Kommentar på Syncro Groups Q4-rapport


Syncro Group har publicerat sin delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023. Följande är vår sammanfattning av rapporten.

  • Den tidigare tillväxtstrategin har burit frukt
  • EBITDA-resultatet steg med 83 %
  • Koncernen visar operativ lönsamhet i dotterbolagen

Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 55,0 MSEK (60,0), motsvarande en negativ tillväxt om 8 % Y/Y, med ett EBITDA-resultat för hela koncernen om -1,5 MSEK (-8,9). Vad gäller omsättningen var detta helt i linje med vår prognos i ett Base scenario, där vi hade räknat med just 55 MSEK i omsättning. På EBITDA-nivå överraskade dock Syncro Group där vi i ett Base scenario hade räknat med -5 MSEK, vilket koncernen således överträffade. Vi ser såklart mycket positivt på att EBITDA-resultatet ökade med 83 % Y/Y, där den primära drivaren har varit ett ökat intresse från marknaden, såväl som att den tidigare implementerade tillväxtstrategin har gett effekt i termer av bl.a. lägre kostnader. Vidare, om vi exkluderar de kostnader som är hänförliga till moderbolaget och enbart utgår från koncernens operativa dotterbolag, uppgick resultatet till +2,8 MSEK (-1,5), motsvarande en förbättring om 290 %. Nedan presenteras en överblick av vårt kvartalsestimat jämfört med det faktiska utfallet.

Avslutande ord

Även om tillväxten avtog under sista kvartalet 2023 ser vi att Syncro Group har tagit ytterligare ett kliv upp på stegen mot en mer uthållig lönsamhet. Kostnadsbesparingarna har gett effekt och vi räknar med att koncernen kommer att fortsätta minska sin kostnadsmassa även under 2024, bl.a. genom mer yteffektiva lokaler såväl som att den kommande företrädesemissionen ska lätta balansräkningen och därmed minska Syncro Groups räntekostnader, vilka uppgick till 3,6 MSEK under helåret 2023. I skrivande stund har aktien handlats ned 10 % på rapporten, förvisso under låg volym. Givet att den operativa utvecklingen kan fortsätta på samma vis även under 2024 ser vi att det finns utrymme för en uppvärdering av Syncro Group.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys.