Kommentar på Syncro Groups Q2-rapport


Syncro Group publicerade den 30 augusti 2022 koncernens delårsrapport för andra kvartalet 2022.  Följande är vår sammanfattning av rapporten.

Under andra kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 49,7 MSEK (21,0), motsvarande en ökning om 137 % Y/Y, med ett EBITDA-resultat om -8,5 MSEK (-1,9). Av den totala tillväxten under andra kvartalet var 70 % organisk vilket utgjordes av Gigger, då resterande bolag inom koncernen förvärvades efter utgången av första kvartalet 2021, förutom Collabs som kom in i koncernen under

andra kvartalet 2021 och som sedan dess förändrat sin verksamhet till ett renodlat SaaS-bolag. I samband med att Q2-rapporten presenterades sa Magnus Winterman, VD för Syncro Group, att ” […] det går åt rätt håll och enligt den plan som vi lagt från första början”.

Vad som primärt tyngt rörelseresultatet under Q2-22 är koncernens personalkostnader, vilka dels är kopplade till de tidigare genomförda förvärven, dels den tillväxt som Gigger uppvisat då det innebär att Syncro Groups lönekostnader ökar då ”giggarna” blir anställda av dotterbolaget när de betalar ut deras löner. Detta är något vi uppmärksammat investerare på tidigare, d.v.s. att Gigger bokför utbetalningen av kundens faktura under posten personalkostnader, vilket är en del av affärsidén med Gigger. Efter avdrag om 3,5 % på fakturabeloppet för fakturaavgifter uppgår Giggers personalkostnader till ~95 % av kundernas fakturabelopp, vilket således bokförs på koncernnivå för Syncro Group. Att Syncro Groups personalkostnader ökat under Q2-22 har således en korrelation med att Gigger samtidigt ökat sin omsättning med 70 %.

Sett till Syncro Group som koncern uppgår nu nettoomsättningen i form av historisk rullande tolv månader (LTM) till nära 148 MSEK. Samtidigt ska det beaktas att förvärv som slutfördes under slutet av fjärde kvartalet föregående år därmed inte finns med under Q3-21 och endast till mindre del Q4-21.  Med ett antagande om att andra halvåret normalt sett går starkare, rent säsongsbetonat, än första halvåret skulle årstakten nu kunna vara i nivåer om 150-200 MSEK. Baserat på nuvarande Market Cap om 109 MSEK innebär det att Syncro Group värderas till en P/S-multipel om 0,7x (LTM) respektive om 0,5-0,7x (rullande tolv enligt ovan), att jämföra med 1,1x i samband med Q1-rapporten då bolagets försäljning uppgick till 119 MSEK LTM. Att bolagets värdering sedan dess sjunkit, samtidigt som försäljningen stigit, torde peka på en god grund för en större uppvärdering av Syncro Group.

Fokus under hösten

Utifrån vad vi kan utläsa i Q2-rapporten, bolagsintervju med Nyhetsbyrån Direkt samt tidigare kommunikation från Syncro Group, tolkar vi det som att koncernens kommande fokus under 2022 är att fortsätta växa verksamheten, vinna ännu fler och större kundavtal och således fortsätta ta marknadsandelar.

Med hänsyn till den presenterade kvartalsrapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Syncro Group.