Kommentar på Syncro Groups Q1-rapport


Syncro Group publicerade idag den 24 maj 2022 koncernens delårsrapport för första kvartalet 2022.  Följande är vår sammanfattning av rapporten.

Under första kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 37,9 MSEK (10,1), motsvarande en ökning om 276 % Y/Y, med ett EBITDA-resultat om -9,7 MSEK (-6,8). Av den totala tillväxten under första kvartalet var 80 % organisk vilket utgjordes av Gigger, då resterande bolag inom koncernen förvärvades efter utgången av första kvartalet 2021. Med tanke på att inledningen av året brukar vara säsongsmässigt svagare relativt övriga kvartal, och att Gigger trots detta ökade sin omsättning från 10,1 MSEK under Q1-21 till 18,1 MSEK under Q1-22, ser vi som en bra prestation. Vidare är ytterligare en intressant observation, baserat på vad vi kan utläsa i rapporten för Q2-21 vilket var den första rapport då Syncro Group började redovisa siffror per segment och då bl.a. EBITDA-resultatet för respektive division, att Gigger under första kvartalet 2021 gjorde ett EBITDA-resultat om -2,8 MSEK. Ställer vi detta i relation till att Gigger under första kvartalet 2022 gjorde ett EBITDA-resultat om -1,1 MSEK, såldes en förbättring om 1,7 MSEK, och samtidigt växer med 80 %, blir det minst sagt tydligt att Gigger lyckats kombinera en hög organisk tillväxt och samtidigt sänkt sina kostnader. Sett till Syncro som koncern uppgår nu försäljningen rullande tolv månader till nära 120 MSEK. Baserat på nuvarande Market Cap om 134 MSEK innebär det att Syncro Group värderas till en P/S-multipel om 1,1x (LTM). Med en säsongsmässigt normalt sett lägre volym under första kvartalet kombinerat med en pro forma om 177 MSEK för helåret 2021 skulle dagens Market Cap indikera en ännu lägre P/S-multipel, vilket kan peka på en grund för en uppvärdering av Syncro Group.

Vad gäller Syncro Groups finansiella position uppgick koncernens likvida medel till 20,1 MSEK vid utgången av mars, och under inledningen av april meddelade Syncro Group att de tillförts ca 11,5 MSEK före emissionskostnader via inlösen av TO2 B samt en riktad emission. Skulle detta kapitaltillskott ha ”tillgodoräknats” sista balansdagen för Q1 (den 31 mars), hade Syncro Groups likvida medel uppgått till ca 32 MSEK, vilket såldes skulle utgjort 12 % balansräkningen. Vi ser detta som en god förutsättning för att Syncro Group kan göra ytterligare investeringar framgent, t.ex. nya förvärv.

”Med hänsyn till rådande marknadsklimat kommer troligen intressanta investeringsmöjligheter att uppstå, till en potentiellt lägre prislapp än tidigare, vilket kan spela ut väl för Syncro Group och/eller befintliga bolag inom koncernen”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Ser vi till de enskilda divisionerna har Gig Economy, bestående av Gigger SE och Gigger UK, för första gången fått lämna över förstaplatsen till Influencer Marketing-divisionen vad gäller högst intäktsandel i koncernen, som visade en marginellt högre omsättning relativt Gig Economy under Q1-22. Gig Economy-delen omsatte 18,1 MSEK under Q1-22, vilket innebär att segmentet växer fortsatt snabbt – närmare bestämt 80 % som nämnt ovan. Utifrån vad vi kan utläsa i rapporten förstår vi det som att det även under inledningen av året genomförts kundundersökningar för att, genom detta underlag, kunna förbereda lanseringar av nya kunderbjudanden till marknaden under H2-22. Målbilden är att öka inflödet av nya kunder till en samtidigt lägre kostnad, vilket således ger en bättre marginaleffekt.

Influencer Marketing-divisionen levererade en omsättning om 19,1 MSEK under första kvartalet, således något högre än Gig Economy-segmentet. Omvärlden har minst sagt blivit alltmer turbulent de senaste månaderna men trots detta har både CUBE och Collabs lyckats ställa om sin kundbearbetning och i rapporten framgår det att tecken finns på att försäljningsaktiviteterna börjar ge effekt, med fler leads och ökad orderingång som resultat. Detta kan tolkas som att förutsättningarna finns för fortsatt tillväxt under kommande kvartal.

Divisionen Online Recruitment, bestående av Happyr, står fortfarande för en relativt lägre andel av den totala omsättningen under Q1-22, närmare bestämt 0,6 MSEK (ca 2 %). Under kommande kvartal 2022 räknar vi fortsatt med att Happyr kommer att kunna bidra med positiva synergier till båda divisionerna Gig Economy såväl som Influencer Marketing.

Upprepar vår syn på att fortsatta intäktssynergier bör vara att vänta

Idag är Syncro Group en koncern bestående av ett antal olika dotterbolag inom olika divisioner, vilka alla har förutsättningar för att skapa interna intäktssynergier. För att exemplifiera tänkbara synergier kan vi utgå från en typisk influencer som saknar eget bolag för att fakturera sin uppdragsgivare. En sådan individ kan då använda sig av Gigger för att fakturera, och samma influencer skulle dessutom kunna tänkas vara kund till CUBE som är en influencer marketing-byrå. Vidare gällande Happyr, vilka hjälper arbetsgivare och arbetssökande att hitta sin bästa match, kan det tänkas att det finns arbetsgivare som också skulle vilja komma i kontakt med samma influencer, för att till exempel kunna sprida information om en given rekryteringsprocess. Syncro Groups tre divisioner möjliggör således intäktssynergier, där en affär kan ge en form av cirkulär effekt i termer av att intäktsströmmar kan ”stanna inom cirkeln”, där cirkeln är Syncro Group.

Fokus under 2022

Utifrån vad vi kan utläsa i Q1-rapporten, dagens bolagsintervju med Nyhetsbyrån Direkt samt tidigare kommunikation från Syncro Group, tolkar vi det som att koncernens kommande fokus under 2022 är att fortsätta växa verksamheten, fortsätta ta marknadsandel och arbeta för att öka lönsamheten. Detta ska uppnås dels organiskt, dels att ytterligare förvärv kan komma att genomföras under året. Med hänsyn till den presenterade kvartalsrapporten samt Syncro Groups strategi kommande månader och kvartal, kommer vi att återkomma med en uppdaterade aktieanalys av Syncro Group.