Kommentar på Spherio Groups Q3-rapport


Spherio Group AB publicerade den 18 november år 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,7 MSEK (0,8) – dubblerad nettoomsättning Y-Y
  • Stärkt bruttomarginal och minskad EBITDA-förlust
  • Fortsatt hög kapitalförbrukning

Dubblerad nettoomsättning Y-Y

Spherio Group redovisade under det tredje kvartalet 2022 en nettoomsättning uppgående till 1,7 MSEK (0,8), vilket innebär en dubblerad nettoomsättning med en tillväxt om 125 % mot jämförbart kvartal år 2021. Om man däremot jämför mot föregående kvartal (Q2-22) minskade nettoomsättning med ca 39 %, då nettoomsättning uppgick till 2,8 MSEK. Dock ska det tilläggas att e-handeln präglas av säsongsvariationer där tredje kvartalet generellt är svagare omsättningsmässigt, vilket gör jämförelsen inte helt rättvis Q-Q. Parallellt med säsongsvariationen har e-handel rent generellt fallit under 2022, där e-handeln för kläder och skor visade på en minskad omsättning med ca 10 % mot jämförbar period 2021, samt där den totala omsättningen inom e-handel minskad med 11 % under augusti 2022 Y-Y. Samtidigt ska det tilläggas att jämförelsetalen är tuffa, då år 2021 var ett starkt e-handelsår förklarat av den så kallade ”pandemieffekten”. Med detta i beaktning har Spherio Group trots marknadsklimatet ökat nettoomsättning för både Yaytrade och RE/WAY Y-Y, vilket Analyst Group bedömer som ett styrketecken. Nettoomsättningen för Yaytrade (inkl. Spherio Solutions) uppgick under det tredje kvartalet 2022 till 1,0 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om ca 33 % Y-Y. Som tidigare nämnt var dock Q3-21 ett svagare kvartal och om man kollar på perioden januari – september 2022 minskade omsättningen med 46 % Y-Y, vilket kan förklaras av den nya strategiska inriktningen, Spherio Solutions, därmed har Brand Sales på Yaytrade enbart genomförts genom mer lönsamma samarbeten.

Positivt att urskilja från rapporten är att Spherio Solutions har färdigställts under kvartalet och därmed har de första intäkterna från tjänsten börjat genererats. Trots att intäkterna antas vara i det lägre spannet under det tredje kvartalet 2022 så har plattformen nu lanserats framgångsrikt. Under kvartalet tecknades avtal med tre nya kunder, Aarke, Lexington och Sophie by Sophie, vilket vi kommenterade under september månad. Utöver dessa har bolaget även efter periodens utgång tecknat avtal med den tidigare Yaytrade-kunden Nikben som är ett street- och resortvarumärke och med jeansvarumärket Amendi. Därmed har bolaget totalt tecknat avtal med sju kunder för Spherio Solutions. Bolaget har i och med färdigställandet och utrullningen ett bevisat proof-of-concept för SaaS-plattformen och har under kvartalet stärkt marknadsbearbetning, vilket bäddar för en högre nykundsanskaffning framgent.

Även under det tredje kvartalet har RE/WAY utvecklats starkt, varav nettoomsättningen uppgick till ca 0,7 MSEK. Mot föregående kvartal (Q2-22) minskar omsättningen marginellt med ca 8 %. För perioden januari – september 2022 uppgår nettoomsättningen nu till 1,6 MSEK, vilket innebär en omsättnings-tillväxt över 260 % och där RE/WAY:s nettoomsättning för helåret 2021 uppgick till 1,1 MSEK. Det kan ytterligare tilläggas att RE/WAY växer med en stärkt lönsamhet, från en EBITDA-marginal om ca 11 % under Q2-22 till ca 15 % under Q3-22, vilket Analyst Group ser som ett styrketecken.

Stärkt bruttomarginal och minskad EBITDA-förlust

Under tredje kvartalet uppgick bruttomarginalen till 49 % (exklusive aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter), vilket är en förbättring jämfört med senaste kvartalet (42%) och mot jämförbart kvartal föregående år om 42 % (exkl. jämförelsestörande post). Förklaringen till den ökade bruttomarginalen är att de första effekterna av den nya strategiska inriktningen med Spherio Solutions syns i siffrorna, vilket har stärkt marginalerna. För perioden januari – september 2022 uppgick bruttomarginalen till 43 % (40 %), vilket innebär en relativt marginell förstärkning om 3 procentenheter. Utöver detta har Spherios försäljning tidigare, i synnerhet, genererats via en kommissionsmodell, men sedan första kvartalet år 2022 har bolaget börjat med mer selektiva inköp av produkter, vilket även har bidragit till en stärkt bruttomarginal. Som tidigare har nämnts så har även de första intäkterna från Spherio Solutions realiserats under kvartalet, vilka förväntas att både skalas upp och utgöra en större andel av den totala försäljningen framgent, vilket bäddar för en marginalexpansion framgent.

EBITDA-resultatet uppgick under det tredje kvartalet till -3,1 MSEK, vilket är en förbättring både mot föregående kvartal (-6,1), tillika motsvarande period föregående år (-6,4). Analyst Group kan konstatera att Spherio Group halverar EBITDA-resultatet, vilket är ett resultat av den nya kostnadskostymen. Personalkostnaderna uppgår till ca 2,6 MSEK, vilket innebär en minskning om ca 45 % Q-Q. Övriga externa kostnader uppgår till ca 2,3 MSEK, vilket innebär en minskning om 41 % Q-Q. Bolaget har därmed utvecklats med en kraftigt förbättrad kostnadskontroll under kvartalet, vilket har minskat bolagets kostnadskostym. Däremot bör det tilläggas att bolagets rörelsekostnader fortsatt är höga i förhållande till bolagets försäljning, vilket resulterar i en fortsatt hög kapitalförbrukning. Analyst Group förväntar sig att kostnadsbesparingarna som tidigare har kommunicerats kommer nå full effekt vid årets slut, i samband med att Spherio Solutions kan skalas upp och bidra till en förbättrad lönsamhet.

Fortsatt hög kapitalförbrukning

Vid utgången av Q3-22 uppgick kassan till 2,4 MSEK, vilket kan jämföras mot föregående kvartal då kassan uppgick till 0,6 MSEK. Kassan har stärkts genom den riktade emissionen av konvertibla skuldebrev i slutet av juli. Bolagets burn rate (efter förändringar av rörelsekapital) under Q3-22 uppgick till -5,5 MSEK (-1,8 MSEK/månad), vilket är en marginell ökning mot föregående kvartal som uppgick till -5,1 MSEK (-1,7 MSEK/månad). Bolagets burn rate har dock minskat från årets första kvartal som uppgick till 8,7 MSEK (-2,9 MSEK/månad). Däremot, givet bolagets kassa och kapitalförbrukning under det tredje kvartalet, är det av stark betydelse att bolaget sänker sin kapitalförbrukning, givet detta så är sannolikheten hög för att bolaget behöver ta in ytterligare externt kapital.

Sammantaget har Spherio Group utvecklats väl under det tredje kvartalet, med en fortsatt hög tillväxt för RE/WAY och de första finansiella intäkterna från Spherio Solutions. Analyst Group ser positivt på utrullningen av Spherio Solutions och att det finansiella effekterna nu kan börja realiseras. Med en förstärkt marknadsbearbetning och en nu färdigställd SaaS-plattformen inom Spherio Solutions stärks utsikterna för en ökad takt av nykundsanskaffning framgent. Bolaget befinner sig dock fortfarande i en omställning mot den nya intäktsmodell som både bidrar till marginalexpansion och minskar bolagets exponering mot både säsongsvariationer och kommersiell tajming, samtidigt som bolaget fortfarande dras med en hög kapitalförbrukning, vilken är essentiellt att minska givet kassan vid utgången av kvartalet och de tuffa marknadsförhållandena.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Spherio Group.