Kommentar på Spherio Groups Q2-rapport


Spherio Group AB publicerade den 26 augusti år 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,8 MSEK (4,2) – ställer om till en ny intäktsmodell
  • Marginellt förbättrad bruttomarginal och EBITDA-resultat
  • Stärkt kassa efter kvartalets utgång

Nettoomsättning minskar med 32 % Y-Y

Spherio Group redovisade under det andra kvartalet 2022 en nettoomsättning uppgående till 2,8 MSEK (4,2), motsvarande en minskning om ca 32 % mot jämförbart kvartal 2021. Mot föregående kvartal (Q1-22) uppgick tillväxten till 65 %, då nettoomsättning uppgick till 1,7 MSEK, bolagets första kvartal var dock påverkat av varubrist, leveransförseningar och en generell nedgång i e-handelssektorn, samtidigt som första kvartalet rent säsongsmässigt är ett svagare kvartal. Nettoomsättningen för Yaytrade uppgick under det andra kvartalet 2022 till 2,1 MSEK, motsvarande en minskning om ca 50 % Y-Y, vilket är något under våra förväntningar. Nedgången förklaras dels av lägre volymer på Yaytrade, avseende både antalet samarbeten och produkter, dels ett generellt sämre marknadssegment. Den totala e-handelsmarknaden i Sverige har påvisat en nedgång under samtliga månader i kvartalet, i synnerhet under juni månad som hittills har varit den sämsta under året, jämfört med förra året, däremot var år 2021 ett starkt e-handelsår vilket medför tuffa jämförelsesiffror.

En positiv datapunkt från delårsrapporten var att RE/WAY har utvecklats starkt under kvartalet, varav nettoomsättningen uppgick till ca 0,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 125 % Y-Y. Det kan ytterligare tilläggas att RE/WAY:s nettoomsättning för helåret 2021 uppgick till 1,1 MSEK. Vidare tar Spherio strategiska steg till att ställa om till den nya intäktsmodellen med Spherio Solutions som lanserades under kvartalet, där bolaget redan har per dagens dato signerat tre kunder till plattformen, Trendmark AB (för varumärket Sebago), Ivana Helsinki och senast Aarke inom home-segmentet, vilka driftsätts i september 2022.

Spherio Solutions utgörs av en SaaS-lösning, vilket medför både till stabilare kassaflöden genom en återkommande månatlig intäkt och en hanteringsintäkt per produkt, vilket minskar säsongsvariationen avseende Spherio:s intäkter. Analyst Group ser positivt på att bolaget redan har signerat tre kunder till plattformen, vilket bäddar för stabilare intäkter framgent där vi förväntar oss att se en effekt av den nya intäktsmodellen under H2-22.

Marginellt förbättrad bruttomarginal och EBITDA-resultat

Under andra kvartalet uppgick bruttomarginalen till 41,9 % (exklusive aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter), vilket är en marginell förbättring jämfört med senaste kvartalet (40,7%). Spherio har dock historiskt uppvisat en lägre bruttomarginal, under motsvarande period föregående år uppgick bruttomarginalen till 33 % och för helåret 2021 till 38 %, och utfallet är i jämförelse positivt Y-Y, men samtidigt i linje med våra förväntningar. Förklaringen till den ökade bruttomarginalen är att Spherios försäljning tidigare har, i synnerhet, genererats via en kommissionsmodell, men sedan första kvartalet år 2022 har bolaget börjat med selektiva inköp av produkter. De selektiva inköpen motsvarar under det andra kvartalet närmare 50 % av försäljningen, vilket har stärkt bruttomarginalen. Parallellt uppvisar RE/WAY en bruttomarginal om 39 % och därtill en EBITDA-marginal om 11 %, vilket även stärker bolagets bruttomarginal i jämförelse mot bolagets historiska kommisionsbaserade modell.

EBITDA-resultatet uppgick under det andra kvartalet till -6,1 MSEK, vilket är en förbättring både mot föregående kvartal (-7,1), tillika motsvarande period föregående år (-7,4). Den minskade rörelseförlusten Y-Y härleds i synnerhet till minskade övriga externa kostnader i och med reducerade logistik- och marknadsföringskostnader, dock är de övriga externa kostnaderna i linje med föregående kvartal, medan personalkostnaderna minskat med ca 14% Q-Q. Däremot är bolagets rörelsekostnader fortsatt höga i förhållande till bolagets försäljning, vilket resulterar i en fortsatt hög kapitalförbrukning. Samtidigt skriver tf. VD Mikael Wiborgh att kostnadsbesparingarna kommer nå full effekt i fjärde kvartal, vilket innebär att övriga externa kostnader och personalkostnader kommer att minska med 20–25%, som en effekt av fokusskiftet mot Spherio Solutions.

Bolaget har efter kvartalets utgång ställt om intäktsmodellen vilket på sikt antas förbättra bruttomarginalen, parallellt som bolagets ställer om till en ny kostnadskostym, likt ovan nämnt, vilket förväntas förbättra kostnadskontrollen och följaktligen rörelseresultatet för nästkommande kvartal.

Fyllt på kassan

Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan till 0,6 MSEK, vilket är en minskning av kassan om -7,4 MSEK från Q1-22. Medan bolagets burn rate (efter förändringar av rörelsekapital) under Q2-22 uppgick till
-5,1 MSEK (-1,7 MSEK/månad), vilket är en minskning mot föregående kvartal som uppgick till -8,7 MSEK (-2,9 MSEK/månad). Bolaget presenterade i slutet av juli riktade emissioner av konvertibla skuldebrev, varav bolaget tillförs 8,9 MSEK före transaktionskostnader (357 TSEK). Efter transaktionskostnader tillförs bolaget ca 8,6 MSEK, vilket resulterar i en total utspädning om 43 %. Kapitaltillskottet är essentiellt för att bolaget ska kunna exekvera på den nya affärsmodellen.

Sammantaget har nettoomsättningen utvecklats något under våra estimat under det andra kvartalet och bolaget dras fortsatt med en stor kostnadskostym. Bolaget är mitt i en omställning mot en ny intäktsmodell som minskar bolagets exponering mot säsongsvariationer och kommersiell tajming, samtidigt som bolaget genomför betydande kostnadsbesparingar, som har givit en marginell effekt under kvartalet, men där en större effekt väntas synas från och med Q3-22, vilket kommer att förbättra rörelseresultatet.

Analyst Group ser positivt på resterande del av året, med lanseringen av Spherio Solutions där tre kunder förväntas driftsättas under september månad 2022, bearbetning av fler samarbeten samt att bolaget förväntas övergå till en mer stram och hållbar kostnadskostym framgent, vilket sammanvävt bäddar för ett stärkt resultat under H2-22.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Spherio Group