Kommentar på SMG:s Q4-rapport


 Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget”) publicerade den 28 februari 2022 bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Krossar våra förväntningar på såväl top line som lönsamhetsmässigt
  • Mediainvesteringarna visar på full återhämtning från pandemidippen
  • Starkt momentum in i 2022

Krossar våra förväntningar på såväl omsättning…

SMG avslutar 2021 med flaggan i topp och levererade en omsättning om 25,2 MSEK under det fjärde kvartalet, motsvarande en tillväxt om 59 % Y-Y, vilket var hela 28 % högre än estimerat och är ett rekordkvartal för bolaget. Som vi skrev i vår Q3-kommentar låg förväntningarna på en omsättning i linje med tidigare rekordkvartal som uppmättes under Q2-21 (19,2), härlett dels från ett ökat bidragande från förvärven, dels att det fjärde kvartalet i regel är ett säsongsmässigt starkare kvartal, i kombination med att flertalet restriktioner hade lättats. Med hänsyn till att omikronsmittan bredde ut sig och innebar återinförda restriktioner i slutet av november, ser vi det som ett klart styrketecken att SMG, med bakgrund av det, ändå kunde överprestera våra estimat. Medieinvesteringarna ökade med ca 12 % under Q4-21, där helårstillväxten för 2021 uppgick till 13,6 %, vilket innebär att medieinvesteringarna i Sverige har återhämtat sig fullt sedan dippen som skedde under pandemin. Social media och online video tillhör de mediekanaler som gått bäst under 2021, där investeringarna ökade med ca 28,6 % respektive 27,7 %, vilka är två segment som SMG har stark exponering inom.

Analyst Group estimerar att den organiska tillväxten för SMG, det vill säga exklusive påverkan från förvärven som genomförts under 2021, uppgick till ca 8 % under Q4-21 och är följaktligen en förbättring jämfört med Q3-21 då vi estimerade att den organiska tillväxten var oförändrad Y-Y. Att den organiska tillväxten skulle förbättras under Q4-21 var något vi förväntade, dels på grund av lättade restriktioner, men framför allt givet den breddade kundbasen, tillika produkterbjudande, som förvärven har medfört. Sammantaget blir SMG en mer attraktiv helhetsleverantör inom rörlig bild, samtidigt som förvärven gör koncernen som helhet större och leder till ökad vidimering på marknaden, vilket Analyst Group tycks se även under inledningen av 2022, med flertalet vunna ordrar och kunder. Däremot är vår uppskattade organiska tillväxt för SMG lägre än den generella marknaden under Q4-21, men vi drar inte för stora växlar kring detta då SMG dels kommunicerade i Q3-rapporten att fokus skulle ligga på lönsamheten kommande kvartal, dels att förvärven per se har tagit upp mycket fokus och tid från den operationella ledningen. Vidare finns det inga tecken på avmattning på mediemarknaden där investeringarna ökade med 27,4 % i januari Y-Y, med online video som växte med hela 49,9 % Y-Y. Dessutom innehåller 2022 flertalet events som kommer driva mediemarknaden, däribland riksdagsval, OS och fotbolls-VM, vilket bäddar för fortsatt stark organisk tillväxt för SMG kommande kvartal.

… som på EBITA-nivå

Bruttomarginalen uppgick under Q4-21 till 69,5 % och var i linje med våra estimat, samtidigt som den å ena sidan var lägre än föregående kvartal (73,2 %), å andra sidan betydligt högre än jämförbar period föregående år (60,5 %). Under Q4-21 har SMG haft en högre beläggningsgrad och åtagit sig fler projekt, vilka är av olika lönsamhet, varför vi inte lägger särskilt vikt vid den lägre bruttomarginalen Q-Q, utan istället kan konstatera att SMG i regel har lyckats stärka bruttomarginalen övertid, vilket är en positiv datapunkt. En annan positiv datapunkt från rapporten var att SMG redovisade ett positivt EBITA-resultat om 1,2 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 4,9 %, där vi estimerat ca -0,5 MSEK. Detta påvisar tydligt, enligt Analyst Group, den operationella hävstång som förvärven har medfört, där säsongsmässigt starkare kvartal blir än desto mer lönsamma, och vice versa. Givet den betydligt högre omsättningen som SMG levererade än estimerat i Q4-21, innebär bolagets kostnadskostym att en högre lönsamhet kan genereras under starka kvartal, vilket vi nu kunde se i det fjärde kvartalet. Under Q3-21 togs dessutom större engångskostnader relaterade till förvärv, integration och synergiutvinning, där SMG under Q3-rapporten kommunicerade att lönsamheten kommer att vara i fokus framöver i befintliga verksamheter. Fjärde kvartalet blev ett tydligt kvitto på att dessa satsningar har burit frukt genom den stärkta EBITA-marginalen, vilken var inom intervallet för den utstakade tillväxtplanen (5–10 %) trots att ytterligare kostnader relaterat till förvärv, integration och synergiutvinning har belastat resultatet. Analyst Group bedömer även att SMG:s avsikt att skapa, tillika implementera, ett nytt varumärke för hela koncernen som strategisk viktigt, då det inte enkom innebär kostnadssynergier vid externt säljarbete och marknadsföring, utan bedöms även ge en bättre enhetlighet för den större koncernen som SMG har blivit. Detta är något som vi tror kan vara uppskattat hos bolagets kunder, samtidigt som det möjliggör för SMG att öka varumärkesigenkänningen för SMG som helhet genom att vara konsekvent i bolagets marknadskommunikation, vilket Analyst Group bedömer kan öka SMG:s konkurrentskaft på marknaden på sikt.

Sammanfattande ord om rapporten

Ett starkt fjärde kvartal låg i korten, men där SMG slog våra förväntningar med god marginal samtidigt som den högre operationella hävstången som blivit ett resultat av den växande koncernen, i kombination med realisering av interna kostnadssynergier, medförde stärkt EBITA-marginal. Just EBITA-resultatet anses mer eller mindre spegla det operativa kassaflödet, där kassan under Q4-21 således stärktes med ca 2,2 MSEK, för att vid utgången av Q4-21 uppgå till 3,5 MSEK. Till saken ska det även tilläggas att SMG avyttrade bolagets aktier i Unlimited Stories Holding för 1,6 MSEK som därmed fick en positiv kassaflödeseffekt under Q4-21. Vidare ser vi att SMG kan stärka kassan ytterligare under H1-22, där bolagets kassaflöde tenderar att vara som starkast under januari och februari, givet att flertalet projekt faktureras innan jul, vilket även SMG:s kundfordringar signalerar om, som vid utgången av Q4-21 uppgick till 18,3 MSEK, en ökning om 10 MSEK Q-Q. Den ökade kassan från verksamheten avses att användas för att sänka nettoskulden genom att amortera ned skuldsättningen, samtidigt som det gör bolaget bättre rustade för att finansiera kommande förvärv. Med en stark mediemarknad i ryggen, som dessutom inlett innevarande år starkt, i kombination med de såväl intäkts- som kostnadssynergier vilka förvärven har medfört, anser vi att SMG står bättre rustade än någonsin och har förutsättningar för att leverera ett starkt 2022.