Kommentar på SMG:s Q4-rapport


Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget”) publicerade den 28 februari 2023 bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,5 MSEK – en minskning om ca -35 % Y-Y
  • Lägger en ny grund för ökad lönsamhet framöver
  • Kassan är fortsatt ansträngd på nuvarande nivåer

En svag mediemarknad under Q4-22 hämmar omsättningen

Under det fjärde kvartalet 2022 uppvisade SMG en nettoomsättning om 16,5 MSEK (25,2), motsvarande en negativ tillväxt om -34,6 % Y-Y men en positiv tillväxt Q-Q om 15,1 %. Det fjärde kvartalet är rent säsongsmässigt det starkaste, vilket förklarar tillväxten Q-Q från ett säsongmässigt svagare tredje kvartal, men utfallet var klart under våra estimat om 19,2 MSEK. Analyst Group bedömer att arbetet med att kostnadsoptimera verksamheten samt tillkommande administrationsarbete relaterat till konkursen för Bond Street Film (”BSF”) har upptagit både tid och energi från den operativa ledningen, är en faktor som förklarar den lägre än estimerade omsättningen under kvartalet då det kommer på bekostnad av t.ex. säljarbete. Under Q4-22 har mediamarknaden utvecklats svagt, vilket bedöms vara en ytterligare bidragande effekt till den lägre än estimerade omsättningen under det fjärde kvartalet. Det är tydligt att svenska annonsörer är mer försiktiga avseende större marknadsföringsaktiviteter och medieköp till följd av oro för lågkonjunktur, inflation och minskad disponibel inkomst som ett delresultat av genomförda räntehöjningar. Under Q4-22 minskade medieinvesteringarna med ca 8 % och för helåret ökade medieinvesteringarna med 3,6 %, efter en svag avslutning på året. Januari månad har därtill inletts svagt, med en negativ tillväxt om 7 %, där IRM prognostiserar en nedgång för mediemarknaden under helåret 2023.

Under Q1-23 meddelade SMG att styrelsen för dotterbolaget BSF lämnat in en ansökan om konkurs, till följd av de lönsamhetsproblem som dotterbolaget har dragits med under en längre tid, där den finansiella situationen ansågs vara såpass ansträngd att verksamheten inte kan räddas utan ytterligare kapitalinjektion. Analyst Group anser att medan beslutet är befogat och är i SMG:s intresse för att leverera lönsamhet och stärka upp den finansiella profilen framgent, bedöms det kunna, i viss utsträckning, hämma Bolagets konkurrenskraft på mediemarknaden då produkterbjudande blir något smalare. I den positiva vågskålen kan vi i Q4-rapporten utläsa att flertalet av BSF:s tidigare affärer kommer att utvecklas inom ramen för befintlig koncern, ett arbete som, av Bolaget, förväntas vara verkställt under Q1-23.

Engångskostnader tynger EBITDA-resultatet – men minskad kostnadsbas framgent lägger en stabil grund för att leverera lönsamhet

Under Q4-22 uppgick bruttomarginalen till 65,4 % vilket var lägre än både motsvarande kvartal föregående år (73,2 %) och föregående kvartal (68,9 %), samt våra estimat för helåret 2022 (68,7 %). Som en effekt av genomförda rörelseförvärv under år 2021 har bruttomarginalen uppvisat en uppåtgående trend senaste kvartalen, givet att förvärvade bolag har en högre underliggande lönsamhet. Samtidigt har bruttomarginalen sedan de förvärvade bolagen konsoliderades i räkenskaperna varit något volatil och fluktuerat mellan 65–73 %, vilket Analyst Group bedömer är en effekt av kvartalens intäktsmix mellan dotterbolagen. Givet BSF:s genomsnittliga bruttomarginal om ca 56 % under åren 2020–2021 och det faktum att BSF framöver inte kommer vara en del av SMG-koncernen, estimeras SMG visa högre bruttomarginaler framgent som en effekt av konkursen.

EBITDA-resultatet under Q4-22 uppgick till -0,5 MSEK, ned från 1,4 MSEK motsvarande kvartal föregående år, men inkluderar engångskostnader om ca 2,8 MSEK hänfört till avgångsvederlag och nedskrivning av goodwill i BSF, vilket har medfört högre personalkostnader och avskrivningar än normalt under kvartalet. EBITDA-resultatet var något bättre än väntat, där vi hade tagit höjd för en högre kostnadsbas till följd av dels högre omsättning, dels högre omstruktureringskostnader. Justerat för engångskostnader på rörelsenivå (exkl nedskrivning av goodwill i BSF) estimerar Analyst Group att EBITDA-resultatet under Q4-22 uppgick till ca 1,6 MSEK, vilket påvisar den underliggande lönsamhet som finns i SMG-koncernen utan dotterbolaget BSF.

SMG:s övriga dotterbolag, STARK Film och Magoo, har under helåret 2022 levererat god lönsamhet och utan BSF i SMG-koncernen medförs en avsevärt lägre kostnadsbas, vilket möjliggör för SMG att framgent leverera lönsamhet på koncernnivå. Analyst Group kommer att, till följd av lägre omsättning än estimerat samt konkursen av BSF, att återkomma med uppdaterade prognoser.

Sammanfattande ord om rapporten

Nettoomsättningen och den svenska mediemarknaden har under Q4-22 utvecklas sämre än vad Analyst Group förväntat och mediemarknaden ser ut att utvecklas fortsatt svagt under år 2023 till följd av den sämre konjunkturen, vilket minskar investeringsviljan bland annonsörer. Analyst Group bedömer därför att SMG:s tillväxtutsikter under prognosperioden har mildrats något givet detta, men likväl genom bolagets utökade fokus på lönsamhet, vilket vi estimerar kan komma på bekostnad av den organiska tillväxten.

Vidare anser Analyst Group att kassan fortsatt är på ansträngda nivåer och uppgick till 64 tSEK vid utgången av Q4-22, ned från 87 tSEK kvartalet innan, samtidigt som skuldsättningen ännu är på höga nivåer. Då SMG nu och framöver består av lönsamma dotterbolag bedöms koncernen ha förbättrade möjligheter att generera kassaflöde framgent, vilket skulle sänka den finansiella risken i verksamheten. Bolagets kassaflöde tenderar även att vara som starkast under januari och februari, givet att flertalet projekt faktureras innan jul, vilket SMG:s kundfordringar signalerar om, vilka vid utgången av Q4-22 uppgick till 8,4 MSEK, en ökning om ca 1 MSEK Q-Q, vilket ytterligare styrker att kassan kan stärkas kommande kvartal. Risk för kapitalanskaffning i närtid går dock inte att uteslutas, även om Bolagets lönsamhetsprofil har förbättrats som ett resultat av BSF:s konkurs.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av SMG.