Kommentar på SMG:s Q2-rapport


Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget”) publicerade den 30 augusti 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Uppvisar en omsättningstillväxt om 14 % under det andra kvartalet
  • EBITA-resultatet belastas av vidtagna kostnadsbesparingsåtgärder
  • Kassan är ansträngd på nuvarande nivåer

Uppvisar en omsättningstillväxt om 14 % under det andra kvartalet

Under det andra kvartalet 2022 uppvisade SMG en nettoomsättning om 21,9 MSEK (19,2), motsvarande en tillväxt om 14,1 % Y-Y, vilket var något under våra estimat då vi hade förväntat oss en omsättning om ca 23–23,5 MSEK. Under motsvarande kvartal föregående år bidrog dotterbolaget Magoo med omsättning under kvartalets samtliga månader, medan Klapp & Co bidrog med två månader, samtidigt som STARK Film vid tidpunkten ännu inte var en del av SMG-koncernen, varför STARK inte bidrog till räkenskaperna under Q2-21. Givet detta, i kombination med den uppvisade tillväxttakten samt vad SMG har meddelat att förvärven antas generera i omsättning på årsbasis, estimerar Analyst Group att den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till -6,1 %. Även om den organiska tillväxten är, enligt Analyst Group, i underkant kan vi samtidigt konstatera att det har varit en minskad aktivitet i medieinvesteringarna i Sverige under merparten av det andra kvartalet inom de digitala kanalerna, där maj och sommarmånaderna uppvisade en negativ tillväxt Y-Y inom bl.a. social media och online video. Under sommarmånaderna har det varit tydligt att den totala mediapengen har omfördelats till i synnerhet utomhus/trafikreklam, vilka har visat stark tillväxt.

SMG har under kvartalet vunnit ett flertal ordrar såväl inom den privata som offentliga sektorn i Sverige, däribland ett ramavtal med Blomquist Communication, vilka ska leverera kommunikationstjänster i Huddinge Centrum. Avtalet är för SMG värt 6-12 MSEK över fyra års tid, och medför ett ytterligare långsiktigt ramavtal inom den offentliga sektorn, vilket vi ser positivt på och påvisar styrkan, tillika bredden, i SMG:s produkterbjudande. Vidare har Bond Street Film kontrakterat ytterligare två kunder inom Gaming-segmentet samtidigt som samarbetsavtalet med spelbolaget Fast Travel Group redan burit frukt. Att SMG börjar ta ytterligare marknadsandelar inom Gaming-segmentet, vilket är ett av SMG:s fokusområden, är i synnerhet spännande enligt Analyst Group givet den starka tillväxt som gamingmarknaden estimeras uppvisa framgent, vilket möjliggör för SMG att växa tillsammans med bolagets kunder i en ökad uträckning.

I Q2-rapporten nämner SMG att den större affären av de två tidigare kommunicerade LOI-avtalet är fortsatt intressant, medan den mindre anses passa bolaget bättre som en framtida samarbetspartner. Den större affären avser en medieaktör som omsätter 22–25 MSEK på årsbasis med en EBIT-marginal om ca 10-12 %, och givet att affären realiseras skulle det innebära att SMG närmar sig uttalat omsättningsmål för år 2022 om att takta en årsomsättning om 120 MSEK. Däremot, givet utfallet under Q2-22, vilken var något lägre än estimerat, i kombination med att den organiska tillväxten estimeras ha varit negativ och att mediemarknaden varit relativt svag under sommarmånaderna jämfört med föregående år, kommer vi att behöva se över våra omsättningsestimat för år 2022 något.

EBITA-resultatet belastas av kostnadsbesparande åtgärder under Q2-22

Under Q2-22 uppgick bruttomarginalen till 68 % vilket var lägre än motsvarande kvartal föregående år (71 %), dock högre än vad som uppvisades under Q1-22 (66 %) samt våra estimat för helåret 2022 (66,8 %). Bruttomarginalen har sedan Q1-21 uppvisat en uppåtgående trend, primärt en effekt av gjorda rörelseförvärv under år 2021, vilka har en högre underliggande lönsamhet. Samtidigt har bruttomarginalen sedan de förvärvade bolagen konsoliderats i räkenskaperna varit något volatil och pendlat mellan 66-73 %, vilket Analyst Group bedömer är en effekt av kvartalens intäktsmix mellan dotterbolagen. Däremot har den större koncernen som SMG nu blivit medfört skalfördelar i termer av större inköpsvolymer, vilket resulterar i lägre kostnader per inköpt enhet/tjänst, således gynnsamt för bruttomarginalen.

EBITA-resultatet uppgick under kvartalet till -0,2 MSEK, vilket motsvarar en minskning mot dels Q2-21 (1 MSEK), dels Q1-22 (1,2 MSEK). Resultatet belastades dock av engångskostnader i form av de kostnadsbesparingsåtgärder som SMG har genomfört för att stärka lönsamheten inom en av bolagets tre geografiska områden som för närvarande inte levererar enligt lönsamhetsmålen. SMG nämner i rapporten att de åtgärder som bolaget nu vidtar belastar framförallt årets andra och tredje kvartal, där full effekt av kostnadsbesparingarna väntas ske mot slutet av året. Besparingarna uppgår enligt bolaget till ca 0,8 MSEK per månad löpande, vilket bäddar för en mer kostnadseffektiv kostnadsstruktur längre fram, även om det belastar resultatet kortsiktigt. Även om engångskostnaderna relaterat till vidtagna kostnadsbesparingsåtgärder inte explicit nämns i rapporten, har de övriga externa kostnaderna ökat med ca 1,7 MSEK eller 68 % Q-Q, samtidigt som omsättningen ökat med endast 1 %. Analyst Group antar därför att kostnadsökningen härleds till kostnadsbesparingsåtgärderna, vilka är av engångskaraktär och därmed inte återspeglar den underliggande lönsamheten i rörelsen. Givet antagandet att ökningen om 1,7 MSEK utgörs av engångskostnader, hade det justerade EBITA-resultatet uppgått till ca 1,5 MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om ca 6,9 %, vilket hade varit mer eller mindre i linje med våra estimat.

Sammanfattande ord om rapporten

Omsättningsmässigt var utfallet i Q2-22 något lägre än estimerat, samtidigt som EBITA-resultat belastades av engångskostnader hänfört till kostnadsbesparingsåtgärder. Givet att dessa engångskostnader ej explicit omnämns i rapporten blir utfallet något svårbedömt, men enligt Analyst Groups bedömning var det justerade EBITA-resultatet mer eller mindre i linje med våra estimat. Avslutningsvis vill vi lyfta fram SMG:s finansiella ställning, där kassan vid utgången av Q2-22 uppgick till 0,4 MSEK samtidigt som de räntebärande skulderna uppgick till 10,5 MSEK. Kassan har under kvartalet minskat med ca 1,6 MSEK jämfört med Q1-22 samtidigt som de räntebärande skulderna minskat med ca 2 MSEK. Trots att det operativa rörelseresultatet (EBITA) under H1-22 är positivt, vilken uppgick till ca 1 MSEK, har verksamhet, i takt med att bolaget har växt, bundit upp rörelsekapital under perioden vilket har resulterat i att kassaflödet under H1-22 varit negativt. Givet att det tredje kvartalet rent säsongsmässigt är ett svagare kvartal i vilken SMG:s kassaflöde tenderar att vara som lägst, ser Analyst Group det som troligt att SMG behöver utnyttja befintliga checkräkningskrediter, uppgående till minst 5,5 MSEK, för att finansiera rörelsen framöver. Det ställer i sin tur större krav på SMG att framöver generera starkt organiskt kassaflöde vilket Analyst Group, givet initierade kostnadsbesparingsåtgärder, ser att det finns goda förutsättningar för att göra, även om rådande situation bedöms vara något utmanande. Januari månad brukar i regel vara starkt rent likviditetsmässigt, till följd av att många projekt levereras till jul, varför kassan estimeras kunna stärkas organiskt framöver.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av SMG.