Kommentar på SMG:s Q1-rapport


Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget”) publicerade den 30 maj 2022 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen kom in i linje med våra estimat
    • Mediainvesteringar fortsätter att öka
    • Nya förvärv runt hörnet
  • EBITA-resultatet var något lägre än estimerat – åtgärder för att stärka lönsamheten har vidtagits
  • Kassan minskade jämfört med Q4-21

Omsättningen kom in i linje med våra estimat

SMG följde upp rekordkvartalet Q4-21 med en omsättning om 21,7 MSEK under det första kvartalet år 2022, vilket motsvarade en tillväxt om 89 % Y-Y och var mer eller mindre i linje med våra estimat. Analyst Group estimerar att den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till ca 18 %, vilket följaktligen är den högsta organiska tillväxten som SMG uppvisat sedan bolaget påbörjade sin förvärvsresa i Q2-21. Det ska samtidigt poängteras att jämförbart kvartal föregående år påverkades negativt av en trög mediemarknad i kölvattnet av de restriktioner som rådde i samhället vid den tidpunkten. Däremot kan vi konstatera att den uppvisade organiska tillväxten om ca 18 %, vilken vi har estimerat, är högre än dels den totala tillväxten i medieinvesteringarna i Sverige under samma period (8,5 %), dels inom onlinesegmenten1 (5,7 %), vilket vi ser positivt på. April månad har därtill utvecklats starkt, vari de totala medieinvesteringarna under månaden ökat med 29 % jämfört med april 2021 samtidigt som onlinesegmenten ökat med 22 %. Analyst Group bedömer att detta har givit medvind för SMG under i vart fall inledningen av Q2-22. Däremot har effekterna av kriget i Ukraina ännu inte riktigt synts i medieinvesteringar fram till dags dato, men på längre sikt kan kriget påverka mediemarknaden då bl.a. högre bränslekostnader, räntor och matpriser, i kombination med en instabil börs, hög inflation och ett allmänt osäkert världsläge, kan dämpa konsumtionen. När konsumtionen minskar får det en direkt effekt på medieinvesteringarna.

Vidare ser Analyst Group positivt på att SMG:s satsningar inom den snabbväxande gamingindustrin bär frukt med flertalet inplanerade projekt, där bolaget bl.a. tecknade ett ramavtal med VR-spelbolaget Fast Travel Games under Q1-22 avseende idé och produktion av filmer, trailers, game capture och innehåll för speltitlar, vilket stärker referenslistan inom segmentet och således banar vägen för fler projekt med gamingaktörer framgent. Att SMG därtill har ökat bolagets affärsmöjligheter genom ett breddat helhetserbjudande mot kund, vilket delvis har möjliggjorts genom förvärven, bedömer Analyst Group har resulterat i att SMG blivit en än mer attraktiv och efterfrågat aktör inom mediemarknaden. Att exempelvis Magoo sköter de visuella effekterna till TV-serien Hamilton, medan Bond Street hjälper kundens in house-byrå med kampanj uttag för seriens reklam, eller att Bond Street producerar online videos åt Härjedals kök och Magoo hjälper kunden med så kallade billboards för TV, anser Analyst Group vidimerar styrkan i helhetserbjudande och möjliggör för SMG att ta en större del av kundernas marknadsföringsbudget.

Rullande tolv månader uppvisar SMG en nettoomsättning om drygt 81 MSEK och i rapporten kan vi utläsa att dialoger om ytterligare tre förvärv löper enligt plan, vilka tillsammans omsätter ca 50 MSEK vari ambitionen är genomföra en eller två av dessa förvärv under 2022. Vidare skriver SMG att kombinationen av organisk och förvärvad tillväxt, tillsammans med vidtagna lönsamhetsåtgärder, kommer leda till att bolaget under Q3 eller Q4-21 kommer att takta i linje med målen som är utstakade i tillväxtplanen, varför nya finansiella mål då kan bli aktuella att sätta. Än så länge har SMG levererat på det som bolaget har kommunicerat, vilket ingjuter förtroende för ledningen i SMG, varför det ska bli spännande att få ta del av eventuella nya finansiella mål senare under året.

EBITA-resultatet var något lägre än estimerat – åtgärder för att stärka lönsamheten har vidtagits

Bruttomarginalen under Q1-22 uppgick till 66 % vilket var något under våra estimat, men samtidigt betydligt högre än jämförbar period föregående år (60,5 %), dock lägre än föregående kvartal (69,5 %). På lång sikt kan vi se att bruttomarginalen har stärkts i takt med att koncernens operationella hävstång har ökat, där en större koncern möjliggör större inköpsvolymer, vilket medför lägre kostnader per inköpt enhet, samtidigt som SMG i större utsträckning är i mindre behov av externa köp avseende projektrelaterade kostnader såsom frilansare, då mer kapacitet numera finns inom bolaget in house. Detta resulterar i en stärkt bruttomarginal, även om den på kvartalsbasis kan vara något volatil efter genomförda förvärv, vilka är av olika lönsamhet, varför intäktsmixen under kvartalen styr i viss mån hur hög bruttomarginalen blir. Exempelvis har Magoo och Klapp & Co en i synnerhet hög bruttomarginal då de utför mycket av arbetet in house, medan STARK har en något lägre bruttomarginal. Detta var särskilt tydligt under bl.a. det andra kvartalet under 2021 då tidigare nämnda bidrog till omsättningen, samtidigt som STARK ej ännu hade förvärvats, varpå bruttomarginalen uppgick till ca 71 %.

EBITA-resultatet uppgick till 1,2 MSEK vilket var i linje med Q4-21, men givet en något lägre omsättning under kvartalet jämfört med föregående kvartal innebar det således en förbättrad operativ rörelsemarginal, uppgående till 5,6 %, jämfört med 4,9 % som uppvisades under det fjärde kvartalet 20212. I Q3-rapporten 2021 kommunicerade SMG att fokuset framöver kommer att ligga på lönsamheten, varför vi ser starkt positivt på att bolaget har exekverar på kommunicerad plan, med en stigande lönsamhet senaste två kvartalen, vilken är inom intervallet för den utstakade tillväxtplanen om 5–10 %. Vi ser även att SMG framgångsrikt har realiserat identifierade kostnadssynergier såsom lokalhyra, administration och annan overhead, där kostnadsposten övriga externa kostnader kom in nästan 20 % lägre än estimerat. Däremot innebar den något lägre bruttomarginalen än förväntat i kombination med högre av- och nedskrivningar (exkl goodwill) att det redovisade EBITA-resultatet kom in något lägre än väntat, där vi hade estimerat ett EBITA-resultat om ca 1,5 MSEK. SMG har dock vidtagit åtgärder för att stärka lönsamheten inom en av bolagets tre geografiska områden som för närvarande inte levererar i enlighet med lönsamhetsmålen, något som väntas få full effekt från mitten av Q4-22. Andra kvartalet har historiskt tenderat att vara ett relativt starkt sådant för SMG vilket i kombination med en stark inledning på mediemarknaden under Q2-22 gör att Analyst Group bedömer att SMG kan stärka omsättningen under det andra kvartalet och givet bolagets ökade operationella hävstång, tillsammans med fortsatt lönsamhetsfokus, förväntar vi oss en starkare EBITA-marginal under andra kvartalet 2022. Den ökade operationella hävstången innebär samtidigt att säsongsmässigt svagare kvartal, historiskt sett det tredje kvartal, kommer att innebära lägre lönsamhet givet ökad fast kostnadsbas, varför utfallet i EBITA under Q1-22 innebär att vi kan komma att behöva göra mindre revideringar i våra lönsamhetsestimat för år 2022.

Sammanfattande ord om rapporten

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att SMG har inlett år 2022 bra och omsättningen kom in mer eller mindre i linje med våra estimat, samtidigt som rörelsekostnader vara något lägre än estimerat. Den lägre bruttomarginalen samt högre av- och nedskrivningar (exkl goodwill) resulterade dock i ett något lägre EBITA-resultat än estimerat. Vi vill slutligen addressera kassans utveckling under kvartalet, vilken minskade med ca 1,4 MSEK, och uppgick till ca 2,1 MSEK vid utgången av Q1-22. Historiskt tenderar bolagets kassaflöde nå en likviditetsmässig topp under januari och februari då flertalet projekt faktureras innan jul. I Q4-rapporten 2021 noterade vi att kundfordringar hade ökat med ca 10 MSEK Q-Q, vilket påvisar just detta, och således talade för större att inbetalningar skulle ske under Q1-22. Detta har således skett, då kundfordringarna har minskat med ca 9,3 MSEK Q-Q, men samtidigt noterar Analyst Group att de övriga kortfristiga skulderna (t.ex. leverantörsskulder och övriga skulder) har minskat likväl, motsvarande -7,3 MSEK, vilket får en negativ effekt på kassaflödet. Detta, tillsammans med bl.a. en ökning i andra kortfristiga fordringar, t.ex. avseende pågående arbete för annans räkning om 1,9 MSEK, har belastat det operationella kassaflödet under kvartalet. Fortsättningsvis vill se att SMG kan stärka rörelsekapitalet för att organiskt kunna amortera ned på de utestående räntebärande skulderna över tid, även om vi har förståelse för att tajming i in- och utbetalningar kan fluktuera på kvartalsbasis. Rent operativt anser vi dock att SMG utvecklas starkt under inledningen av år 2022 och att bolaget fram till dags dato har levererat enligt kommunicerat, vilket ingjuter förtroende för SMG:s framtida utveckling.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på SMG.

1 Onlinesegmentet utgörs av medieinvesteringar inom Online Video, Social Media och Online Display.

2 Det ska dock tilläggas att EBITA-resultatet under Q4-21 belastades av mindre engångskostnader relaterat till förvärv, integration och utvinnande av synergier.