Kommentar på Smart High Tech Q4-rapport


Smart High Tech publicerade den 17 februari 2023 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 340 tSEK (1 361) – en minskning mot jämförbart kvartal föregående år till följd av variationer av efterfrågan och leveranser mellan kvartalen, samt covidrestrektioner i Kina
  • Avsiktsförklaring med en kinesisk teknikjätte, diskussioner om framdrift sker med kundens beslutsfattare redan i början på mars
  • Rörelsekostnaderna uppgick till -13 137 tSEK, motsvarande en ökning om 101 % Q-Q
  • Bolagets operativa burn rate uppgick till -1 762 tSEK/månad, vid periodens utgång uppgick likvida medel till 27 982 tSEK, vilket indikerar en fortsatt god finansiell ställning

Väntad låg försäljning men flera försäljningsdrivande projekt i bolagets pipeline

För det fjärde kvartalet 2022 uppvisade Smart High Tech en nettoomsättning om 340 tSEK (1 361), där intäkterna under perioden huvudsakligen är hänförliga till bolagets första kund Incavo, vilken avropar återkommande produktionsorders, samt testorders som beställts av större Tech-företag. Omsättningsminskningen mot jämförbart kvartal föregående år beror främst på att försäljningen i Kina har legat på is under kvartalet, till följd av covidrestriktioner i regionen. Däremot har restriktionerna i Kina nu lättats, varför Smart High Tech förväntas intensifiera samverkan och affärsutvecklingen inom koncernen under år 2023.

Under det avslutande kvartalet för år 2022 har Smart High Tech fortsatt att bearbeta den globala marknaden samt drivit på produktutvecklingen ytterligare, vilket har resulterat i högre prestanda och förfinade produktkunskaper som möter de höga kraven som bolaget möter i segmenten med högre volymer. Smart High Tech fortsätter även att erhålla fler mindre beställningar från kunder med specifika applikationer, vilka söker lösningar på uppkomna kylningsproblem. Bland annat har Smart High Tech testorders från kunder inom fordonsindustrin, där kunderna har problem med att kyla sin elektronik för fordonselektrifiering med dagens kylteknik. Dessa mindre orders bidrar med goda marginaler och lägger grunden för utökade användningsområden för bolagets produkter, vilket över tid förväntas bidra med mer diversifierade kundsegment och således en lägre försäljningsmässig risk. På den kinesiska marknaden har dotterbolaget, Ruixi, fortsatt levererat serieleveranser till en inhemsk kund inom moderna industrirobotar, vilken dessutom har aviserat ökad efterfrågan i volymer. Det totala initiala ordervärdet uppskattas till cirka 450 tSEK.

Därutöver har Smart High Tech ingått en avsiktsförklaring med en kinesisk teknikjätte för strategiskt samarbete med ett av Kinas största företag inom telekom och konsumentelektronik. Med tanke på att Smart High Tech har uppnått lyckade resultat i tester för de utmanande målspecifikationer som kunden definierat, anser Analyst Group att det finns en god möjlighet för bolaget att kvalificera in produkterna i kundens konsumentsortiment. Diskussioner om framdrift sker med kundens beslutsfattare redan i början på mars. Givet ett lyckat utfall, förväntas detta bidra med högre försäljningsvolymer, vilket därmed anses utgöra en stark värdedrivare under år 2023. Smart High Tech arbetar nu med att utöka produktionskapaciteten i Kina för att möta budgeterad efterfrågan.

Vidare har Smart High Tech upplevt en hög aktivitet på marknaderna i USA och Europa, varför bolaget under slutet av kvartalet har flyttat verksamheten till större fabriks- och kontorslokaler i Arendal, Göteborg, där fyra nya maskiner installerats för skärning av GT-TIM vilket har ökat produktionskapaciteten avsevärt. Därutöver har Smart High Tech inkontrakterat viktiga processteg för grafenbehandling, samt erhåller bolaget stora beställningar från distributör som levereras enligt plan, vilket således också anses vara viktiga faktorer för verksamhetsflytten. På den amerikanska marknaden pågår djupgående diskussioner om testleveranser och samverkan med sex av världens största teknikföretag, där flera av dessa har inlett tester av bolagets produkter.

I ljuset av flera framgångsrika utvecklingsprojekt har bolaget under det fjärde kvartalet erhållit en betydande order på konsumentprodukten FrostSheet, vilken riktar sig till slutkonsumenter inom gaming, persondatorer och terminaler. Beställaren är en globalt ledande producent och distributör av Thermal Interface Material, TIM, med försäljning i över 90 länder. Nämnda distributör kommer att, i samverkan med Smart High Tech, ledande influensers och lokala partners i 94 länder, göra en global lansering av bolagets konsumentprodukter. Därmed kommer Smart High Tech att vara i behov utav ytterligare produktionskapacitet, vilket redan är beställt och förväntas vara i drift under Q2-23. Det initiala ordervärdet uppgår till ca 1,35 MSEK med leverans under februari 2023, där bolaget erhåller förskottsbetalning i samband med ordern, vilket möjliggör för Smart High Tech att självfinansiera kapitalbindningen av varor i lager när det är långt mellan order och leverans för att säkerhetsställa god likviditet. Därefter sker månadsvisa beställningar med distributörens estimat om minst 450 tSEK per månad under Q2-23, för att sedan öka till 1,35 MSEK per månad under H2-23. Det totala ordervärdet för år 2023 estimeras således till ca 8-12 MSEK, för att sedan öka under kommande år. Analyst Group ser positivt på att Smart High Tech har fått ett genombrott på konsumentmarknaden och, som tidigare nämnt, estimeras detta bidra med återkommande intäkter med kortare ledtider, parallellt med större volymförsäljningar till tillverkningsindustrin (B2B).

Ökade rörelsekostnader, dock fortsatt stabil finansiell ställning

Smart High Techs rörelsekostnader, exklusive COGS, uppgick till -13 137 tSEK (-6 520), vilket motsvarar en kraftig ökning om 101 % Q-Q. Att rörelsekostnaderna skulle öka under rådande klimat med stigande inflation och ökade energipriser var i linje med vår förväntan, däremot ökade kostnaderna under kvartalet i en högre takt än vad vi estimerat. Ökningen på kostnadssidan är främst hänförligt till att Smart High Tech har skalat upp personalstyrkan snabbare än förväntat, samt till följd av en fortsatt hög inflation, vilket påverkar råvarupriser och högre hyreskostnader.

Under det fjärde kvartalet uppgick bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, till -1 762 tSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista december 2022 uppgick till 27 982 tSEK, skulle kassan vara förbrukad vid utgången av Q1-24, allt annat lika. Dock räknar vi med att Smart High Tech kommer att fortsätta öka kapitalförbrukningen framgent, i takt med att personalstyrkan och försäljningskostnaderna ökar och bolaget fortsätter att investera i sin expansion. Samtidigt, om hänsyn tas till teckningsoptioner som löstes in under februari 2023, vilket tillförde bolaget 500 tSEK, i kombination med de incitamentsprogram som bolaget har vilket kan komma att tillföra Smart High Tech ytterligare kapital och en ökad försäljning framgent, anser Analyst Group att Smart High Tech har en god finansiell ställning för att fortsätta exekvera på bolagets uttalade expansionsplaner. Med det sagt så kan vi inte utesluta ytterligare kapitalanskaffningar framgent om bolaget skulle skala upp expansionen ytterligare.

Sammanfattande ord om Q4-rapporten

Med tanke på att Smart High Tech under år 2022 har präglats av ett skifte från att vara ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag med intäkter främst från statligt finansierade projekt, till ett industriellt företag där fokus ligger på försäljning av bolagets egna produkter, var det enligt vår förväntan att nettoomsättningen skulle komma in på låga nivåer under det fjärde kvartalet år 2022. Samtidigt anser Analyst Group att Smart High Tech har lagt flertalet viktiga pusselbitar för att generera en hög försäljning under kommande år, där en kraftigt förstärkt marknadsposition lägger en solid grund för fortsatta kommersiella framgångar.

Vad det gäller Smart High Tech:s operationella framsteg anser Analyst Group att det finns flera ljusglimtar som går att utläsa i Q4-rapporten. Bland annat har bolaget erhållit testbeställningar från flera europeiska kunder inom fordonsbranschen, vilka riktar sig till elektrifiering av personbilar. Dessa kunder, i linje med alla andra kunder som vänder sig till Smart High Tech:s erbjudande, har stora problem med kylning genom den kylteknik som finns på marknaden idag. Kvalificeringen till denna marknad bedöms vara längre men volymerna anses vara stora. Därutöver har Smart High Tech intensifierat diskussionerna med den kinesisk teknikjätte som bolaget ingick en avsiktsförklaring med under kvartalet. Diskussioner om framdrift sker med kundens beslutsfattare redan i början på mars. Givet ett lyckat utfall, förväntas detta bidra med högre försäljningsvolymer, vilket därmed anses utgöra en stark värdedrivare under år 2023.

Med tanke på den betydande order som Smart High Tech erhållit inom bolagets konsumentvertikal, förväntas försäljningen ge en synlig initial effekt från och med Q1-23/Q2-23, för att sedan fortsätta stiga i takt med ökade avrop från konsumentsidan samt större volymorders genom B2B-försäljning. Mot bakgrund av att den initiala ordern på konsumentprodukten FrostSheet estimeras uppgå till ett totalt värde om cirka 8-12 MSEK under år 2023, samt att vi tidigare prognostiserat för en nettoomsättning om cirka 13 MSEK för år 2023, kommer vi att se över våra omsättningsprognoser för innevarande år. Däremot har även rörelsekostnaderna ökat i en snabbare takt än förväntat, vilket också kommer att tas i beaktning i den uppdaterade analysen.


I samband med Q4-rapporten presenterade bolagets VD, Lars Almhem, sin syn på det senaste kvartalet samt gav en uppdatering kring nuvarande status och framtida händelser. Följande sades i en intervju efter presentationen:

Ni redovisade en minskad omsättning under det fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, vad beror det på?

Det beror på att vi har ganska få industriella kunder och de kommer lite oregelbundet, så den omsättningsminskningen beror på att vi fick en beställning strax efter kvartalets utgång och en beställning strax innan kvartalet. Det vi ser nu är att vi har en betydande orderingång som är mycket större, så Q1-23 är redan betydligt större än fjärde kvartalet förra året. Men det beror alltså på variationer som vi haft i beställningar.

Ni har även fått ett patent godkänt i Sydkorea avseende GT-TIM, vad betyder detta för Smart High Tech?

Sydkorea kommer troligen att bli en väldigt intressant marknad för oss så det betyder väldigt mycket för oss att vi har ett skydd. Vi har även nyligen fått ytterligare ett skydd i USA, detta, i kombination med alla andra skydd vi har sedan tidigare gör att vi har en väldigt trygg och stabil IP-rättighet kring våra marknader. Det betyder väldigt mycket för oss.

Ni tecknade en avsiktsförklaring med ett av Kinas största telekomföretag med GT-TIM, kan du ge oss någon mer uppdatering kring det?

Det är kopplat till några punkter som jag nämnde. Den här tillverkaren har bekymmer med att kyla ner sina konsumentprodukter, samma problematik som jag nämnde tidigare. Den här kunden har stora volymer men ser också att de har problem med att klara det med traditionell kylpasta eller liknande konkurrerande material. Där har vi kommit så långt att vi nu levererar produkter till dem, som är modifierade och fått ännu bättre egenskaper baserat på deras specifikationer. Det har kommit så långt att vi för diskussioner med deras ledning nu om några veckor, för att fortsätta kvalificera in den här produkten. Det är en bit kvar, men än så länge har vi klarat deras specifikationer.

Skulle man kunna säga nu att alla konsekvenser från pandemin är avklarade och att ni är på väg att ta nästa kliv?

Ja, det är vi. Nu kan vi äntligen skapa en koncern där vi samverkar på ett bättre sätt med vårt dotterbolag i Kina, de är aggressiva på den marknaden och vi är aggressiva runt om i världen. Nu kan vi träffas, utbyta marknadsarbete, hur man bygger upp produktionssystem, kvalitetssystem osv. tillsammans på ett annat sätt. Vi kan resa dit och de kan resa till oss, det är en stor fördel för oss.

Du pratade också om den globala lanseringen med lokala partners, finns det några indikationer i nuläget på vilka volymer det kan röra sig om när det kommer igång?

Vi har fått en indikation från den distributören som jag indikerade i ett pressmeddelande lite tidigare, på kanske en halv miljon i månaden i försäljning från vår sida. Vi tror, och jag tror personligen, på en betydligt högre volym. Vi kommer att ha en lansering som är global i samarbete med de absoluta topparna inom influenser-världen som pratar för varan till konsument. Min gissning är att vi kommer att få en ökad volym redan under Q2-23, och det är den vi förbereder nu genom att bygga upp ytterligare produktionskapacitet.

På tal om produktionskapacitet, som du nämnde så har ni beställt ytterligare maskiner till anläggningen i Göteborg. Kommer ni att kunna möta den efterfrågan när maskinerna är driftsatta under Q2-23?

Vi kommer nog kunna möta den efterfrågan. Vi jobbar idag i tre skift och vi kan gå upp i ytterligare skift. Vi planerar att kunna ha en baskapacitet som vi dubblar i och med denna kapacitetsökning. Vi trimmar också våra system väldigt väl, så vi har idag ökat kapaciteten mer än den teoretiska kapaciteten som vi hade vid införskaffandet. Det är möjligt att vi klarar kapaciteten, men det är också möjligt att vi får flera större orders från affärskunder. Det är långa cykler att få in en sådan kund men där får vi då parera genom att beställa mer kapacitet. Så svar, ja det kommer vi nog klara, men jag är också öppen för utmaningen att öka kapaciteten när vi får det behovet.

Vad skulle du säga blir den viktigaste milstolpen, eller milstolparna, för Smart High Tech under år 2023?

Det blir några viktiga. Den första är denna lansering tillsammans med vår distributör och dennes nätverk med influensers. Det är en mycket stor händelse som vi bygger upp hela vår kapacitet kring just nu. Vi har samverkan med Automotive, alltså fordonsvärlden, som idag vänder sig till oss med sina uppenbara problem för kylning. Vi känner alla till den stora utvecklingen av den världen, så där är också en stor tillförsikt att vi kan, snabbare än normalt, komma in med våra produkter. Sedan har vi våra Tech-jättar som jag besöker kontinuerligt och som vi har en djup dialog med och det räcker med att någon av dem vaknar till liv och vill köpa större volymer, då har vi en stor milstolpe. Det kan också bli flera. Tidsmässigt, svårt att bedöma, men det har gått fortare så här långt än vad jag trodde tidigare.

Lars Almhem, VD, Smart High Tech

Genom följande länk går det att ta del av den fullständiga presentationen.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Smart High Tech.