Kommentar på Smart High Tech Q3-rapport


Smart High Tech publicerade den 8 november 2022 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 tSEK (149) – en minskning till följd av variationer av efterfrågan och leveranser mellan kvartalen, samt breda covidrestrektioner i Asien
  • Rörelsekostnaderna uppgick till -6 520 tSEK, motsvarande en minskning om 26 % Q-Q
  • Bolagets operativa burn rate uppgick till -1 692 tSEK/månad, vid periodens utgång uppgick likvida medel till 23 777 tSEK, vilket indikerar en fortsatt god finansiell ställning

Väntad blygsam försäljning till följd av låga leveransnivåer

För tredje kvartalet 2022 uppvisade Smart High Tech en nettoomsättning om 10 tSEK (149), där intäkterna under perioden huvudsakligen är hänförliga till testorders som beställts av större Tech-företag. Omsättningsminskningen beror främst på att bolagets återkommande kund, Incavo, inte gjort några beställningar under perioden, samt som en följd av en minskad efterfrågan till följd av covidrestriktioner i Kina.

Under de senaste månaderna har Smart High Tech haft en hög marknadsaktivitet i Europa, USA och Asien, vilket har resulterat i bl.a. ytterligare en prototyporder avseende GT-Pad från Huawei. Detta var den femte prototypordern i rad från Huawei, vilken är ett led i att modifiera Smart High Tech:s basprodukt med varumärke GT-TIM, för att ta fram en lösning för kunden som är både prestandahöjande och mer kostnadseffektiv. Med tanke på att Smart High Tech och Huawei har haft ett utvecklingsavtal sedan år 2020, samt att Bolaget tidigare uppgett att tidsspannet mellan första utprovning av material till materialet appliceras i en produkt och Smart High Tech erhåller volymorders är ca två år, anser vi att ett fortsatt samarbete med Huawei indikerar stärkta möjligheter för Smart High Tech att under år 2023 börja leverera större orders, vilket förväntas vara en av de största värdedrivarna framgent. På den asiatiska marknaden har bolaget även, via dotterbolaget Ruixi, erhållit en serieleveransorder av GT-TIM till ett värde om 450 tSEK, samt en serieorder från Smart High Tech:s kund Incavo till ett ordervärde om ca 675 tSEK.

På de europeiska- och amerikanska marknaderna har Smart High Tech under kvartalet bland annat erhållit en första testorder till ett globalt ledande multinationellt dataföretag. Det är en initialt liten order, 50 stycken GT-TIM, samtidigt anses ordern vara ett stort och viktigt steg för Smart High Tech att bli uppmärksammade av ett stort multinationellt företag, vilket kan skapa ringar på vattnet och leda till att fler större företag får upp ögonen för Smart High Tech. Vidare har Smart High Tech erhållit en mindre order på tre av bolagets GT-TIM, av ett amerikanskt företag som är ledande inom professionella drönare, samt en mindre order från ett Göteborgsföretag som är långt framme inom rymdindustrin, vilka vill använda bolagets silikonfria GT-TIM. Dessa tre orders som Smart High Tech erhöll under Q3-22 speglar ett stort, och brett, intresse för bolagets produkter även i Europa och USA, varför Analyst Group ser positivt på att produktionslokalerna i Göteborg nu står redo att driftsättas, för att möta en förväntad hög efterfrågan framgent.

God kostnadskontroll och fortsatt stabil finansiell ställning

Smart High Tech:s rörelsekostnader, exklusive COGS, uppgick till -6 520 tSEK (-8 846), vilket motsvarar en minskning om 26 % Q-Q. Kostnadsminskningen anses främst vara hänförlig till att bolaget under Q2-22 belastades av uppsägningslön för tidigare VD. Under det tredje kvartalet uppgick bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, till -1 692 tSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista september 2022 uppgick till 23 777 tSEK, skulle kassan vara förbrukad vid Q4-23, allt annat lika. Dock räknar vi med att Smart High Tech kommer att öka sin kapitalförbrukning framgent, i takt med att personalstyrkan ökar och bolaget fortsätter att investera i sin expansion. Samtidigt, om hänsyn tas till de två miljoner utestående teckningsoptioner som förfaller den 11 november 2022, vilket kan komma att tillföra bolaget ytterligare kapital, samt med hänsyn till en ökad försäljning framgent, anser Analyst Group att Smart High Tech har en god finansiell ställning för att fortsätta exekvera på bolagets expansionsplaner.

Sammanfattande ord om Q3-rapporten

Med tanke på att Smart High Tech de senaste kvartalen har präglats av ett skifte från att vara ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag med intäkter främst från statligt finansierade projekt, till ett industriellt företag där fokus ligger på försäljning av bolagets egna produkter, var det enligt vår förväntan att nettoomsättningen kom in på låga nivåer under det tredje kvartalet år 2022. Samtidigt anser Analyst Group att Smart High Tech har lagt flertalet viktiga pusselbitar för att generera en hög försäljning under kommande år, där en kraftigt förstärkt marknadsposition anses vara en viktig pusselbit. Bland annat har Smart High Tech, genom testorders, etablerat sig hos fler större kunder vilka har försäljningspotential om mer än en miljon produkter per år. På konsumentsidan har Smart High Tech startat försäljningen via bolagets e-handelsplattform, vilket Analyst Group estimerar kommer bidra med löpande intäkter med kortare ledtider, parallellt med större volymförsäljningar till tillverkningsindustrin (B2B). Således ser Analyst Group att det finns flertalet spännande värdedrivande aktiviteter i korten under kommande 12 månader.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Smart High Tech.