Kommentar på Smart High Tech Q1-rapport


Smart High Tech publicerade den 11 maj 2023 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2023.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (1,0) – en minskning om 41 % mot jämförbart kvartal föregående år.
  • Produktionen har ökat till 3-skift i syfte att bygga upp lager inför en global produktlansering av KryoSheet under Q2-23.
  • Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -8,2 MSEK, motsvarande en ökning om 25 % Y-Y men en minskning om 37 % Q-Q.
  • Bolagets operativa burn rate uppgick till -2,6 MSEK/månad, vid periodens utgång uppgick likvida medel till 18,8 MSEK.

Tar fortsatta kliv mot ett försäljningsgenombrott

För det första kvartalet år 2023 uppgick nettoomsättningen till 0,6 MSEK (1,0), motsvarande en minskning om 41 % mot jämförbart kvartal föregående år men en ökning om 75 % Q-Q. Med hänsyn till att försäljningsnivåerna är fortsatt låga, då Smart High Tech ännu inte nått kommersialisering, drar vi inte några större växlar kring omsättningsminskningen (Y-Y) utan fokuserar på att bolaget tar fortsatta operationella kliv mot ett försäljningsgenombrott, vilket Analyst Group anser att Smart High Tech har gjort under det senaste kvartalet. Produktionen har ökat och går nu på 3-skift för att producera produktionsorders samt prototyp- och kundspecifika orders. Samtidigt har produktionen blivit komplett med högteknologisk processutrustning för grafentillverkning, vilket är unikt i västvärlden och medför möjligheter att styra kvalitet, utveckla- och förfina teknologin samt garantera kapacitet. Därutöver är ytterligare maskiner beställda för leverans under Q2-23, vilket förväntas resultera i en dubblad kapacitet. Att Smart High Tech fortsätter att utöka produktionskapaciteten anser vi är av stor betydelse för att kunna öka leveransförmågan och möta den höga efterfrågan, vilket förväntas resultera i en ökad försäljning under kommande kvartal.

Global lansering av konsumentprodukt i sikte

Under Q4-22 erhöll Smart High Tech en betydande order av en global distributör, vilket bolaget kommunicerade ytterligare detaljer kring i början på maj 2023. Distributören är Thermal Grizzly från Berlin, Tyskland, vilka är världsledande inom utveckling, försäljning och distribution av lösningar för thermal management till över 90 länder. Bolagets konsumentprodukt lanseras under namnet KryoSheet genom en global produktlanseringskampanj med start den 28 maj 2023. Likt vad vi kommunicerade i vår senaste analysuppdatering estimeras detta resultera i volymförsäljning under kommande kvartal, för att sedan öka succesivt under året och uppgå till ca 12 MSEK ackumulerat under år 2023.

Stabil kostnadsutveckling

Smart High Tech:s rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till -8,2 MSEK (-6,5), vilket motsvarar en ökning om 25 % Y-Y. Samtidigt befinner sig Smart High Tech i ett helt annat stadie och är en betydligt större verksamhet idag jämfört med Q1-22, varför jämförelsen blir något missvisande. Jämför vi istället med senaste kvartalet (Q4-22), vilket å andra sidan inte tar höjd för eventuella säsongsvariationer, minskade rörelsekostnaderna med 37 % främst till följd av minskade personalkostnader. Sammantaget anser vi att Smart High Tech har utvecklats med en god kostnadskontroll relativt i linje med våra förväntningar, där vi fortsatt estimerar att rörelsekostnaderna kommer att öka under kommande kvartal i takt med att bolaget skalar upp expansionen ytterligare.

Under det första kvartalet uppgick bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, till -2,6 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista mars 2023 uppgick till 18,8 MSEK, skulle kassan vara förbrukad vid ingången av Q4-23, allt annat lika. Dock räknar vi fortsatt med att Smart High Tech kommer att öka kapitalförbrukningen framgent i takt med att bolaget skalar upp expansionen ytterligare. Samtidigt, om hänsyn tas till en ökad försäljning tillika ökade marginaler, vilket vi räknar med att Smart High Tech kan leverera under kommande månader, stärker det kassaflödet och således även likviditeten i bolaget. Med det sagt så kan vi inte utesluta ytterligare kapitalanskaffningar framgent.

Sammanfattande ord om Q1-rapporten

Sammantaget anser Analyst Group att Smart High Tech har fortsatt att ta viktiga operationella kliv under kvartalet, vilket lägger en solid grund för kommersiella framgångar framgent. Flertalet globala bolag har genomfört lyckade tester och diskuterar nu pris, kapacitet och leverans i större volymer samtidigt som inflödet av nya testorders ökar. Att Smart High Tech erhåller positiva testresultat från ledande aktörer anser Analyst Group vara ett starkt bevis på bolagets goda teknikhöjd och konkurrenskraftiga produkterbjudande avseende kylning.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Smart High Tech.