Kommentar på SHT:s Q2-rapport


SHT publicerade den 20 augusti 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (2,4) – minskning till följd av breda covidrestrektioner i Asien
  • Fortsatt stort och ökande intresse för SHT:s teknik, bolaget har erhållit flertalet testorders från globala kunder
  • Rörelsekostnaderna uppgick till -8,8 MSEK (-6,9), motsvarande en ökning om 29 % Q-Q
  • Fortsatt god finansiell ställning möjliggör realisering av expansionsplaner

Nettoomsättningen drabbades negativt till följd av hårda restriktioner i Kina

För andra kvartalet 2022 uppvisade SHT en nettoomsättning om 0,3 MSEK (2,4), där minskningen till stor del anses vara hänförlig till en minskad efterfrågan till följd av de hårda covidrestriktioner som har drabbat Kina, då leveranser i huvudsak sker till Asien i dagsläget. I takt med att restriktionerna har lättats under sommaren, har verksamheten i Kina startat upp och under augusti 2022 annonserade bolaget en större serieleveransorder från en Shanghai-baserad industrirobotproducent som tecknat en order om ca 450 tSEK, som det kinesiska dotterbolaget ska producera. Analyst Group ser positivt på att verksamheten i Kina återigen är igång, då det bevisligen råder en hög efterfrågan på SHT:s produkter framförallt i Asienregionen.

Fokus under våren har varit på marknadsaktiviteter i Europa och USA, vilket har resulterat i bl.a. en första testorder till ett globalt ledande multinationellt dataföretag. Det är en initialt liten order, 50 stycken GT-TIM, samtidigt anses ordern vara ett stort och viktigt steg för SHT att bli uppmärksammade av ett stort multinationellt företag, vilket kan skapa ringar på vattnet och leda till att fler större företag får upp ögonen för SHT. De initiala tester kunden har gjort med tidigare prover har visat att bolagets produkter har en prestanda som överträffar konkurrerande produkter. Vidare har SHT erhållit en mindre order på tre av bolagets GT-TIM, av ett amerikanskt företag som är ledande inom professionella drönare, samt en mindre order från ett Göteborgsföretag som är långt framme inom rymdindustrin, vilka vill använda bolagets silikonfria GT-TIM. Dessa tre orders som SHT erhöll efter utgången av Q2-22 speglar ett stort intresse för bolagets produkter även i Europa och USA, vilket medför att Analyst Group ser det som strategiskt riktigt att bygga upp en högteknologisk elektronikkomponenttillverkning även i Göteborg.

Ökad rörelseförlust men fortsatt god finansiell ställning

SHT:s rörelsekostnader, exklusive COGS, uppgick till ca -8,8 MSEK (-6,9), vilket motsvarar en ökning om 29 % Q-Q. Kostnadsökningen anses främst vara hänförlig till att bolaget skalat upp personalstyrkan samt engångskostnader till följd av uppsägningslön för tidigare VD. Under Q2-22 uppgick bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, till ca -1,6 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista juni 2022 uppgick till ca 32,5 MSEK, skulle kassan vara förbrukad vid Q1-24, allt annat lika. Dock räknar vi med att SHT kommer att öka sin kapitalförbrukning framgent, i takt med att personalstyrkan ökar och bolaget fortsätter att investera i sin expansion. Samtidigt, om hänsyn tas till de två miljoner utestående teckningsoptioner som förfaller i november 2022, vilket kan komma att tillföra bolaget ytterligare kapital, samt med hänsyn till en ökad försäljning framgent, anser Analyst Group att SHT har en god finansiell ställning för att fortsätta exekvera på bolagets expansionsplaner.

Sammanfattande tankar om Q2-rapporten

Att omsättningen kom in lägre än estimerat samtidigt som rörelsekostnaderna hade ökat mer än väntat medför att vi kommer att se över våra prognoser för innevarande år. Värt att notera dock är att år 2022 präglas av det skifte från att vara ett rent forsknings- och utvecklingsbolag med intäkter främst från statligt finansierade projekt, till ett industriellt företag där fokus ligger på försäljning av förtagets egna produkter. Således drar vi inte några större växlar kring minskning i nettoomsättning under enskilda kvartal, utan ser istället positivt på att bolaget har accelererat utvecklingen mot ett renodlat tillverkningsbolag. Samtidigt uppvisar SHT att det finns en hög efterfrågan och en stor nyfikenhet för bolagets produkter, genom att antalet testorders fortsätter att öka, vilket öppnar upp möjligheterna för stark tillväxt under kommande år, vilket är i linje med våra tidigare prognoser. Vidare ser Analyst Group positivt på den serieleveransorder som SHT:s kinesiska dotterbolag erhöll efter utgången av Q2-22, vilket kan bädda för fortsatta orders under kommande kvartal och således ett återkommande kassaflöde. Utöver ovannämnda aktiviteter har SHT även blivit inbjudna till att delta online på en asiatiskt multinationell elektronikproducents interna inköpskonferens under innevarande månad. Det är elektronikproducentens dotterbolag i Europa med placering i Tyskland som håller i en konferens där SHT ska presentera bolagets produkter inför den potentiella kundens teknikspecialist, inköpsorganisation och ledning, såväl globalt som för samtliga affärsområden. Således ser Analyst Group att det finns flertalet spännande värdedrivande aktiviteter i korten under kommande 12 månader.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av SHT.