Kommentar på SHT:s Q1-rapport


SHT publicerade den 10 maj 2022 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 MSEK – ökning med 17 % jämfört med Q1-21
  • Bruttomarginalen uppgick till 72 % (91 %)
  • Rörelseresultatet minskade till -5,1 MSEK (-0,3)

SHT fortsätter att leverera på inslagen väg genom att öka försäljningen till bolagets kund Incavo, och samtidigt bygga upp organisationen inför en kommersialisering av huvudprodukten SHT GT TIM för att kyla processorer och grafikkort ”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Stabil försäljningsökning

Under Q1-22 uppgick nettoomsättningen till 1 010 tSEK (861), vilket är en ökning med 17 % mot jämförbart kvartal föregående år. I Q1-rapporten framgår det att intäkterna under perioden främst är hänförliga till en ökad leverans av grafenförstärkta pads i storleken 50x50mm till Incavo, vilket är i linje med våra förväntningar. Fokus under den gångna perioden har varit att installera den automatiska processmaskinen för tillverkning av grafenförstärkt kylmaterial, varför vi inte räknade med någon avsevärd försäljningsökning under det första kvartalet. Dock har SHT lyckats väl med maskininstalleringen, vilket medfört att bolaget har ökat kapaciteten med 100 % till 8 000 enheter per skift/per månad, vilket förväntas bära frukt framgent. Utöver försäljningen till Incavo har SHT fått ett flertal testprototyporder från en mindre svensk 5G-leverantör och från en thermal burn-in kund.

Bolagets bruttokostnader uppgick till -285 tSEK (-80) under Q1-21, vilket resulterade i en bruttomarginal om 72 % (91 %). Analyst Group ser det som naturligt att bruttomarginalen minskar då SHT går från att ha varit en projektorganisation, vilket innebär låga bruttokostnader, till ett mer tillverkande utvecklingsbolag, där målet är att Bolagets försäljning av pads ska vara drivande för ökad tillväxt och lönsamhet.

Ökad rörelseförlust

SHT:s rörelsekostnader uppgick till ca -6 880 tSEK (-1 861), vilket motsvarar en ökning om 270 %, dock från låga nivåer. Kostnadsökningen anses främst vara hänförlig till att bolaget har skalat upp personalstyrkan samt installerat en produktionsmaskin under kvartalet, vilket i sin tur har medfört ökade rörelsekostnader. Att kostnaderna ökar inför en bredare kommersialisering är inget nytt, men med rätt typ av investeringar antas det långsiktiga utfallet överträffa den kortsiktiga effekten. Analyst Group anser att SHT gör nödvändiga investeringar för att genomföra en lyckad kommersialisering, dessutom har SHT utvecklats med förhållandevis bra kostnadskontroll relativt bolagets finansiella ställning. Under Q1-22 uppgick bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten, till ca -830 tSEK/månad, samtidigt som bolagets kassa per den sista mars uppgick till ca 38,9 MSEK, varför vi anser att SHT uppvisar en fortsatt god likviditet.

Satsning på retailmarknaden

Under de senaste månaderna har SHT genomfört studier inom retailmarknaden, närmare bestämt inom Gaming och Crypto Mining, där bolaget har för avsikt att starta ett nytt affärsområde; SHT Retail. Detta innebär att bolaget ska sälja pads för bättre kylning av elektronikkomponenter till privatpersoner verksamma inom området, vilket kommer att ske under produktvarumärket FrostSheet. Försäljningen kommer att ske genom e-handel, vilken planeras att driftsättas inom en snar framtid, där SHT kommer att använda tredjepartsleverantör för att hantera lagerhållning och logistik, vilket antas hålla nere kapitalbindningen. Analyst Group ser positivt på att SHT väljer att satsa på ett nytt affärsområde, där bolaget kan testa sina produkter mot en snabbrörlig och krävande marknad samt erhålla löpande intäkter, vilket förväntas dels gynna kassaflödet på kort sikt dels möjliggöra ytterligare en stabil intäktsström för bolaget på längre sikt. Dessutom kommer inte det nya affärsområdet kräva några större investeringar i försäljning eller infrastruktur, då digital distribution utgör basen i försäljningskanalen. Vidare förväntas satsningen på Gaming- och Crypto Mining industrin skapa ringar på vattnet och leda till att övrig industri såsom telekommunikation, burn-in och halvledarindustrin får upp ögonen för SHT då dessa industrier har liknande utmaningar med att hantera värmeutvecklingen i elektroniken. Således förväntas SHT erhålla löpande intäkter från retail-området (B2C), parallellt med större volymförsäljningar till tillverkningsindustrin (B2B).

Sammantaget levererar SHT en rapport relativt i linje med våra förväntningar, där bolaget fortsätter att bygga organisationen inför en bredare kommersialisering, samtidigt som försäljningen till Incavo taktar på. Vi ser fram emot att följa utvecklingen i det nya affärsområdet inom retail, samt kommersialiseringen av SHT:s huvudprodukt; SHT GT TIM.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av SHT.