Kommentar på SHT Smart High-Techs Q4-rapport


SHT publicerade idag den 18 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Med fjärde kvartalet presenterat och senaste nyheterna från bolaget, står det klart att SHT står i startgroparna för en spännande period med många projekt i bolagets pipeline som ligger nära en kommersialisering.

För det fjärde kvartalet år 2021 uppvisar SHT en nettoomsättning om 1,4 MSEK (-0,9), ökningen beror främst på att bolaget har erhållit den avslutande delbetalningen om 80 000 USD i det utvecklingsprojekt SHT bedrivit för Huawei. Försäljningen till Incavo har ökat under det fjärde kvartalet till följd av att SHT har erbjudit Incavo ett nytt segment av 50×50 mm grafenförstärkta pads. Det nya segmentet har, enligt bolaget, uppvisat en hög efterfrågan och Incavo har taktat upp från 200 – 400 enheter per månad till ett behov av ca 1 200 – 1 500 per månad. Trots att segmentet är nytt, vilket gör att efterfrågan är svår att överblicka, ser Analyst Group positivt på utvecklingen och anser att det finns goda möjligheter för SHT att öka försäljningen ytterligare framgent. Bolaget slår våra förväntningar både för kvartalet och för helåret, nedan följer en sammanställning och jämförelse mellan vårt helårsestimat och faktiskt utfall.

Lyfter vi blicken och tittar på helåret 2021 så levererar SHT en nettoomsättning om 4,7 MSEK, vilket med  aktiverat arbete samt övriga rörelseintäkter summerar till 11 MSEK i totala intäkter, således något högre än våra förväntningar vilket främst beror på att övergången till K3-redovisning har inneburit att bolaget har valt att aktivera arbete för egen räkning. Nettoomsättningen minskade dock med ca 31 %, vilket beror på att det under år 2020 bedrevs och avslutades fler projekt som SHT varit delaktiga i. Däremot går SHT nu från att ha varit en projektorganisation till ett mer tillverkande utvecklingsbolag, där målet är att bolagets försäljning av pads ska vara drivande för ökad tillväxt och lönsamhet, varför Analyst Group inte drar några större växlar kring minskningen. Rörelsekostnaderna under 2021 uppgick till ca -15,9 MSEK, vilket främst är hänförligt till betydligt ökade kostnader i samband med uppbyggnad av fabriken i Kina och expansionen i Göteborg. Detta har även inneburit ökande personalkostnader, då det anställts både ny produktionspersonal och ledande befattningshavare.

Vid utgången av 2021 uppgick SHT:s kassa till ca 42,3 MSEK, och under Q4-21 tillfördes bolaget, via en nyemission i samband med noteringen, en emissionslikvid om ca 20,8 MSEK efter transaktionsrelaterade kostnader, vilket således har stärkt kassan. Under fjärde kvartalet för år 2021 uppgick bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten, till ca -1,5 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista december uppgick till ca 42,3 MSEK, skulle kassan vara förbrukad vid Q1-24, allt annat lika. Dock räknar vi med att SHT kommer att öka sin kapitalförbrukning framgent, i takt med att personalstyrkan ökar och bolaget fortsätter att investera i sin expansion. Samtidigt ser Analyst Group positivt på att SHT har finansiella muskler för att etablera en större tillverkningsenhet i Göteborg och investera i marknadsföring och försäljning i framförallt Europa och USA, vilket kommer att vara betydande för ökad tillväxt framgent.

Fokus framåt

SHT har under årets inledning kommunicerat ett flertal positiva nyheter, där vi ser tydliga tecken på att bolaget gör viktiga strategiska satsningar för att gå från att vara en projektorganisation till ett mer tillverkande utvecklingsbolag. Bland annat har SHT fått förhandsbesked för två patent i USA, där det ena patentet stärker SHT:s skydd för tillverkning av produkten SHT GT och det andra, Graphene based Heat sink, är ett nytt spännande område med stor marknadspotential eftersom kylflänsar finns i stort sett i alla datorer, surfplattor och annan elektronik som kräver hög kylprestanda. Vidare under januari anlände en ny skärmaskin till bolagets anläggning i Göteborg som förväntas både effektivisera och öka kvantiteten av SHT GT-pads, samt förbättra kvalitén på produkten. Skärmaskinen är första steget i bolagets arbete med att effektivisera produktionen och enligt SHT, kommer ytterligare tre maskiner beställas under Q1-22 för att öka produktionskapaciteten och automationen. Maskinerna beräknas anlända och installeras under Q2-22. Under fjärde kvartalet har SHT också levererat slutresultatet från utvecklingsprojektet till Huawei som varit den ledande 5G-leverantör inom telekom och elektronik som SHT tidigare har kommunicerat. Enligt bolaget är Huawei nöjda med resultaten då SHT överträffade leveransmålen med 15 % högre prestanda jämfört med de redan högt ställda målen. Denna leverans torde också bidragit till att Huawei genomförde en beställning av en större mängd prototyper för att starta interna processer för testning, SHT beräknar att kunna leverera prototypmaterialet redan under Q1-22.

Sammanfattade ord om rapporten

SHT:s Q4-rapport ser vi som ett ytterligare steg i rätt riktning, där vi kan se att bolaget nu står i startgroparna för en spännande period med många projekt i bolagets pipeline som ligger nära en kommersialisering. Analyst Group anser att SHT har utvecklats med god kostnadskontroll under perioden och genom den lyckade emissionen har bolaget redan påbörjat arbetet med att förstärka organisationen för att bygga bolaget inför en spännande tillväxtresa.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av SHT.