Kommentar på Shortcut Medias Q4-rapport


Shortcut Media AB publicerade igår den 24 februari sin delårsrapport för det fjärde kvartalet samt sin bokslutskommuniké. En summering av det Analyst Group fann mest intressant i rapporten följer nedan.

SMG levererar en godkänd rapport, där den justerade EBITA-marginalen imponerar

Under Q4-20 så uppgick nettoomsättningen till 15,9 MSEK (18,4), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca -14 % Y-on-Y. EBITA-resultatet uppgick till 0,4 MSEK (0,9), och det justerade EBITA-resultatet, justerat för en jämförelsestörande post, uppgick till 0,8 MSEK. EBIT-resultatet blev under perioden -3,0 MSEK, ner från -0,1 MSEK för jämförbar period föregående år, detta var dock mer eller mindre helt hänförligt till ökade goodwillavskrivningar till följd av förvärvet av den resterande andelen av Oddway. På nettoresultatnivå så minskade resultatet från 0,1 MSEK Q4-19 till -2,9 MSEK Q4-20.

Slog våra förväntningar på flera punkter

Analyst Group anser att SMG levererade en godkänd rapport, och siffrorna kom in över våra förväntningar på flera punkter, där särskilt lönsamheten, vilket likväl var fallet under Q3-20, slog våra förväntningar. Omsättningen uppgick till 15,9 MSEK, att jämföra med estimerade 14,6, medan EBITA överträffade förväntningarna, och uppgick till 0,4 MSEK jämfört med estimerade 0,1 MSEK, vilket är ett tecken på en mycket god kostnadskontroll från bolaget i dessa Covid-19 tider. EBIT-resultat uppgick till -3,0 MSEK, att jämföra med vårt prognostiserade EBIT-resultat om -0,6 MSEK, där vi hade missat att ta hänsyn till goodwillavskrivningen som följde efter förvärvet av Oddway. Nettoresultat kom även landade på -2,9 MSEK, jämfört med estimerade -0,5 MSEK.

SMG har tagit marknadsandelar under år 2020

Medieinvesteringarna minskade med ca 18 % under år 2020, samtidigt som SMG:s omsättning minskade med ca 15 % under samma period. Detta innebär att SMG tar marknadsandelar, och visar på att bolaget har hanterat rådande tuffa marknadsklimat på ett betydligt bättre sätt än många konkurrenter. Framgent bedömer vi fortsatt att SMG kommer växa mer än sin underliggande marknad, då bolaget är aktivt inom några av de mest snabbväxande segmenten inom mediemarknaden, och vi ser därtill det tuffa marknadsklimatet som något som SMG kan kapitalisera på, i och med bolagets nyligen kommunicerade förvärvsstrategi.

Sammanfattning

Trots de tuffa marknadsförhållandena under år 2020, så anser Analyst Group att SMG har levererat bra under året. Bolaget har tagit en hel del nya ramavtal, vilka kommer bidra till ökad stabilitet i intjäningen framgent, de har tagit marknadsandelar, och de väljer att initiera en förvärvs- och tillväxtstrategi i ett läge som vi anser som fördelaktigt och långsiktigt strategiskt smart för SMG.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på SMG.