Kommentar på Shortcut Medias Q3-rapport


Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget”) publicerade den 30 november 2022 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,3 MSEK – en minskning mot föregående år
  • Vinner nya långa ramavtal
  • Ny tillförordnad VD – fokus på struktur och lönsamhet framöver
  • Kassan är fortsatt ansträngd på nuvarande nivåer

Organisk tillväxt i underkant

Under det tredje kvartalet 2022 uppvisade SMG en nettoomsättning om 14,3 MSEK (15,3), motsvarande en negativ tillväxt om -6,3 % Y-Y och -34,6 % Q-Q. Att det tredje kvartalet skulle vara svagare än föregående kvartal låg i våra förväntningar givet säsongsvariationen, men utfallet var i underkant, där vi estimerat en omsättning om ca 17–18 MSEK. Under motsvarande kvartal föregående år var Magoo och Klapp & CO konsoliderade i räkenskaperna under det tredje kvartalet, medan STARK Film bidrog under endast en månad till resultaträkning. Under förutsättning att samtliga förvärvade dotterbolag under år 2021 hade varit konsoliderade under jämförbart kvartal föregående år och presterat i enlighet med vad SMG har meddelat att respektive förväntas göra på årsbasis, estimerar Analyst Group att den organiska tillväxten uppgår till ca -19 %. Parallellt har medieinvesteringarna i Sverige visat en relativt svag utväxling under Q3-22, ca -0,7 % Y-Y, samtidigt som Online Video har visat en positiv tillväxt om ca 4,8 % och social media uppvisat en negativ tillväxt om ca -11 % under Q3-22. Givet detta anser Analyst Group att den estimerade organiska tillväxten som SMG levererade under Q3-22 är i underkant, och vi bedömer att SMG, givet ökat fokus på lönsamhet framöver, inte kommer att nå våra estimat för helåret 2022. Å ena sidan har Online Video dock visat en särskilt kraftig tillväxt under oktober månad ( ~ 30 % Y-Y) och nådde en nytt All Time High i investerad mediepeng, samtidigt som social media växte ca 3 % Y-Y i oktober, vilken kan ge en viss medvind under Q4-22. Å andra sidan är mediemarknaden som sådan konjunkturkänslig och givet rådande omvärldsläge med stigande räntemiljö, hög inflation och ökad generell osäkerhet, pekar det mesta på en vikande konjunktur kommande kvartal, vilket således, allt annat lika, påverkar SMG och andra medieaktörer. Vi kommer därför att se över våra omsättningsprognoser i kommande analysuppdatering.

I den positiva vågskålen däremot, har SMG under Q3-22 tecknat tre ramavtal samt vunnit en order värd 3 MSEK, där sistnämna avser ett uppdrag där SMG ska bistå med idé och produktion av en varumärkesbyggande film inför en produktlansering. Gällande ramavtalen, avsåg ett av dessa en förlängning av ett redan befintligt avtal med Skolverket, värt ca 4 MSEK/år, vilket tyder på god kundnöjdhet i SMG:s filmproduktion. De andra två ramavtalen avsåg de offentliga myndigheterna Statens Skolinspektion och Skatteverket där det totala ordervärdet förväntas uppgå till ca 11-13 MSEK över fyra år (2,75-3,25 MSEK/år) och medför därmed en stabil grund för framtida intäktsströmmar. Vi ser positivt på SMG:s fortsatta förmåga att vinna viktiga ramavtal och även bevisa att bolaget fortsatt är en av de ledande leverantörerna av högkvalitativ film till offentlig sektor i Sverige.

I Q3-rapporten meddelade SMG att bolaget har valt att avbryta tidigare annonserade LOI-avtal vilket, i kombination med rådande marknadsläge, gör att bolaget inte längre ser en möjlighet att nå utstakad tillväxtplan för år 2022 om att takta en årsomsättning om 120 MSEK med en EBITA-marginal om 10-12 %. Analyst Group bedömer att beslutet att avbryta förvärvsdialogerna är sunt givet bolagets nuvarande finansiella situation och att lönsamhet bör prioriteras framför tillväxt framöver, även om indragna finansiella mål i sig inte är en positiv datapunkt.

Ökad operationell hävstång och kostnadsbesparingsåtgärder belastar resultatet

Under Q3-22 uppgick bruttomarginalen till 68,9 % vilket var lägre än motsvarande kvartal föregående år (73,2 %), dock högre än vad som uppvisades under H1-22 (67 %) samt våra estimat för helåret 2022 (66,8 %). Som en effekt av genomförda rörelseförvärv under år 2021 har bruttomarginalen uppvisat en uppåtgående trend senaste kvartalen, givet att förvärvade bolag har en högre underliggande lönsamhet. Samtidigt har bruttomarginalen sedan de förvärvade bolagen konsoliderades i räkenskaperna varit något volatil och pendlat mellan 66-73 %, vilket Analyst Group bedömer är en effekt av kvartalens intäktsmix mellan dotterbolagen. Däremot har den större koncernen som SMG nu blivit medfört skalfördelar i termer av större inköpsvolymer, vilket resulterar i lägre kostnader per inköpt enhet/tjänst, således gynnsamt för bruttomarginalen.

Som vi har flaggat för i tidigare kvartaluppdateringar, har genomförda rörelseförvärv medfört en ökad operationell hävstång inom koncernen, vilket således innebär att säsongsmässigt starka kvartal blir än mer lönsamma, och vice versa. Detta var särskilt tydligt under Q3-22 då EBITA-resultatet uppgick till -2,4 MSEK, vilket är en försämring med ca -2,2 MSEK jämfört med Q2-22, men samtidigt en förbättring om ca 2 MSEK jämfört med Q3-21, ett kvartal som dock belastades av större engångskostnader. På temat engångskostnader har även resultatet under Q3-22 hämmats av initierade kostnadsbesparingsåtgärder, och även om dessa inte explicit nämns i rapporten, var de övriga externa kostnaderna i linje med föregående kvartal, samtidigt som omsättningen minskat med ca -34,6 %.

Analyst Group bedömer att engångskostnaderna hänfört till omstrukturering och andra besparingsåtgärder var något högre under det tredje kvartalet jämfört med Q2-22 då engångskostnaderna estimerades till ca 1,7 MSEK, men att SMG, justerat för dessa, ändå uppvisade förlust under Q3-22, och utfallet var under våra estimat. Vi kommer därför att se över våra lönsamhetsestimat under innevarande år såväl som under resterande prognosperiod.

Sammanfattande ord om rapporten

Såväl nettoomsättningen som EBITA-resultatet, justerat för estimerade engångskostnader, var under vår prognos, och vi ser att vi kommer behöva revidera ned våra prognoser för helåret 2022. Rådande omvärldsläge sätter därtill press på konjunkturen och då mediemarknaden till stor del är beroende av en stabil ekonomi för att visa tillväxt, bedömer Analyst Group att SMG:s tillväxtutsikter under prognosperioden har mildrats något givet detta, men likväl av bolagets utökade fokus på lönsamhet, vilket vi estimerar kan komma på bekostnad av den organiska tillväxten.

Vi vill avslutningsvis även belysa SMG:s finansiella ställning, där kassan vid utgången av Q3-22 uppgick till 87 tSEK samtidigt som de räntebärande skulderna uppgick till 16,8 MSEK. Kassan har under kvartalet minskat med ca 0,3 MSEK jämfört med Q2-22 samtidigt som de räntebärande skulderna ökat med ca 6 MSEK. SMG har en bevisad historik av att leverera lönsamhet men det är tydligt att bolaget för närvarande har en för hög kostnadskostym, i synnerhet inom det Stockholmsbaserade dotterbolaget Bond Street Film. Detta är något som bolaget och tf VD Lennart Larsson har haft som primärt fokus under Q3-22, ett arbete som väntas fortgå även under det kommande kvartalet, där målsättningen är att nå samma goda lönsamhetsnivå som verksamheten i Göteborg och Söderhamn uppvisar. Även om arbetet med att stärka lönsamheten är positivt, likväl behövligt, och således bör resultera i starkare kassaflöden framgent, anser Analyst Group att SMG:s finansiella ställning fortsatt är ansträngd givet den minskade kassan och ökade räntebärande skulder, varför vi ser en ökad risk för kapitalanskaffning i närtid.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av SMG.