Kommentar på Shortcut Medias Q3-rapport


Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget”) publicerade den 25 november 2021 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Hög tillväxt i Q3-21 – Omsättningen uppgick till 15,3 MSEK
  • Förvärvet av Stark Film tar SMG närmare den utstakade tillväxtplanen
  • EBITA-resultatet belastas av engångskostnader – uppgick till -4,5 MSEK

Stark tillväxt under Q3-21 – förvärven är bidragande

SMG uppvisar en hög tillväxttakt in i Q3-21 och redovisar en omsättning om 15,3 MSEK, motsvarande en tillväxt om 45 % jämfört med motsvarande period föregående år. Tredje kvartalet är i regel ett säsongsmässigt svagare kvartal för SMG, likväl andra konsultföretag, hänfört till semestertider och lägre aktivitet på mediamarknaden, vilket även styrks av att mediainvesteringarna i Sverige under sommarmånaderna (juni och juli) uppgick till 1,6 mdSEK, där en enskild månad annars brukar takta ca 1,1–1,4 mdSEK. Pandemin är fortfarande en hämmande faktor för mediaaktörer, tillika SMG, där b.la. Bolagets kunder inom offentliga sektorn har haft som policies att inte beställa inspelad film så länge restriktioner kvarstod. Med restriktioner nu släppta, i kombination med att fjärde kvartalet, rent säsongsmässigt, brukar vara ett starkare kvartal och därtill ett ökat bidragande från senaste förvärvet Stark Film, förväntar vi oss en högre omsättning i Q4-21 och i linje med, alternativt något högre, än vad SMG uppvisade under Q2-21.

Analyst Group estimerar att i princip hela tillväxtökningen Y-Y är hänförd till de rörelseförvärv SMG har gjort under 2021, givet vad dessa estimeras takta i årsomsättning samt dess bidragande under kvartalet, vilket samtidigt innebär att den organiska tillväxten i SMG under Q3-21 är relativt oförändrad jämfört med Q3-20. Även om vi hade förväntat oss en högre organisk tillväxt är utvecklingen inte heller överraskande med hänvisning till att mycket tid och resurser har använts för att exekvera på tillväxtplanen och realisera förvärven. Genom en breddad kundbas och tillika produkterbjudande, som är ett resultat av förvärven, estimerar Analyst Group att SMG under kommande kvartal kan stärka den organiska tillväxten, även om vi i Q3-rapporten kan läsa oss till att lönsamheten är i primärt fokus.

Stärkt bruttomarginal, men EBITA-resultatet belastas av engångskostnader

SMG fortsätter stärka bruttomarginalen och tredje kvartalets bruttomarginal om 73,2 % är inte enbart ett rekord i sig utan en klar förbättring jämfört med motsvarande period föregående år då bruttomarginalen uppgick till 64,8 %. Vi tolkar den stärkta bruttomarginalen som en effekt av att SMG dels åtar sig mer lönsamma kundprojekt i större utsträckning, dels har behövt hyra in färre konsulter under sommarmånaderna på grund av den lägre marknadsaktiviteten, varför bruttokostnader således blir lägre. Som en effekt av större engångskostnader relaterat till de förvärv som har genomförts och efterföljande integrationsarbete och synergiutvinning, uppvisade SMG ett negativt EBITA-resultat om -4,5 MSEK. Viktigt att poängtera att dessa kostnader är övergående samtidigt som de möjliggör lägre kostnader och ökad lönsamhet kommande kvartal som ett resultat av realiserade synergier. Med bakgrund till förvärvet av Stark Film, som ska gå samman med dotterbolaget Oddway, har SMG skrivit ned återstående Goodwill på Oddway, motsvarande 3,4 MSEK, vilket har belastat nettoresultatet, som uppgick till -8,8 MSEK, men är samtidigt inte kassaflödespåverkande. En effekt av denna nedskrivning av Goodwill på Oddway är även att goodwill-relaterade avskrivningar hänfört till Oddway kommer att vara obefintliga framöver, vilket kommer få en positiv resultatpåverkan framöver. Å andra sidan kommer goodwill-avskrivningar uppstå för de rörelseförvärv som SMG gjort under 2021.

Medan bruttokostnaderna har utvecklats bättre än våra estimat under 2021, har samtidigt de övriga externa kostnaderna utvecklats sämre. Men det ska också sägas att i våra prognoser har vi exkluderats eventuella effekter av förvärv, både på intäktssidan såväl som kostnadssidan, vilket förklarar diskrepansen. Om vi ponerar de övriga externa kostnader under Q3-21 hade uppgått till genomsnittet som uppvisats under perioden Q3-20-Q3-21, (exklusive de engångskostnader om 0,5 MSEK som uppstod i Q3-21 pga. förvärv), motsvarande -1,4 MSEK, hade EBITA under Q3-21 de facto varit positivt. Samtidigt ska det också tas i beaktning att SMG har, i takt med de tre rörelseförvärv som hittills genomförts i år, blivit en större koncern varför denna kostnadspost bör vara högre än genomsnittet under Q3-21 och även framöver, men samtidigt successivt minska i takt med att Bolaget realiserar de synergier som förvärven medför. Som ett resultat av att SMG, genom de tre rörelseförvärv som genomfört under 2021, har växt till en större koncern, har även Bolagets operationella hävstång ökat. Detta bedömer Analyst Group kommer att innebära att säsongsmässigt starkare kvartal kommer att bli än desto mer lönsamma givet skalbarheter som kan realiseras som en större koncern medför, men samtidigt få en motsatt effekt under säsongsmässigt svagare kvartal/månader då den fasta kostnadsbasen har växt, vilket får en större negativ effekt på resultatet när försäljningen viker.

Sammanfattande ord om rapporten

Den starka tillväxten som SMG uppvisar i tredje kvartalet är primärt förvärvdrivet, där den organiska tillväxten estimeras har varit relativt oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Vi hade förväntat oss en starkare organisk tillväxt, varför vi även hade förväntat oss en något högre omsättning än vad som uppvisades under kvartalet. Med det sagt förväntar vi oss dock att SMG kommer avsluta året starkt och leverera en omsättning som är i linje med, alternativt överstiger, rekordkvartalet som uppvisades under Q2-21 givet ett ökat bidragande från Stark Film i kombination med ett uppdämt behov av rörlig film från b.la. den offentliga sektorn, men samtidigt inte vara tillräckligt för att våra prognoser under 2021 ska kunna infrias. Vi är dock av uppfattningen att SMG har lagt en solid grund att växa starkt under 2022, och tagit de större integrations- och synergirelaterade kostnader under det tredje kvartalet, vilket bäddar för god lönsamhet under resterande prognosperiod. SMG har hittills levererat i enlighet med den utstakade tillväxtplanen och med förvärvet av Stark Film har SMG tagit ett ytterligare steg närmare målet att takta en årsomsättning om 120 MSEK med ett EBITA-resultat i intervallet om 6–12 MSEK under år 2022, där SMG-koncernen idag taktar en årsomsättning om uppskattningsvis  90 MSEK, med fler förvärv är att vänta framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på SMG.