Kommentar på Shortcut Medias Q2-rapport


Shortcut Media Group AB (”SMG”) publicerade idag den 27 augusti sin delårsrapport för det andra kvartalet räkenskapsåret 2020. En summering av det Analyst Group fann mest intressant i rapporten följer nedan.

SMG levererar en godkänd rapport

Under Q2-20 så uppgick intäkterna till 13,4 MSEK (18,8), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca -29 % Q-on-Q. EBITA-resultatet, rörelseresultatet för goodwill avskrivningar, uppgick till -0,6 MSEK (1,0), och rörelseresultatet (EBIT) blev under perioden -1,4 MSEK, ned från 0,2 MSEK för jämförbar period föregående år. På nettoresultatnivå minskade resultatet från 0,1 MSEK till -1,4 MSEK. Givet förutsättningarna, då SMG verkar i en bransch som påverkats kraftigt negativt av Covid-19, så presterar bolaget en godkänd rapport anser Analyst Group, då SMG, trots en kraftigt minskad omsättning, lyckades upprätthålla en god kostnadskontroll, och därmed undvek en kraftigare resultatminskning.

Över våra förväntningar på vissa punkter

SMG levererade en godkänd rapport, och siffrorna kom in över våra förväntningar på några punkter, samt under förväntningarna på andra. Omsättningen uppgick till 13,4 MSEK, att jämföra med estimerade 14,1, medan EBITA överträffade förväntningarna, och uppgick till -0,6 MSEK jämfört med estimerade -0,9 MSEK, vilket är ett tecken på en god kostnadskontroll från Bolaget. EBIT-resultat uppgick till -1,4 MSEK, också det över våra förväntningar, och att jämföra med vårt prognostiserade EBIT-resultat om -1,8 MSEK. Nettoresultat kom in under förväntningarna, och landade på -1,4 MSEK, jämfört med estimerade -0,9 MSEK. Diskrepansen i nettoresultatet förklaras av att vi räknade med en positiv skatteeffekt i kvartalet, vilket inte blev fallet.

Efterfrågan visar tecken på återhämtning

SMG nämner i rapporten att dem upplevt en viss återhämtning i efterfrågan under juni månad, och att projekt som skjutits upp under Q2-20 nu har kunnat återupptas. Bolaget bedömer att återhämtningen i efterfrågan har god sannolikhet att fortsätta, särskilt då SMG är väl positionerade inom marknaden för digital kommunikation, vilken bedöms visa en snabbare återhämtning än andra delar av media- och kommunikationsbranschen. Analyst Group anser därtill att Covid-19 på sikt kommer att leda till att allt fler företag väljer att bredda sin närvaro och kommunikation genom sociala medier och andra digitala kanaler, och att det genom dessa medier är särskilt smidigt att förmedla sina budskap genom film. Givet SMG:s ledande position inom produktion av kortfilm kan detta driva ökad efterfrågan av bolagets tjänster på sikt.

Ny tillväxtplan framgent

SMG skriver i rapporten att de i nuläget arbetar med en ny tillväxtplan, där de ämnar ta vara på de goda möjligheterna för förvärv och strukturaffärer som uppstått med bakgrund av Coronakrisen. Analyst Group ser detta som starkt positivt, då förutsättningarna för SMG att göra förvärv till gynnsamma villkor är goda, då många företag i mediabranschen i dagsläget har det tufft, och att SMG även har goda möjligheter att uppnå synergieffekter och kostnadsbesparingar genom förvärv. Kompletterande förvärv skulle även stärka SMG:s utbud av tjänster, och ytterligare befästa bolaget som en one-stop-shop för dess kunder, vilket också skulle kunna vara fördelaktigt vid framtida upphandlingar.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på SMG.