Kommentar på Shortcut Medias Q2-rapport


Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget”) publicerade den 27 augusti 2021 sin delårsrapport för andra kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Högsta kvartalsomsättningen i bolagets historia – uppgick till 19,2 MSEK
  • EBITA-resultat är åter positivt
  • Exekverar på uttalad tillväxtstrategi

Offensiva satsningar i Q1-21 bar frukt

I vår kommentar inför rapporten skrev vi att det var många faktorer som talade för att omsättningen under Q2-21 skulle stärkas, såsom offensiva operationella satsningar, återhämtning på mediamarknaden och konsolideringen av strukturaffärerna Magoo och Klapp & Co. Mycket riktigt blev det så och omsättningen uppgick till 19,2 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 43 % YoY och 67 % QoQ. Omsättningen under andra kvartalet 2021 var därmed den högsta i bolagets historia, och är således högre än estimerat, vilket är ett klart styrketecken givet att mediamarknaden ännu, i viss utsträckning, påverkas av pandemin. Det bör dock tilläggas att en del av omsättningstillväxten avser förvärv, och givet att Magoo och Klapp & Co estimeras, på årsbasis, tillsammans omsätta ca 17,5 MSEK, uppskattar Analyst Group att dessa har bidragit med ca 4–5 MSEK till topline under kvartalet, givet när de konsoliderades in i koncernen. Vi uppskattar därför att den organiska tillväxten uppgick till 6 – 13 %, vilket vi anser vara starkt givet förutsättningarna på mediamarknaden. Vi är fortfarande av uppfattningen att den riktiga catch-up effekten kommer visa sig under H2-21, vilket bäddar för stark utveckling för SMG kommande kvartal.

Stärkt bruttomarginal och EBITA-resultatet åter positivt

Bruttomarginalen för det andra kvartalet 2021 uppgick till 71 % vilket är en tydlig förbättring dels YoY (58,1 %), dels QoQ (60,5 %), och är den högsta bruttomarginalen bolaget visat på över två år. Under Q1-21 uppvisades ett negativt EBITA-resultat, vilken var en kombination av mindre gynnsamt marknadsklimat och de offensiva satsningar som genomfördes under kvartalet. Därför är det en glädjande datapunkt i rapporten att EBITA-resultatet är åter positivt, och uppgick till 1 MSEK, vilket är en förbättring om 1,7 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA-resultatet belastas även av ca 0,5 MSEK i integrationskostnader, vilket är av engångskaraktär, till följd av förvärven av Magoo och Klapp, justerat för dessa kostnader uppgick EBITA-resultatet till 1,5 MSEK. Detta motsvarar en justerad EBITA-marginal om ca 8 % (-4,8%) och är således inom ramen för bolagets kommunicerade mål om att nå en EBITA-marginal om 5–10 %. Analyst Group bedömer att SMG kommer kunna fortsatta uppvisa en stark EBITA-marginal framgent drivet av realiserade kostnads-synergier från förvärven samt uppskalning av verksamheten i takt med ökad marknadsaktivitet och ökad efterfrågan. 

Sammanfattande ord om rapporten

Dagens rapport blev dels ett kvitto på att mediamarknaden på riktigt har börjat komma tillbaka, dels att SMG återfått momentum i försäljningen. Första kvartalet blev som vi anade endast ett hack i tillväxtkurvan och framöver estimerar vi fortsatt stark tillväxt för SMG drivet av bearbetningen av nya kundbaser från förvärven samt nya långsiktiga ramavtal. Det är även positivt att SMG fortsätter att exekvera på sin utstakade tillväxtstrategi med ett nytt LOI-avtal med en aktör som omsätter ca 14–16 MSEK på årsbasis och med en EBIT-marginal om 8–10 %. Förvärvet väntas fullföljas i slutet av september och givet att det fullföljs tar SMG ett ytterligare steg närmare sina finansiella mål om att nå en omsättning som överstiger 120 MSEK på årsbasis under år 2022.

Sammantaget anser Analyst Group att SMG, genom förvärven av Magoo och Klapp i kombination med en återhämtande mediamarknad och de offensiva satsningar Bolaget genomförde under Q1-21, står inför stark tillväxt under kommande kvartal.