Kommentar på Shortcut Medias Q1-rapport


Shortcut Media Group publicerade idag den 14 maj sin delårsrapport för första kvartalet räkenskapsåret 2020.

Nedan följer en sammanfattning av det Analyst Group fann mest intressant i dagens rapport:

SMG levererar en stark rapport, med både stigande omsättning och rörelseresultat (EBITA)

Under Q1-20 så uppgick omsättningen till 18,5 MSEK (18,1), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om ca 2 % Y-on-Y. Rörelseresultatet (EBITA) var under perioden 2,6 MSEK, upp från 1,9 MSEK för jämförbar period föregående år, motsvarande en tillväxt om ca 37 %. Nettoresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,9 MSEK, jämfört med 1,4 MSEK för motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en tillväxt om ca 35 %, och nettoresultatet blev 1,2 MSEK (0,6 MSEK), motsvarande en tillväxt om ca 93 %.

Över våra förväntningar

SMG levererade en stark rapport för Q1-20, visade på en mycket stark EBITA-tillväxt, och slog våra förväntningar på samtliga punkter. Omsättningen för kvartalet var 18,5 MSEK, således ca 0,6 MSEK högre än estimerat, och EBITA uppgick till 2,6 MSEK mot prognostiserade 0,3 MSEK. För nettoresultatet exklusive goodwillavskrivningar räknade vi med ett resultat om ca 0,4 MSEK, vilket var betydligt lägre än det nettoresultat om 1,9 MSEK som SMG levererade. Slutligen, på nettoresultatsnivå, hade vi prognostiserat ett nettoresultat om -0,1 MSEK, vilket SMG slog med råge, då bolaget levererade ett nettoresultat om 1,2 MSEK.

Relativt sett begränsad påverkan av Coronaviruset under Q1-20

VD Anders Brinck talade i SMG:s VD-ord om att Coronaviruset hade haft en begränsad påverkan på bolagets verksamhet under första kvartalet 2020, och att oron som viruset skapar främst började kännas av i slutet av kvartalet. Majoriteten av den negativa påverkan som följer av Coronaviruset bedöms infalla under Q2-20, som kommer belastas av både uppskjutna och inställda projekt.

Öppnar upp möjligheter och förbättrar förutsättningarna för att göra förvärv

Även om Coronaviruset kommer påverka SMG negativt under 2020, så finns det ändå ljusglimtar i spåren av viruset. Då SMG är en av dem större spelarna inom sin bransch kan bolaget hantera den minskade efterfrågan som följer av viruset på ett bättre sätt än många konkurrenter, varför SMG:s potentiella förvärvsobjekt lär öka och prisbilden för förvärv kan förbättras. Detta kan på sikt göra att SMG kommer ur Coronakrisen som ett starkare, och mer konkurrenskraftigt, Bolag, och att SMG snabbt kan återvända till den starka tillväxt som bolaget historiskt visat.

Justerade prognoser för år 2020

I och med det starka resultatet under Q1-20 så närmar sig Bolaget det EBITA-resultat om 3,0 MSEK som bolaget presterade under helåret 2019. Av denna anledning väljer vi att justera våra prognoser för helåret 2020, där vi justerar upp våra EBITA-marginalestimat, behåller vår omsättningsprognos för helåret, samt justerar fördelningen av intäkterna mellan Bolagets kvartal. Prognosjusteringarna kommer illustreras i detalj i en uppdaterad aktieanalys som kommer inom kort.