Kommentar på Shortcut Medias Q1-rapport


Shortcut Media Group publicerade den 27 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen uppgick till 11,5 MSEK – En minskning med 38 % YoY
  • Offensiva satsningar under Q1-21 bäddar för tillväxt kommande kvartal
  • Preliminära omsättningssiffror för april månad talar för stark period framgent
  • SMG uppvisade negativt EBITA-resultat under Q1

Omsättningen var som väntat låg under Q1-21…

Att SMG:s rapport för första kvartalet 2021 skulle bli ett kvitto på mediemarknaden fortsatta tröghet kom inte som en överraskning för oss, då detta redan flaggades för i samband med bokslutskommunikén för 2020. Omsättningen under Q1-21 uppgick till 11,5 MSEK (18,5) vilket motsvarar en minskning om 38 % jämfört med Q1-20, men av förklarliga anledningar. Restriktioner för resor och event har bibehållits till stor del under Q1-21 vilket som ett resultat minskar investeringsviljan hos SMG:s kunder tillfälligt, viktigt att poängtera är att det antagligen enbart skjutits upp till kommande kvartal. Utfasningen av avtalen med Discovery Danmark och Norge har även påverkat omsättningen negativt under kvartalet.

… men det finns ljus i tunneln

Flertalet av de nya kunder som SMG vunnit ramavtal med under 2020 visar på att större projektsatsningar planeras genomföras när väl rektionerna har lättats, där några redan har inletts under Q2-21 vilket tydligt går att utläsa från de preliminära omsättningssiffrorna från april som uppgick till    7 MSEK. Det tåls dock att säga att Magoo är inräknat från och med 1 april som även bidrar till omsättningen, men en månatlig omsättning om 7 MSEK är ett tydligt tecken på att det finns positiva tendenser i marknaden och en ökad investeringsvilja som bäddar för en starkare tillväxt kommande kvartal. Vi är av uppfattningen att H2-21 kan bli något av en catch-up effekt när väl restriktioner lättas och företags investeringsvilja kommer tillbaka. Effekterna av SMG:s förvärv av Magoo och Klapp & Co kommer även att bidra starkt till omsättningen och tillika tillväxten kommande kvartal.

Bibehållen bruttomarginal, men EBITA-resultat kom in på negativt territorium

Bruttomarginalen för Q1-21 kom in på oförändrad nivå jämfört med Q4-20 och uppgick till 60,5 %. Med bakgrund i att SMG, olikt sina branschkollegor, satsade offensivt på tillväxt redan i inledningen av 2021, där bolaget b la intensifierade satsningar mot nya och befintliga kunder, samt lade ned resurser för att i Q2-21 presentera två nya strukturaffärer, belastades EBITA-resultatet negativt om -1,9 MSEK. Samtidigt har detta lagt en god grund för tillväxt kommande kvartal, vilket bolaget redan har sett effekter av under Q2-21, varför vi väljer att se detta kvartal mer som ett hack i kurvan, där utsikterna för att åter visa positivt rörelseresultat och tillika kassaflöde i närtid bedöms goda givet de offensiva satsningar bolaget genomfört hittills under 2021, och i takt med att marknaden normaliseras.

Sammanfattande ord

Q1-21 rapporten visar tydligt hur marknaden vari SMG verkar inom är i sin helhet konjunkturkänslig, vilket visat sig i kvartalets hack i tillväxtkurvan. Samtidigt menar vi på att de offensiva satsningar SMG initierat i 2021 givit goda förutsättningar att uppvisa stark tillväxt och resultatförbättringar kommande kvartal. Med de två senaste förvärven har SMG på riktigt börjat exekvera på sin utstakade tillväxtplan – att dubbla verksamheten till år 2022 – och det ska bli spännande att få följa SMG:s fortsatta resa.