Kommentar på Shortcut Media Groups senaste LOI-avtal


Shortcut Media Group (“SMG”) har under de senaste sju dagarna presenterat två LOI-avtal, varav den senaste presenterades så sent som idag den 21 juni 2022.

Det ena LOI-avtalet ingicks den 15 juni 2022 vilken avser ett förvärv av en medieaktör som omsätter 3,5-5 MSEK på årsbasis med en EBIT-marginal om ca 10 %, medan det andra LOI-avtalet som ingicks idag den 21 juni 2022, avser en aktör som omsätter 22-25 MSEK på årsbasis med en EBIT-marginal om ca 10-12 %. Den sammanlagda omsättningen från de potentiella förvärven utgör ca 36-42 % av 2021 års omsättning om 71,1 MSEK, men det bör tilläggas att de tre rörelseförvärv som SMG genomförde under föregående år inte bidrog under årets alla månader. Analyst Group estimerar att SMG i nuläget taktar en årsomsättning om ca 90 MSEK varför infriandet av dessa två LOI-avtal skulle innebära att bolaget kommer att takta en årsomsättning om mellan 115,5-120 MSEK, vilket betyder att SMG, givet att förvärven fullföljs, mer eller mindre kommer att nå det utstakade tillväxtmålet om att takta en årsomsättning om 120 MSEK under år 2022. Vidare har vi estimerat i vår senaste analysuppdatering att SMG kommer att nå ett EBITA-resultat om 5,1 MSEK år 2022 och med tillägg av de potentiella förvärvens EBIT-resultat om totalt mellan 2,6-3,5 MSEK skulle SMG, allt annat lika, nå ett EBITA-resultat om 7,7-8,6 MSEK* i årstakt, vilket skulle motsvara en EBITA-marginal om mellan 6,6-7,2 %**, således i linje med utstakat lönsamhetsmål. Förvärven, givet att de fullföljs, kommer att stärka SMG:s produktionskapacitet inom ett idag lönsamt fokusområde, varför bolagets operationella hävstång stärks ytterligare.

*Under antagandet att de potentiella förvärven inte har avskrivningar för goodwill, vilket ej framgår i kommunicerade pressmeddelande, i annat fall kan EBITA-resultat vara högre än intervallet om 7,7-8,6 MSEK i årstakt.
** 7,7/115,5 = 6,6 % alt. 8,6/120=7,2 %