Kommentar på SensoDetects Q3-19


SensoDetect publicerade idag den 11 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Likt väntat rapporterade SensoDetect inte några intäkter för årets tredje kvartal, mer intressant var det att läsa Martin Lindes VD-ord. Under början av september kommunicerade SensoDetect att bolaget tillsammans med sin distributör i Sydamerika valt att starta lanseringen av BERA 3.1 i Bolivia. I samband med detta skrev SensoDetect att ett nytt besök var planerat i början på oktober för att träffa de kunder som har signerat LOI och för att initiera marknadslanseringen i Bolivia, där nya valideringsresultat ska presenteras kort efter besöket. I vår kommentar från i fredags (8/11) skrev vi att ännu har ingen information om detta kommunicerats, varför vi i samband med rapporten idag hoppades kunna få mer information kring detta. Följande information framgick bl.a. i dagens VD-ord:

”Verifieringsstudien är i det närmaste klar och kommer under hösten utmynna i en vetenskaplig artikel. Partnern för studien är mycket nöjda med utfallet. Partnern är i tagen att förbereda med personal för att kunna utbilda kunder på plats efter marknadsintroduktionen i Bolivia”.

Detta tolkar vi såklart som något positivt. Även om studiens utfall ännu inte är känt, kan det möjligen antas att resultaten är åt det positiva hållet om en vetenskaplig artikel redan nu planeras. Detta är dock inget SensoDetect explicit har kommunicerat, och är därmed endast en tankebana av Analyst Group.

Balansräkningen har stärkts

Vid utgången av september uppgår redovisad kassa till ca 0,9 MSEK. Dock har då inte den företrädesemission som SensoDetect genomförde efter sommaren inkluderats då den vid utgången av september inte var registrerad. Inklusive den nettolikvid om ca 9,6 MSEK som SensoDetect tillfördes i och med den emissionen, har Bolaget därmed stärkt sin balansräkning, åtminstone på kort sikt.