Kommentar på senaste nytt i Shortcut Media


Shortcut Media meddelade fredagen den 23 april 2021 att bolagets dotterbolag Bond Street Film har ingått ett ramavtal med Region Stockholm. Avtalet sträcker sig upp till fyra år, och motsvarar ett totalt värde om högst 20 MSEK under hela avtalsperioden och indikerar en genomsnittlig beställningsvolym per år om ca 5 MSEK.

Bond Street Film blev i upphandling rankad som nummer 2 av 5 avtalsleverantörer, vilket innebär att vid mindre avropsförfrågningar, med värde om ca 50–100 000 kr, får den leverantör som är högst rankad förtur till projektet. Skulle denne inte svara i tid alternativt meddela att projektet ej kan genomföras, går det över till Bond Street Film. Vid avropsförfrågningar som överstiger 100 000 kr kommer en förnyad konkurrensutsättning att ske mellan de fem avtalsleverantörer som tilldelats ramavtalet. Ungefär hälften av det totala avtalsvärdet, 10 MSEK, bedömer Region Stockholm kommer tillföras de två avtalsleverantörer som är högst rankade, och resterande volym uppskattas innebära förnyad konkurrensutsättning.

”Med ett år 2020 i ryggen där SMG vann flest långsiktiga ramavtal i bolagets historia, fortsätter bolaget tilldelas viktiga ramavtal med större aktörer, nu senast inom offentliga sektor med Region Stockholm. Givet att Bond Street Film inte är högst rankad i detta ramavtal är det svårt att uppskatta exakta volymer och tillika ordervärden förknippat med detta ramavtal, så anser vi att ramavtalet, ett av flera, i sig ger ytterligare vidimering för den höga kvalitet som Bond Street Film erbjuder. En ökad närvaro inom offentliga sektorn bedöms därutöver minska den operativa risken i SMG, detta då avtal med större myndigheter generellt är förknippad med lägre konjunkturkänslighet relativt till privata aktörer, något vi ser positivt på”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

SMG meddelade den 14 april 2021 att bolaget ingått ett s.k. ”Letter of Intent” avseende två förvärv, som tillsammans omsätter 15–20 miljoner på årsbasis, med en EBIT-marginal om 10 %. Förutsatt att förvärven genomförs, stärks SMG:s produkterbjudande och digitala kompetens ytterligare, samtidigt som en viss geografisk expansion medförs. Ännu har dock inga förhandlingar gått i lås, där Due Diligence nu pågår. Givet detta, i kombination med att information om förvärvsobjekten ännu inte finns tillgängligt, gör att Analyst Group väljer att inte kommentera mer än att det går i linje med Bolagets utstakade tillväxtstrategi att dubbla verksamheten till år 2022. Vi inväntar ytterligare information innan vi ger en mer detaljerad kommentar samt gör eventuella revideringar i våra estimat och tillika värdering.

Hur Analyst Group ser på SMG som en investering

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3Danimation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 83,0 MSEK under år 2021, med ett justerat nettoresultat om ca 3,4 MSEK. Givet ett justerat P/E-tal om 13,0x, ger detta ett motiverat pris per aktie om ca 4,35 kr.