Kommentar på senaste nyheterna i Shortcut Media


Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget”) har idag den 16 september 2021 kommunicerat ett flertal bolagshändelser; Förvärv av STARK Film, tecknat avtal med Dividend Sweden om ägarspridning och kapitaltillskott samt ett samarbetsavtal med More Alliance. Analyst Group redogör samtliga bolagshändelser och delger således vår syn på respektive nedan.

Förvärvet av STARK Film (”STARK”) innebär att SMG följer upp på det LOI-avtal som tecknades under juli 2021 och STARK avses att gå samman med SMG:s dotterbolag Oddway Film för att tillsammans bilda ett av Sveriges största filmproduktionsbolag. Med STARK Film stärker SMG inte enbart sitt produkterbjudande och tillika interna kompetens inom rörlig bild, utan vidgar dessutom kundbasen ytterligare genom nya stora etablerade kunder såsom SKF, Volvo och Autoliv. SMG estimerar att STARK Film kommer tillföra 14–16 MSEK till omsättningen och 1,4–2 MSEK i EBITA på årsbasis, vilket bidrar starkt till SMG:s tillväxtplan. Köpeskillingen uppgick till 7,5 MSEK varav ca 1 MSEK bestod av fritt eget kapital, vilket innebär att STARK Film värderas, på skuldfri basis, till ca 6,5 MSEK. Köpeskillingen ska erlägga dels kontant, dels genom nyemitterade aktier, men även men en mix av säljarrevers och teckningsoptioner. Förvärvet av STARK genomförs till en EV/EBITA-multipel om 3,2x under antagandet att STARK redovisar ett EBITA-resultat om 2 MSEK på årsbasis och en EV/S-multipel om 0,46x givet en omsättning om 16 MSEK. SMG värderas på rullande tolv månader till en EV/S-multipel om 0,95x och en negativ EV/EBITA-multipel, vilket i synnerhet hänförs till de svaga siffrorna som uppvisades under första kvartalet 2021, vilket var en kombination av ett svagt marknadssegment och de offensiva operationella satsningar som SMG genomförde under Q1-21. En mer normaliserad EV/EBITA multipel för SMG är å andra sidan omkring 6-9x, baserat på historiken. Sammantaget går det att konstatera att SMG ännu en gång utnyttjar bolagets relativa finansiella styrka på marknaden och lyckas förvärva ytterligare ett företag till en låg multipel. Givet vad SMG omsatte under år 2020 samt vad SMG estimerar att Magoo och Klapp & Co tillför på årsbasis, skulle det innebära att SMG som koncern, innan förvärvet av STARK, taktar omkring 75 MSEK med ett EBITA-resultat om 4,6 MSEK årligen. Givet vad STARK film väntas tillföra koncernen på årsbasis, stärks den årliga omsättningen med ca 20 % till ungefär 90 MSEK samtidigt som EBITA-resultatet förbättras med ca 40 %, till ca 6,3 MSEK. Med detta förvärv är SMG på god väg att infria tillväxtplanen till år 2022, att takta en årsomsättning om 120 MSEK, samtidigt som SMG är inom intervallet för tillväxtplanens mål för EBITA-resultatet, som ska uppgå till 6–12 MSEK. Med bakgrund till de starka resultat-förbättringarna som förvärvet av STARK film medför anser Analyst Group att det är imponerande att det möjliggörs till en utspädning om endast 3,2 % för befintliga aktieägare, givet finansieringsstrukturen som delvis inkluderar totalt 1,4 MSEK i nyemitterade aktier.

Ägarspridningen och tillika kapitaltillskottet som avtalet med Dividend Sweden medför bidrar inte enbart till en förstärkning av kassan om ca 2,3 MSEK som möjliggör förvärvet av STARK Film, utan dessutom ger SMG ökad visibilitet i form av en väsentlig ökning av aktieägare. SMG har, enligt Analyst Group, länge gått investerare förbi samtidigt som Bolaget tagit flertalet större operationella kliv framåt på sistone och således har en historik av stark tillväxt och underliggande god lönsamhet i rörelsen. Detta har resulterat i att likviditeten i aktien har varit låg med en hög volatilitet till följd. SMG kommer att dela ut ca 750 000 aktier till Dividend Swedens ca 7 200 aktieägare, motsvarande ett värde uppgående till 4,25 MSEK, varav SMG, som nämnt, tillförs ca 2,3 MSEK medan resterande kan ses som ett arvode till Dividend Sweden för möjliggörandet av spridningen. Den totala utspädningen väntas uppgå till ca 8,3 %, men Analyst Group anser samtidigt att det kommer vara gynnsamt för SMG-aktien på sikt, givet det högre intresse och tillika ökad likviditet i aktien som väntas bli resultatet av denna ägarspridning.

SMG skriver samarbetsavtal med More Alliance som en del av förvärvet av STARK Film från just More Alliance. Samarbetsavtalet innebär Stark Film fortsätter sitt samarbete med More Alliance, men även att SMG-koncernens andra bolag får in en av Västsveriges ledande kommunikationsgrupper som partner, som därutöver innebär att bolagen kan marknadsföra samt förmedla tjänster/kunder till varandra. Detta är en viktig pusselbit för SMG för att öka volymen av sin affär, vilket möjliggör skalfördelar och tillika högre lönsamhet på sikt. Vidare erhåller SMG-koncernen värdefull kompetens för att stärka såväl som bredda sitt produkterbjudande inom rörlig bild, vilket enligt Analyst Group bäddar för fortsatt stark god organisk tillväxt genom att SMG blir en än desto mer attraktiv aktör inom mediamarknaden.


Avslutningsvis så har vi intervjuat SMG:s styrelseordförande Anders Brinck.

Vilka synergieffekter tillkommer i och med förvärvet av STARK Film och dess sammanslagning med dotterbolaget Oddway?

På kostnadssidan kommer det att ske en del synergier genom samflytten, där de mest väsentliga kostnadsposter som väntas minska blir inom lokalhyra, försäkringar och andra externa inköp.

På kundsidan skapar vi Västsveriges ledande filmproduktionsbolag i och med att de två bolagen ska flytta ihop, vilket vi hoppas kommer få stor uppmärksamhet bland både befintliga och nya kunder. Den gemensamma kundlistan är fantastisk med kunder som Volvo, IKEA, SKF, Stena, Autoliv, Ericsson och Santa Maria. Det är kunder som vi tror kommer uppskatta den ökade styrkan i det gemensamma bolaget.

Inom koncernen skapas även synergimöjligheter. Exempelvis köper både STARK och Oddway in den typen av tjänster som Frost Studio och Magoo erbjuder inom 3d-animation och visuella effekter. STARK har tidigare köpt in det från andra bolag, men kan till ökande del anlita Magoo och Frost.

Som en del av finansieringen av STARK Film ska SMG betala 5,4 MSEK i likvida medel, vilket möjliggörs dels genom egen kassa som vid utgången av Q2-21 uppgick till ca 3,1 MSEK, dels tillkommande kapitaltillskott om ca 2,3 MSEK genom avtalet med Dividend Sweden. Hur ser du på SMG:s kassa efter detta förvärv?

Just i slutet av Q3 brukar vi ha en säsongsmässig dipp på kassa, vilket gör att vi för ovanlighetens skull kommer dra lite på våra checkräkningskrediter. Tack vare vår goda kreditvärdighet har vi checkräkningskrediter på minst 5,5 Mkr, så likviditetsbufferten är fortsatt trygg trots förvärvet och den säsongsmässiga likviditetsdippen. Generellt har vi ofta under hösten en växande kassa från överskott i verksamheten och vi brukar i regel ha en säsongsmässig likviditetstopp i slutet av januari, till följd av att många projekt levereras till jul.

Ni meddelade under gårdagen att ni lanserat SaaS-tjänsten Salesapp, vad har ni för förväntningar på denna lansering samt vilka direkta mervärden medför appen för kunden?

Det tydliga mervärde till våra kunder som använder Salesapp uppstår vid fysiska kundmöten. Salesapp ger ett fantastiskt mervärde genom att hålla ihop varumärkens innehåll och kommunikation till kundmöten. Exempelvis använder i stort sett alla butikssäljare hos Arvid Nordquist på pan-Nordisk basis Salesapp. Salesapp används även flitigt av mäklare hos Svensk Fastighetsförmedling. Det gör kundmöten effektivare, roligare och det underlättar att gå på avslut – vilket sker direkt i appen, som är kopplad till relevanta affärssystem.

Vår förhoppning är att få in fler kunder till Salesapp. Så att de både anlitar oss för distribution av innehållet (via appen) och för kreation samt produktion av innehållet i appen. T.ex. filmer och produktbilder.

Oddways etablering av ett dotterbolag i Dubai bär redan frukt och ni vann ett ramavtal med en större Dubai-baserad kund den 14 september. Vad har ni för förväntningar på Oddways etablissemang i Dubai framöver?

Ja, det stämmer att Oddway skrivet ett ramavtal, vilket är väldigt roligt. Vår förhoppning är att etableringen ska fortsätta växa genom ett ökat affärsinflöde från regionen. Det finns många spännande kunder i regionen som vi har bättre access till nu, som vi inte får samma tillgång till via våra svenska kontor.

Nu är det tredje förvärvet i år färdigt. Hur ser ni på fler förvärv framöver?

Vi har som ambition att genomföra i snitt minst ett förvärv per år. Det finns även ett par andra förvärvsdialoger som är pågående. Så det är fullt möjligt att fler affärer blir av framöver, även om det är lite för tidigt att sia om exakt tajming.