Kommentar på Seamless Distribution Systems Q4-rapport


Seamless Distribution Systems publicerade idag den 18 februari sin delårsrapport för det fjärde kvartalet räkenskapsåret 2020, samt därtill bolagets bokslutskommuniké. En summering av det Analyst Group fann mest intressant i rapporten följer nedan.

SDS levererar en bra rapport, där särskilt marginalförbättringen imponerar

Under Q4-20 så uppgick de totala intäkterna till 74,0 MSEK (77,2), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca -4 % Y-on-Y, medan nettoomsättningen minskade från 76,5 MSEK under Q4-19 till 71,1 MSEK under Q4-20, motsvarande en minskning om ca -7 %. Bruttoresultatet steg Y-on-Y från 38,1 MSEK till 40,3 MSEK, en ökning om ca 6 %, medan EBITDA-resultatet steg från 1,9 MSEK till 11,3 MSEK Y-on-Y, vilket motsvarar en ökning om ca 500 %.

Över våra förväntningar på flera punkter

SDS levererade en bra rapport anser Analyst Group, och siffrorna kom in över våra förväntningar på flera punkter. De totala intäkterna uppgick till 74,0 MSEK, att jämföra med estimerade 76,9, och nettoomsättningen uppgick till 71,1 MSEK, jämfört med estimerade 75,7 MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 40,3 MSEK, att jämföra med det prognostiserade bruttoresultatet om 40,6 MSEK, där bruttomarginalen dock blev 54,4 % jämfört med estimerade 52,8 %. EBITDA-resultatet landade på 11,3 MSEK, att jämföra med det estimerade EBITDA-resultatet om 11,2 MSEK, och EBITDA-marginalen blev 15,3 %, jämfört med estimerade 14,6 %. Bolagets marginaler har stärkts främst till följd av en högre andel såld mjukvara tillsammans med lägre personalkostnader under kvartalet, samtidigt hade bolaget visat ännu högre marginaler om det inte vore för negativa valutaeffekter.

Övergår till en renodlad SaaS-affärsmodell för SDS-verksamheten

SDS har historiskt arbetat med en affärsmodell som är baserad på att sälja licenser och integrationstjänster. Denna affärsmodell har grundats i form av en större initial engångsaffär, samt att bolaget därefter säljer support- och drifttjänster till kunderna, motsvarande ett värde om mellan 15–20 procent av den initiala affären. I och med ingången av det fjärde kvartalet, har bolaget inlett ett skifte mot en ny affärsmodell, där de kommer prissätta sina tjänster enligt ett SaaS-upplägg, vilket kommer ändra engångslicensen till en återkommande licensavgift. Detta kan, på sikt, göra att SDS lyckas få en större del av den långsiktiga lönsamheten i bolagets kunders affär, och kan göra så att SDS växer med kunderna till större grad än tidigare. Analyst Group ser detta som starkt positivt, då vi bedömmer att det kan innebära betydande möjligheter för förbättrad lönsamhet för SDS-koncernen på sikt.

Väl positionerade för fortsatt tillväxt

SDS har under år 2020 tagit ett flertal nya kunder, där bland annat den ledande operatörsgruppen som bolaget tog i Kenya anses ha särskilt god potential över tid. Givet att SDS relation med denna kund utvecklas väl, bedömmer Analyst Group att potentialen i den affären kan liknas med den som SDS haft i sin resa med MTN-gruppen.