Kommentar på Seamless Distribution Systems Q4-rapport


SDS publicerade idag den 17 februari 2022 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 78,8 MSEK (71,1) – ökning med 10,9 % jämfört med Q4-20
  • Orderingången minskade jämfört med Q3-21
  • Fortsatt starkt EBITDA-resultat, vilket uppgick till 19,6 MSEK (11,3)

Nettoomsättning slår våra förväntningar

För det fjärde kvartalet år 2021 uppvisar SDS en nettoomsättning om 78,8 MSEK, vilket är ca 10,9 % högre än vad bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år, men samtidigt i linje med föregående kvartal. SDS slår därmed våra förväntningar både för kvartalet och på helåret. Summerat för helåret uppgår nettoomsättningen till 288,2 MSEK, motsvarande en minskning om ca 2,5 % Y-Y. Vidare har orderingången haft en nedåtgående trend sedan Q2-21, vilken då uppgick till 30 vunna ordrar, för att i Q3-21 och Q4-21 uppgå till 18 respektive 13 vunna ordrar. Å ena sidan kan den försvagade orderingången ge en indikation för en svagare start på 2022, å andra sidan kan vi se att SDS ökar antalet återkommande intäkter och således blir mindre beroende av nya orders, där andelen uppgick till 38 % i det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med 30 % under motsvarande kvartal föregående år. Samtidigt har bolagets nya kund Vodafone Oman från Q3-21 gått live, vilket innebär att SDS:s erbjudande Retail Value Management (RVM) implementeras hos kund genom en SaaS-modell, vilket på sikt kan ge ytterligare ökade återkommande intäkter.

Vidare minskar SDD-vertikalen sin försäljning under det fjärde kvartalet 2021, från 25 MSEK till 22MSEK, motsvarande ett tapp om -11,9 % Q-Q, dock är SDD:s försäljning inte lika lönsam som SDS-vertikalen, vilket resulterar i marginalförbättring i och med att SDD:s materialkostnader har minskat till följd av försäljningsnedgången. Med Riaktr inräknat, ökade de facto SDS-vertikalen omsättningen ytterligare ett kvartal, där omsättningen uppgick till 57,3 MSEK, en förbättring om 5,8 % Q-Q. I linje med våra förväntningar utgör därmed SDD-vertikalen en mindre andel av koncernens totala omsättning, trots att försämringen om -11,9 % innebär ett minskat köpmönster för påfyllning av kontantkort, dock tåls det att påminna om att kvartalet innehöll nya restriktioner i och med Omikron som torde ha påverkat försäljningen. Restriktionerna i Norden är borttagna från och med början av 2022, därav kommer det bli en extra intressant datapunkt att följa i Q1-22, hur köpmönstret utvecklas.

Under kvartalet har SDS även vunnit en nytillkommen kund i Ghana med ett ordervärde om 3 MSEK, vilket är en ny kund till SDS i Kongo, samt fått förnyat förtroende från bolagets största kund, vilket kommer att innebära en gradvis introducering av SDS:s nya lösningar över hela gruppen. Effekterna av det sistnämna kommer bli intressant att följa under H1-22, vilket innebär att SDS:s intäktsmodell stegvis går mot jämnare intjäning mellan kvartalen, vilket även i större utsträckning möjliggör att SDS växer med sina kunder.

Fortsatt starkt EBITDA-resultat i fjärde kvartalet – 39 % EBITDA-tillväxt för helåret 2021

EBITDA-resultatet var fortsatt starkt under Q4-21 och uppgick till 19,6 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartals All Time High, där EBITDA-resultatet uppgick till 19,7 MSEK. EBITDA-marginalen uppgår under det fjärde kvartalet till 24,9 %, vilket är i linje med det tredje kvartalet 2021 om 25,1 %. Summerat för helåret 2021 landar EBITDA-resultatet på 64,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,3 %, vilket är över Analyst Group estimat om 60,8 MSEK i EBITDA-resultat och 21,4 % i marginal. Jämfört med EBITDA-resultatet för helåret 2020 om 50,1 MSEK är EBITDA-tillväxten 28% och justerat för förvärvskostnader för Riaktr uppgår det justerade EBITDA-resultatet till 69,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-tillväxt om 39 %. Det starka resultatet är en effekt av SDS:s förmåga att realisera synergier och skalfördelar i genomförda förvärv, vilket vi har nämnt tidigare, som dessutom är ett styrketecken att det bibehålls över kvartalen. Samtidigt är SDD-vertikalen mindre lönsam varav försäljningsminskningen ger minskade materialkostnader, vilket stärker koncernens lönsamhet. Rörelsekostnaderna för SDS justerat för avskrivningar uppgick till 65,7 MSEK, vilket motsvarande en ökning med 6,4 % Q-Q, samtidigt som intäkterna enbart ökade med 0,2 % Q-Q. Ökningen härleds i synnerhet till övriga rörelsekostnader, vilket bör vara av engångskaraktär, varför inte drar för stora växlar av detta.

Sammanfattande ord om rapporten

SDS:s Q4-rapport ser vi som ett ytterligare steg i rätt riktning, där vi kan se att Vodafone Oman har gått live med den nya SaaS-modellen, dessutom har bolaget fått fortsatt förtroende från sin största kund, som ökar möjligheten för försäljning över hela gruppen samt att bolaget bibehåller en stark EBITDA-marginal. Visserligen minskar orderingången andra kvartalet i rad, varför vi förväntar oss ett något svagare Q1-22, samtidigt som vi väljer att inte dra för stora växlar då bolaget stegvis har byggt en stabil plattform att växa på. Återigen påvisar bolaget att det har kunnat leverera synergieffekter, både genom Riaktr och eServGlobal, vilket även har stärkt och breddat SDS:s erbjudande till marknaden. Summerat för helåret 2021 slår SDS våra estimat, dels på försäljningsnivå, dels på EBITDA-nivå. Med fjolåret i backspegeln och att vi nu är halvvägs genom Q1-22 kan vi blicka fullt framåt mot resten av 2022. Våra förhoppningar är att se en återhämtning från SDD-vertikalen i och med slopade restriktioner, fortsatt ökat bidragande från Riaktr och ännu fler kunder som tillkommer till SDS:s kundbas.