Kommentar på Seamless Distribution Systems Q3-rapport


SDS publicerade idag den 21 oktober 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 78,7 MSEK – ökning med 15,1 % jämfört med Q3-20
  • Orderingången försvagas jämfört med Q2-21
  • EBITDA-resultatet stärktes med 64 % YoY, och uppgick till 19,7 MSEK

Den positiva trenden på top line fortsätter

För det tredje kvartalet år 2021 uppvisar SDS en nettoomsättning om 78,7 MSEK, vilket dels är en ökning om 15,1 % jämfört med samma period föregående år, dels en ökning med 13,7 % jämfört med Q2-21. SDS har under två efterföljande kvartal visat positiv omsättningsutveckling, efter att tidigare ha uppvisat ett negativt momentum i omsättningen sedan rekordkvartalet Q1-20. Orderingången under Q3-21 var dock svagare än föregående kvartal, och antalet vunna orders uppgick till 18 stycken, vilket står i kontrast till Q2-21, då antalet vunna orders uppgick till 30 stycken. Tommy Eriksson skriver i VD-ordet att detta beror på försiktiga budgetar för år 2021 från SDS:s kunder i spåren av pandemin och att ledtiderna även har förlängts, vilket påverkar merförsäljningen till befintliga kunder. Ordern som SDS mottog från Vodafone Oman ger däremot en stark kvalitetsstämpel och potentialen i denna order är stor, med tanke på att Vodafonegruppen verkar inom 70 marknader och Oman är endast en av dessa. Faller samarbetet ut väl, finns det en betydlig uppsida för SDS att penetrera ytterligare marknader vari Vodafone verkar inom, men även att koppla på ytterligare produkter från bolagets produktportfölj, vilket bäddar för stark organisk tillväxt kommande år. Ordern är även viktig i den bemärkelsen att den är en renodlad SaaS-order som baseras på antalet användare, lagerrörelse och köp av kund, vilket inte enbart innebär att SDS tillåts växa tillsammans med Vodafone i en större utsträckning, utan även på sikt jämnar ut intäktsflödena och följaktligen gör SDS mindre beroende av nya orders för att omsättningen ska stiga successivt. Ordern är även i linje med SDS:s strategi att prioritera SaaS-prissättning för nya kunder, av just detta syfte.

En glädjande datapunkt i Q3-rapporten är att SDD-vertikalen vänt den negativa trend som uppvisats sedan pandemin, där nettoomsättningen under Q3-21 uppgick till ca 25 MSEK, en ökning med 4 % från föregående kvartal. Omsättningen är dock fortfarande på lägre nivåer jämfört med motsvarande kvartal under föregående år, då omsättningen uppgick till ca 29 MSEK. Som vi nämnde i vår förra rapportkommentar är det dock rimligt anta att SDD kommer att fortsätta utgöra en successivt mindre andel av koncernens totala omsättning, delvis på grund av att SDS-vertikalen har starkare underliggande tillväxt och tillika framtidsutsikter. På samma sätt som pandemin har digitaliserat flertalet branscher och medfört en öppenhet bland konsumenter att handla saker på nätet, kan tjänster såsom påfyllning av kontantkort vara näst på tur, varför vi kommer att fortsätta studera denna datapunkt noggrant kommande kvartal.

All Time High i EBITDA-resultatet på kvartalsbasis

EBITDA-resultatet fortsätter att stärkas och SDS har nu i tre raka kvartal förbättrat lönsamheten på rörelsenivå, och under Q3-21 uppgick EBITDA-resultatet till 19,7 MSEK, vilket är ett All Time High i bolagets historia på kvartalsbasis och motsvarar en EBITDA-marginal om 25,1 %. Resultatet är ett kvitto på att SDS har varit framgångsrika avseende interna omstruktureringar, tillika kostnadsbesparingar. Riaktr har givetvis haft en positiv påverkan givet den höga underliggande lönsamheten i verksamheten och produkterbjudandet, men visar även SDS:s förmåga att realisera synergier i genomförda förvärv, där förvärvet och efterföljande integrering av det mindre välskötta eServGlobal under 2019 har givit en god effekt. Förvärvet var intressant för SDS då bolaget såg möjligheterna att kraftigt minska kostnaderna i eServGlobal genom att använda egen personalstyrka lokaliserad i lågkostnadsländer samtidigt som förvärvet öppnade upp nya marknader för SDS, vilket har accelererat nettoomsättningen. Även om nettoomsättningen från SDD har stigit i två raka kvartal, har den relativt starkare tillväxten i SDS-vertikalen resulterat i att SDD succesivt utgör en lägre andel av koncernens totala intäkter, vilket har varit bidragande till den starka utväxlingen i SDS:s lönsamhet senaste kvartalen.

Sammanfattande ord om rapporten

SDS har hittills under 2021 ingått samarbeten med åtta nya operatörsgrupper, där Vodafone och Telenorsgruppen är av särskild betydelse då de är bland de största operatörsgrupperna i världen. Att SDS har fått förtroendet från Vodafone och Telenorsgruppen ger inte enbart ett starkt signalvärde och ytterligare vidimering för koncernens erbjudande som väntas ge medvind i framtida nyförsäljningsprocesser, utan stärker även utsikterna för fortsatt accelererad organisk tillväxt framgent. Att SDS genom ordern från Vodafone Oman endast täcker 1,4 % av Vodafones totala antal marknader, visar tydligt potentialen för SDS att ta sig in på ytterligare marknader inom telekomoperatörsgruppen. Att komma in på nya marknader är en viktig del i SDS:s strategi och organiska tillväxt, men SDS har kontinuerligt visat prov på att bredda produktportföljen genom att utveckla nya funktioner såväl som nya affärsområden, Fintech och Advanced Analytics, varför SDS investerar ansenligt i produktutveckling och har även så gjort historiskt. Detta gör SDS till en än mer affärskritisk leverantör för operatörsgrupperna, vilket medför högre switching costs och gör SDS svårare att byta ut.

Avseende Q3-rapporten ser vi givetvis positivt på att nettoomsättningen ökar, även om vi hade hoppats på mer för att våra prognoser ska kunna infrias för år 2021. EBITDA-marginalen utvecklats däremot i linje med estimaten, även om den redovisade omsättningen, som kom in lägre än vad vi estimerat, påverkar EBITDA-resultatet. Trots att vi är av uppfattningen att SDS kan upprätthålla den höga EBITDA-marginalen framöver tolkar vi nedgången i orderingången under Q3-21 som att omsättningen under Q4-21 inte blir starkare än senaste rapporterade kvartal, vilket innebär att vårt estimerade EBITDA-resultat för år 2021 kan vara svårt att uppnås. Vi är dock fortsatt positiva till SDS, som vi tycker går från klarhet till klarhet, genom att komma in i nya operatörsgrupper som öppnar upp nya marknader, samtidigt som Bolaget kontinuerligt breddar produktportföljen, vilket skapar ytterligare potential att växa den organiska tillväxten framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av SDS.