Kommentar på SDS Q4-rapport


Seamless Distribution Systems (”SDS” eller ”Bolaget”) publicerade den 15 februari 2024 Bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet år 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen och EBITDA-resultatet kom in lägre än väntat
  • De återkommande intäkterna ökade med 12 % Y-Y
  • Erhåller ny order från Vodafone Oman och tar klivet in i Latinamerika genom ett strategiskt partnerskap
  • Kassan minskade Q-Q – hög kapitalbindning är förklarande

Nettoomsättningen minskade med ca 9 % Q-Q och missar därmed egen guidance för helåret 2023

För det fjärde kvartalet år 2023 uppgick nettoomsättningen till 58,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 56,1 %    Y-Y och -8,9 % Q-Q, vilket var lägre än vad Analyst Group hade estimerat om 68 MSEK. Den, i första anblick, kraftiga tillväxten Y-Y förklaras av att jämförbart kvartal föregående år drabbades av projektförseningar, vilket föranledde ett större intäktstapp under kvartalet. Den lägre än estimerade nettoomsättningen kan primärt hänföras till att SDD-verksamheten tappade nära 50 % av nettoomsättningen Q-Q och uppgick till 7,6 MSEK, vilket var väsentligt under såväl våra estimat (14) som jämförbart kvartal föregående år (19,4). Även om SDD-verksamheten inte är ett prioriterat affärsområde för SDS-koncernen var styrkan i nedgången jämfört med det tredje kvartalet oväntad hög enligt Analyst Group.

Summerat för helåret 2023 uppgår nettoomsättningen till 264,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 7,9 % jämfört med 2022, där affärsområdet SDS utgjorde ca 211 MSEK och SDD ca 56 MSEK. I inledningen av år 2023 kommunicerade Bolaget en målsättning om att nå 216 MSEK i nettoomsättning inom SDS-verksamheten och med Q4-rapporten nu presenterad kan vi konstatera att SDS inte riktigt nådde upp hela vägen, utan missade guidningen med ca 2 %. Även om vi gärna ser att Bolaget slår sin egna guidning, anser Analyst Group att det är ett gott tecken att SDS levererar en nettoomsättning i linje med det som kommuniceras till marknaden, då det ingjuter förtroende.

Sett utöver ett flerårsperspektiv har nettoomsättningen varit relativt stillastående på koncernnivå, med en uppvisad CAGR om ca 2 % sedan år 2019. Däremot, vid studerandet av affärsområdena SDS och SDD, är det tydligt var tillväxten kommer ifrån. Sedan år 2019 har affärsområdet SDS växt med en CAGR om ca 14 % samtidigt som SDD har sjunkit med CAGR om ca 17 % under samma period, där det är tydligt att COVID-19 pandemin har påverkat köpmönstret för påfyllning av kontantkort negativt och därmed även SDD:s försäljning.

En bidragande tillväxtfaktor avseende SDS-verksamheten har varit förvärven av eServGlobal under H2-19 och Riaktr under H1-21, varför den organiska tillväxten bedöms vara betydligt lägre under ovan period. En annan tillväxtdrivare har varit omställningen mot SaaS-intäkter, vilket påbörjades Q4-2020, något som har burit frukt. Under det fjärde kvartalet fortsatte de återkommande intäkterna att öka mot jämförbart kvartal föregående år och uppgick till 33,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 12 % Y-Y. Sekventiellt minskade däremot de återkommande intäkterna med -11,3 %, vilket var under våra estimat om 38,6 MSEK. Samtidigt noterar Analyst Group att växelkursen USD/SEK sjönk med ca 8 % under Q4-23, d.v.s. att kronan stärktes, vilket medför en valutamotvind för SDS. Då Bolagets rapporterade återkommande intäkter inte är valutajusterade bedömer Analyst Group att utvecklingen i växelkursen kan vara förklarande bakom den sekventiella minskningen i återkommande intäkter. Samtidigt har växelkursen varit till Bolagets fördel tidigare år, exempelvis har SEK försvagats från 8 kr till 11 kr mellan 2021–2022 mot USD, varför den historiska tillväxten i de återkommande intäkterna bör har gynnats ansenligt av valutaförsvagningen i svenska kronan, vilket Analyst Group anser är värt att belysa. Växelkursen har återhämtat en del förlorad mark under inledningen av 2024, varför Q1-rapporten 2024 sannolikt blir ett kvitto på om den sekventiella minskningen under Q4-23 enbart var drivet av valuta eller om det har att göra med minskade licensintäkter.

För helåret 2023 uppgår de återkommande intäkterna till 142,9 MSEK, motsvarande en ökning om 17,9 % mot år 2022. Trots utfallet i Q4-23, estimerar Analyst Group att SDS kommer att täcka Bolagets fasta kostnader till slutet av år 2024, i takt med att kostnadsbesparingsprogrammets effekter fortsätter att realiseras. Detta skulle skapa en jämnare kassaflödesgenerering och lägga grunden för en större marginalexpansion i takt med att intäkterna fortsätter att växa.

Ny order från Vodafone samt ingår samarbete för att expandera i Latinamerika

I slutet av januari 2024 meddelade SDS att Bolaget erhållit en ny order till ett värde om 8,8 MSEK avseende utveckling av programvara och tjänster. Ordern kom från Vodafone, vilka SDS har varit strategisk partner till sedan Bolaget signerade ett treårigt långt SaaS-avtal med operatören under Q3-21. Under de senaste rullande tolv månaderna har SDS kommunicerat ordrar från Vodafone till ett värde om ca 20,7 MSEK och där Analyst Group ser positivt på att samarbetet har fallit ut väl i form av kontinuerliga ordrar.

Under Q1-23 meddelade även SDS att Bolaget ingått ett strategiskt partnerskap med Emida Technologies (”Emida”), vilka är en internationell aktör inom Fintech, i syfte att expandera i Latinamerika. Historiskt har SDS och Emida varit konkurrenter men samarbetet ska kombinera respektives expertis för att öppna nya dörrar för tillväxt. Då Emida redan har en större marknadsnärvaro i Latinamerika, bedömer Analyst Group att det strategiska partnerskapet till en början kommer att komma i uttryck att SDS bistår med SDS-verksamhetens produkterbjudande och tekniskt kunnande, samtidigt som Emida besitter på kundbas och kontaktnät, vilket sammantaget innebär att Emida möjliggörs nöjdare kunder och att SDS får tillgång till nya kundbaser i, för Bolaget, nya regioner. Detta grundas i att Emida i dagsläget är en ledande aktör inom Top-Up, men inte lika breddade i sitt erbjudande inom områden såsom avancerade analys och heltäckande systemlösningar för digital distribution och försäljning. Latinamerika var dessutom en marknad som den relativt nytillträdde VD Eddy Cojulun i sitt första VD-ord betonade hade stor potential, varför Analyst Group ser med tillförsikt på det nyetablerade partnerskapet i regionen.

Marknaden är fortsatt något försiktig

Under det fjärde kvartalet vann SDS 13 ordrar, vilket var i linje med föregående kvartal (13), men samtidigt lägre än motsvarande kvartal föregående år (21). Utfallet var lägre än vad Analyst Group hade estimerat, och innebär därtill att orderingången har uppgått till just 13 i nu tre efterföljande kvartal, vilket är lägre än vad Bolaget har uppvisat historiskt (~20) och bedöms hänföras till en fortsatt försiktighet på marknaden. Samtidigt ska korrelationen mellan orderingång och framtida försäljning ej överdrivas då den historiska korrelationen har varit relativt låg.

För helåret 2023 uppgick nyförsäljningen till 65,3 MSEK, vilket motsvarar en ökning om ca 64 % från 2022 men det ska också poängteras att Q4-22 präglades att projektförseningar, vilket gör en direkt jämförelse missvisande. Till följd av projektförseningarna gick SDS in i 2023 med en backlog från nyförsäljning om 37 MSEK, vilket har bidragit till den, till synes, starka utvecklingen i nyförsäljningen under år 2023.

Uppvisar högsta bruttomarginalen sedan 2017

Under Q4-23 uppgick bruttomarginalen till 82,5 % (69,1 %), justerat för valutaeffekter, vilket var väsentligt högre än dels estimerat (69,6 %), dels motsvarande kvartal föregående år (69,1 %), där utvecklingen primärt drevs av lägre intäkter från SDD. Bruttomarginalen under kvartalet var även den högsta sedan år 2017, vilket var året innan SDS förvärvade SDD, vilka har en låg ensiffrig bruttomarginal. I takt med att SDD:s omsättning har sjunkit sekventiellt sedan pandemin har SDS-koncernens bruttomarginal stigit, från ca 54 % till nu 82,5 %. Omställningen mot ökad standardiserad mjukvara i nyförsäljning och ökade återkommande intäkter är två andra faktorer bakom den stärkta bruttomarginalen. Givet SDD:s kraftiga intäktstapp Q-Q kommer Analyst Group att göra nedrevideringar avseende affärsområdets intäkter från 2024 och framåt, då det är tydligt att verksamhetens produkterbjudande har utdaterats snabbare än väntat. Allt annat lika kommer revideringen att medföra en högre estimerad bruttomarginal för koncernen framgent.

Inga tydliga effekter från kostnadsbesparingsprogrammet under det fjärde kvartalet

Rörelsekostnaderna (exkl. COGS och övriga rörelsekostnader) uppgick till -31,9 MSEK, vilket var högre än estimerat (-29,6 MSEK), men samtidigt ca -9 % lägre sett till Y-Y (vid justering av engångskostnader). Utvecklingen har drivits av tidigare initierat kostnadsbesparingsprogram, vilket successivt har minskat rörelsekostnaderna i absoluta tal sedan Q4-rapporten år 2022 då programmet annonserades. Däremot steg rörelsekostnaderna i såväl absoluta tal som i andel av nettoomsättningen Q-Q trots en ca 9 % minskning av top line. Utfallet var oväntat då större effekter från kostnadsbesparingsprogrammet hade estimerats, varför Analyst Group bedömer att inga betydande kostnadseffektiviseringar lyckades realiseras under kvartalet. Vidare hade vi estimerat en annan fördelning avseende övriga externa kostnader och personalkostnader, med en större övervikt till personalkostnaderna givet att flertalet konsulter från Pakistan övergick till heltidsanställning under föregående kvartal. I nedan graf redovisas rörelsekostnadernas andel av nettoomsättningen, vilka steg relativt signifikant under Q4-23, efter att ha varit, med Q4-22 som undantag, relativt jämn, om något minskande, de senaste kvartalen.

Näst högsta EBITDA-marginalen på över fyra år

Under Q4-23 uppgick EBITDA-resultatet till 16,1 MSEK (-34 MSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 27,5 %. Justerat för investeringar i produktutveckling, vilka aktiveras i rörelsekostnaderna, uppgick det justerade EBITDA-resultatet till 8,6 MSEK (-44 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 14,8 %, vilket var under estimat (10 MSEK).  Samtidigt innebar utfallet den högsta justerade EBITDA-marginalen på över fyra år, till stor del drivet av den höga bruttomarginalen.

Det lägre justerade EBITDA-resultatet under Q4-23 än estimerat förklaras däremot primärt av den lägre nettoomsättningen än estimerat, men även av lägre kostnadsbesparingseffekter under kvartalet.

För helåret 2023 uppgår det justerade EBITDA-resultatet till 31,6 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 11,9 %, vilket var lägre än våra estimat om 33 MSEK. Det kan även ställas i relation till vad Bolaget guidade för i Q1-23 om 42 MSEK (avseende enbart SDS verksamheten), vilket, givet försäljningsguidningen om 216 MSEK, hade motsvarat en justerad EBITDA-marginal om 19,4 %. Då SDD-verksamheten de facto levererade ett positivt rörelseresultat om ca 1,4 MSEK under år 2023 innebär det att det justerade EBITDA-resultatet om 31,6 MSEK är i underkant vid jämförelse med vad Bolaget guidade för. Givet att försäljningsguidningen i princip var i linje med utfallet, konstaterar Analyst Group att kostnadsbesparingsprogrammet inte har givit de effekter som Bolaget förväntat.

Ökar kapitalbindningen och minskar kassan

Vid utgången av Q4-23 uppgick kassan till 3,7 MSEK, vilket motsvarar en minskning om ca 7,4 MSEK jämfört med föregående kvartal. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 22,1 MSEK, men till följd av en fortsatt ökad kapitalbindning inom verksamheten uppgick det operativa kassaflödet efter förändringar i rörelsekapitalet till -5,5 MSEK. Vid justering av CAPEX-investeringar uppgick till fria kassaflödet till -13 MSEK, vilket innebär en försämring mot föregående kvartal (-9,6).

Analyst Group bedömer att SDS har fortsatta svårigheter med att driva in rörelsefordringar, vilket styrks i det sekventiellt stigande rörelsekapitalet. Analyst Group noterar även att SDS har valt att nyttja en utestående checkräkningskredit om ca 9 MSEK under kvartalet, trots att det operativa kassaflödet före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 22,1 MSEK, vilket vi anser vidare belyser dessa svårigheter som Bolaget för närvarande möter. Under kommande kvartal blir det vitalt för SDS att förbättra Bolagets hantering av rörelsekapitalet, till exempel genom förhandling av bättre kredittider mot leverantörer och bli mer effektiva med att driva in kundfordringar. Om inte hanteringen av rörelsekapitalet förbättras kommande kvartal bedöms SDS få det svårt att organiskt betala tillbaka på den utestående obligationen framöver samtidigt som det ökar risken för ytterligare kapitalanskaffningar i närtid.

Med den minskade kassan och utnyttjandet av checkräkningskrediten under kvartalet, uppgick nettoskuldsättning till 217,5 MSEK vid utgången av Q4-23. Detta kan ställas i relation till vad SDS guidade för under Q1-23 om                            147 MSEK, vilket Analyst Group anser påvisar att kassaflödesgenereringen inte har utvecklats planenligt under 2023.

Avslutningsvis konstaterar Analyst Group att försäljningsutvecklingen i SDD blev en besvikelse under kvartalet. Att SDD:s intäkter skulle minska kommande kvartal och år var enligt estimat, men en halvering av omsättningen från ett kvartal till annat var oväntat. Rapporterad orderingång samt kommunicerade ordrar under och efter kvartalet anser Analyst Group vittnar om en något mer försiktig inledning på 2024, samtidigt som vi bedömer att det operationella fokuset kommer att ligga på lönsamheten och kassaflöde under året, för i sin tur möjliggöra en förbättrad kapitalstruktur framöver. Givet nuvarande utmaningar med hanteringen av rörelsekapitalet samt senast rapporterad kassa, kan ytterligare kapitalanskaffningar i närtid inte uteslutas. Intåget i Latinamerika genom partnerskapet med Emida blir intressant att följa framgent, och kan komma att bli en viktig intäktsdrivare för SDS.

Analyst Group kommer att återkomma med en analys av SDS.