Kommentar på SDS Q3-rapport 2022


SDS publicerade den 20 oktober 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen var marginellt lägre än våra estimat – uppgick till 76 MSEK (-3 % Y-Y)
  • De två mottagna genombrottsordrarna under kvartalet är av strategisk vikt
  • EBITDA-resultatet kom in högre än estimerat – en kombination av högre försäljning och valutamedvind
  • Finansiell ställning

Nettoomsättningen ökade med 10 % jämfört med Q2-22

Efter en något sval inledning på 2022, hänfört till b.la. rådande omvärldsläge och svag backlog av ordrar, tog tillväxten fart under det tredje kvartalet och nettoomsättningen steg till 76 MSEK, upp ca 10 % från föregående kvartal. Däremot, sett till Y-Y, var nettoomsättningen ned ca 3 %, och utfallet var även marginellt lägre än våra estimat, då vi hade estimerat en nettoomsättning om ca 77 MSEK. Analyst Group noterar även att SDS fortsatt har gynnats av den försvagning i svenska kronan som uppvisat under året, vilken kan ses i posten ”övriga rörelseintäkter”, som mestadels utgörs av valutakursvinster.

Av att döma från kvartalets nyförsäljning om 22,8 MSEK, bedömer Analyst Group att den tidigare nämnda större ordern som vi bedömde inte realiserades under Q2-22, har kunnat realiseras i Q3-22. Under H1-22 har de återkommande intäkterna utgjort en betydligt högre andel av nettoomsättningen än historiskt, omkring 45–47 %, vilket förklaras av en relativt svag nyförsäljning och nettoomsättning över lag. Att andelen därmed skulle sjunka under Q3-22, uppgående till ca 40 %, var därför inte förvånande givet den ökade nyförsäljningen vilket vi estimerade låg i korten. Vad som däremot är tydligt är att andelen återkommande intäkter har, sedan omställning mot en mer SaaS-inriktad affärsmodell i slutet av 2020 för nya kunder, ökat successivt kvartal för kvartal, se nedan graf.

Vidare noterar Analyst Group i rapporten att produktbenet ”Analytics” går starkt och sekventiellt utgör en allt större andel av nettoomsättningen (19,3 % i Q3-22). Analyst Group anser att utvecklingen tydliggör dels intresset som finns för dotterbolaget Riaktrs big data-analysprodukt, dels hur SDS:s stärkta produkterbjudande ger ökad vidimering för SDS som bolag, samtidigt som det resulterar i korsförsäljningsmöjligheter, vilket de två genombrottsordrar som SDS erhöll under det tredje kvartalet är ett kvitto på.

Två genombrottsordrar under det tredje kvartalet – totala orderingången ökar igen

Den första genombrottsordern om 10 MSEK kom från operatörsgruppen Strategy&, vilka är en del av PWC-nätverket, avseende 5-G utbyggnad inom en ny telekomoperatörsgrupp i Saudiarabien och omfattade analysprodukten Smart Capex. Förutom att ordern därtill innebär årliga återkommande intäkter i samma storleksklass som ordervärdet, så länge operatören använder sig av Smart Capex-produkten, öppnar ordern även upp för fortsätt tillväxt inom operatörsgruppen, såväl vertikalt (genom nya operatörer inom telekomgruppen) som horisontellt (genom beställning av ytterligare produkter från SDS:s RVM-svit).

Den andra genombrottsordern om 25 MSEK från Sudatel Group är inte enbart den största affären i SDS:s historia utan innebär likväl en ny strategisk kund. Beställningen avser hela SDS:s RVM-svit, inklusive avancerad analys, vilken kommer att installeras på tre marknader samtidigt – Senegal, Mauretanien och Sudan. Ordern kommer att intäktsföras under flera kvartal, där ytterligare ordrar för implementation av projektet förväntas att komma från de lokala operatörerna, samtidigt som Sudatel Group årligen ämnar beställa supporttjänster för omkkring 25 % av det installerade värdet.

Trenden i orderingången fortsätter att förbättras och under Q3-22 mottog SDS 19 ordrar, upp från 18 ordar under Q2-22. Samtidigt är orderingången fortfarande på en lägre nivå än vad som uppvisats historiskt (~21 ordrar), men det bör samtidigt poängteras att rådande omvärldsläge är fortsatt något utmanande, vilket till viss del försenar vissa investeringsbeslut bland telekomoperatörerna.

EBITDA-resultatet slog våra estimat – tillbaka på rekordnivåer

Under det tredje kvartalet 2022 redovisade SDS ett EBITDA-resultat om 19,2 MSEK, vilket är i linje med rekordkvartalen Q3-Q4 2021. EBITDA-resultatet innebar dels en tillväxt om 25 % Q-Q, dels en rekordhög EBITDA-marginal om 25,2 %. Analyst Group vill dock flagga för att diskrepansen mellan resultatposterna ”övriga rörelseintäkter” och ”övriga rörelsekostnader”, vilka under åren 2020–2021 nästan uteslutande utgjorde valutakursvinst respektive förlust, låg på en hög nivå under Q3-22, likväl under Q2-22. Genomsnittet mellan dessa resultatposter har sedan 2019 i princip var plus minus noll, varför diskrepansen indikerar att SDS har fortsatt gynnats starkt av kronans försvagning mot flertalet valutor, primärt USD. Valutaeffekten var högre än Analyst Group estimerat, vilket, tillsammans med ökad försäljning och en relativt konstant kostnadsbas, medfört att SDS:s redovisade ett EBITDA-resultat som inkom högre än estimerat, då vi estimerat ett EBITDA-resultat om ca 17,9 MSEK.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q3-22 uppgick kassan till 10,4 MSEK, en ökning om 150 tSEK jämfört med föregående kvartal. Som vi skrev i anslutning till Q2-rapporten var den uppvisade kassaminskningen om -11,1 MSEK på en ohållbart hög nivå, givet att SDS under samma kvartal tog in 20 MSEK i en riktad emission, och snarare var en effekt av missgynnsamma förändringar i rörelsekapitalet. Under det tredje kvartalet förbättrades situationen och SDS uppvisade ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 11,5 MSEK. SDS investerar dock fortsatt starkt på FOU, varför det fria kassaflödet uppgick till -4,5 MSEK, en förbättring mot föregående kvartal men kassapositionen bedöms fortsatt vara något ansträngd på nuvarande nivåer på kort sikt. Viktigt för SDS framöver blir att fortsätta kapitalisera på den höga affärsaktiviteten för att stärka orderingången, tillika intäkterna, samt förbättra villkoren för såväl kundfordringarna som leverantörsskulderna. Detta, i kombination med ökad konvertering och tillväxt inom de återkommande intäkterna, bedöms kunna stärka det organiskt genererade kassaflödet på sikt.

Sammanfattande ord

Avslutningsvis ser Analyst Group positivt på att SDS under Q3-22 lyckas stärka såväl nyförsäljningen som nettoomsättningen i sin helhet, vilket bedöms vara en effekt av att SDS:s stärkta produkterbjudande bär frukt, samtidigt som att affärsläget har förbättrats något, även om det fortsatt är något oroligt. Vi står dock fast vid att helåret 2022 går mot ett ytterligare mellanår i termer av nettoomsättning och EBITDA, däremot kan vi komma behöva justera upp EBITDA-resultatet givet utfallet i Q3-22.