Kommentar på SDS Q2-rapport


SDS publicerade idag den 21 juli 2022 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen kom in under våra estimat – uppgick till 68,8 MSEK (-0,5 % Y-Y)
  • Orderingången ökade mot föregående kvartal – 18 vunna ordrar
  • EBITDA-resultatet stärktes Q-Q samt Y-Y, dock lägre än estimerat – lägre intäkter är den förklarande faktorn
  • Finansiell ställning och burn rate
  • Förändringar i ledning- och styrelsegruppen tar upp fokus från den dagliga verksamheten

Nettoomsättningen kom in under våra estimat

Nettoomsättningen stärktes med 9 % jämfört med föregående kvartal och uppgick till 68,8 MSEK, men innebar likväl en oförändrad tillväxt sett till jämförbart kvartal föregående år (69,2). Utvecklingen är vad Analyst Group bedömer i underkant, där vi hade estimerat ett i synnerhet starkt andra kvartal i ljuset av de två större ordrarna som inte realiserades under Q1-22, vilka vi tog höjd för skulle intäktsföras i det andra kvartalet istället. Av att döma från den uppvisade omsättningen om 68,8 MSEK, intäktsmixen samt de nya ordrar som SDS har mottagit under Q2-22, bedömer Analyst Group att båda av dessa större ordrar ännu inte har realiserats, utan snarare en av dem. Det i sin tur innebär att en större order ligger SDS tillmötes kommande kvartal, varför starkare intäkter ligger i korten.

Rådande omvärldsläge, med bl.a. Rysslands invasion av Ukraina, energikris, skenande inflation, leverantörskedjeproblematik och eftersläpningseffekter av coronan, har satt käppar i hjulet för företagsnäringen globalt, likväl för SDS. För SDS kommer rådande omvärldsläge snarare i uttryck i form av försenade investeringsbeslut hos operatörerna än några avbrutna affärer eller affärsaktiviteter, vilket i sammanhanget i sig är positivt, även om det påverkar de finansiella utsikterna på kortare sikt. Vi noterar dock att den nedåtgående trenden i orderingången har brutits och vänt uppåt, där SDS under det andra kvartalet mottog 18 ordrar, en ökning med fem ordrar jämfört med Q1-22 och Q4-21, vilket ger en indikation om starkare försäljning kommande kvartal. Det är tydligt att förvärvet av Riaktr har gett ringar på vattnet och medfört en tillgång till nya marknader, kunder samt ett breddat produkterbjudande för SDS-koncernen. Orderingången är dock fortsatt låg ur ett historiskt perspektiv då SDS i snitt har uppvisat 21 ordrar per kvartal sedan 2019, däremot ser Analyst Group stora möjligheter för SDS att kunna stärka orderingången ytterligare framöver, givet de flertalet nya affärsdiskussioner som initierades under MWC-mässan som hölls i februari-mars, samt att affärsläget kan återgå till det normala under det andra halvåret.

Det återkommande intäkterna är på en fortsatt hög nivå, i förhållande till vad SDS har uppvisat historiskt, och uppgick till 44,6 %, men förklaras till stor del av den lägre omsättningen då en större order ej kunnat realiserats samt det rådande omvärldsläget som har hämmat ytterligare orders. SDD-vertikalen uppvisade under Q2-22 en omsättning om 21,7 MSEK vilket motsvarar en minskning med ca 10 % Y-Y, men samtidigt en ökning med ca 5 % Q-Q. Omsättningen är fortsatt på låga nivåer och givet frånvaron av nationella restriktioner i Norden är utvecklingen en negativ datapunkt, men som vi skrev i anslutning till Q1-rapporten 2022 är det tydligt att köpmönstret för påfyllning av kontantkort har påverkats negativt av pandemin. Det är därför inte särskilt förvånande att omsättningen ligger kvar på samma nivåer som uppvisats sedan Q4-21 om ca 21–22 MSEK, men som tidigare nämnts estimeras lejonparten av SDS-koncernens organiska tillväxt komma från SDS-vertikalen, vilket på sikt kommer att innebära en stärkt lönsamhet givet SDD:s lägre underliggande lönsamhet i rörelsen.

EBITDA-resultatet hämmas fortsatt av lägre intäkter, givet en högre operationell hävstång

EBITDA-resultatet uppgick under Q2-22 till 15,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om               22,3 %, vilket innebär en tillväxt om 65 % Q-Q och 39 % Y-Y*, samtidigt är utfallet under vår förväntansbild. Som ovan nämnt hade vi tagit höjd för att Q2-22 skulle bli särskilt starkt då vi estimerade att de två större ordrarna skulle realiseras under kvartalet, i kombination med en högre organisk tillväxt, varför vi hade förväntat oss ett EBITDA-resultat i intervallet om ca 25–30 MSEK. Givet att SDS har en högre fast kostnadsbas efter historiskt gjorda förvärv medför en vikande försäljning en stor effekt på rörelsevinsten, vilket blir särskilt tydligt vid studerande av rörelsekostnader (SG&A) vilka i princip är på samma nivå under Q2-22 som under Q4-21 då EBITDA-resultatet var på en All Time High, samtidigt som intäkterna var ca 15 % högre. Under Q2-22 har SDS vunnit flertalet viktiga strategiska ordrar och uppgraderingar hos redan befintliga kunder, vilka använder fler tjänster från SDS:s produktutbud, vilket dels ger ökad vidimering för SDS:s produkterbjudande i sin helhet, dels gör SDS som leverantör än mer sticky. Sammantaget bekräftar det att den ständigt breddade produktportföljen ger mervärde till SDS:s kunder, såväl befintliga som nya. Detta möjliggör således för SDS:s att fortsätta penetrera nya marknader och operatörer, men likväl att fortsätta sälja in fler tjänster på befintliga kunder, vilket öppnar upp dörren för multidimensionell tillväxt.

Däremot, givet hur SDS har presterat rent finansiellt under de två första kvartalen bedömer vi att SDS får det svårt att infria våra estimat för innevarande år, både på Top Line och EBITDA-nivå, varför vi kommer att se över våra prognoser i kommande analysuppdatering.

Finansiell ställning och burn rate

Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan till 10,3 MSEK, vilket motsvarar en minskning med 11,1 MSEK jämfört med föregående kvartal. Justerat för den riktade emissionen i april som tillförde SDS 20 MSEK var kassaflödet ca -31 MSEK Q-Q vilket är en ohållbar nivå givet nuvarande kassaposition. SDS har en stark underliggande lönsamhet och har historiskt valt att återinvestera kassaflödet genom att genomföra större investeringar i FOU för att stärka produktportföljen, vilket har hindrat kassan från att stärkas. Att kassan under Q2-22 minskade med 11,1 MSEK trots den riktade emissionen om 20 MSEK förklaras av förändringar i rörelsekapitalet, vilka belastades kassaflödet med -26,1 MSEK, där Analyst Group bedömer att tajmingen i produktförsäljningen och installation är bidragande. Under Q1-22 var motsvarande post positiv, uppgående till 15,8 MSEK, vilket ytterligare stärker det faktum att SDS:s uppvisade burn rate under Q2-22 inte är på en normaliserad nivå. Med det sagt anser dock Analyst Group, givet SDS:s genomsnittliga burn rate om ca 13,7 MSEK de senaste fyra kvartalen samt rådande skuldsättning, att kassan är ansträngd på nuvarande nivåer, varför vi vill se att SDS kan stärka orderingången och intäkterna, men även förbättra villkoren för kundfordringarna och leverantörsskulder, för att kassan ska kunna stärkas organiskt framöver. Vidare ser vi det inte som osannolikt att SDS kan komma att behöva ta in ytterligare kapital för att finansiera rörelsen, där vi bedömer det som mer troligt att det i sådant fall sker i form av en emission snarare än ytterligare skuldfinansiering.

Vår syn på förändringarna i styrelse- och ledningsgruppen

Under Q2-22 meddelades att VD Mats Victorin tillsammans med ordförande Leif Frykman och styrelseledamoten Johan Wilsby samtliga lämnar sina poster, där Mats Victorin varit VD för SDS i drygt ett halvår. Större förändringar i styrelse- och ledningsgrupp upptar i regel tid och fokus från den operationella verksamheten, vilket innebär ett visst tempotapp. Att både VD och styrelseordförande lämnar efter kort tid är generellt inte positivt utifrån dels ovannämnda, dels det signalvärde som det medför, samtidigt anser Analyst Group att det är betryggande att Martin Shedin, som har varit CFO på SDS i flera år, tillfälligt har tagit över VD-rollen då han under längre tid har jobbat nära både Mats Victorin och tidigare VD Tommy Eriksson, och därmed kan bolaget utan och innan.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av SDS.

*Exklusive förvärvskostnader relaterat till Riaktr uppgår motsvarande EBITDA-tillväxt till -5,8 % Y-Y.