Kommentar på SDS Q2-21


SDS publicerade idag den 22 juli 2021 sin delårsrapport för andra kvartalet 2021.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 69,2 MSEK – minskning med 2,5 % jämfört med Q2-20
  • Orderingången har stärkts jämfört med Q1-21 – vilket bäddar för ökad topline under H2-21
  • EBITDA-resultatet stärktes med 17,5 % YoY vilket uppgick till 16,3 MSEK

Nettoomsättningen kommer in något lägre jämfört med Q2-20

SDS levererar en nettoomsättning för andra kvartalet 2021 om 69,2 MSEK, vilket är ca 2,5 % lägre än vad bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år, men är samtidigt en förbättring med 12,5 % QoQ vilket ändå får ses som klart positivt. Under andra kvartalet har således orderingången stärkts jämfört med föregående kvartal och SDS har vunnit hela 30 orders under Q2-21, vilket står i stark kontrast mot Q1-21 där SDS mottog enbart 12 orders. Detta bäddar för en starkare omsättning under H2-21. Orders som sticker ut under kvartalet är utan tvekan de från Telenorgruppen med ett totalt värde om ca 24 MSEK, vilket inte enkom innebär en ny operatörsgrupp av högsta rang, utan även stärker SDS:s närvaro i Asien och således skapar god potential för stark organisk tillväxt för koncernen framgent då ett avtal med en första mobiloperatör inom en operatörsgrupp medför goda möjligheter till merförsäljning inom hela gruppen. Tillsammans med Riaktr har SDS sålt system till tre nya operatörsgrupper på kort tid som tillsammans finns på 34 marknader, som koncernen ännu inte verkar inom, vilket Analyst Group bedömer är en stark värdedrivare kommande kvartal.

Förvärvet av Riaktr fullbordades den 7 maj 2021 och tillförde SDS:s koncernen 6,2 MSEK under det andra kvartalet vilket är ungefär 9 % av topline. Den genombrottsorder Riaktr fick för ett pilotprojekt avseende optimering av 5G-nät hos en ledande portugisisk operatör är strategisk viktigt och inbringar en viktig referenskund för Riaktrs Smart CAPEX-erbjudande som, vid ett lyckat utfall, kan innebära stora möjligheter för Riaktr och SDS framgent i Europa.

Med Riaktr inräknat, ökade de facto SDS-vertikalen omsättningen YoY med ca 5,3 %, samtidigt som SDD-vertikalen minskade med ca 14,7 % YoY och står därför enkom för koncernens totala försäljningstapp. Detta förklaras av att SDD:s försäljning fortfarande påverkas negativt av pandemin och dess påverkan på köpmönstret inom handeln där färre gör påfyllningar av kontantkort. Att SDD däremot stärker omsättningen med 1 % QoQ ger en viss indikation på att den negativa trend som har visats i omsättningen sedan pandemins början börjar bottna ut, vilket således rimmar relativt bra med att vaccineringen i Norden ökat i bredd. Huruvida köpmönstret inom handeln där färre gör påfyllningar av kontantkort kvarstår efter pandemin återstår att se och kommer således vara en datapunkt vi bevakar noggrant framgent. På sikt är det dock rimligt att anta att SDD kommer utgöra en successivt mindre andel av koncernens totala omsättning, delvis på grund av att SDS-vertikalen har starkare underliggande tillväxt och således framtidsutsikter.

EBITDA-marginalen fortsätter dock att stärkas

Trots att försäljningen viker något på årsbasis, uppvisar SDS ånyo ett kvartal med betydligt starkare EBITDA-marginal YoY. Justerat för förvärvskostnader uppgick EBITDA-marginalen till 23,6 % (19,6 %) vilket är en klar förbättring jämfört med motsvarande period föregående år och samtidigt en förbättring QoQ. Denna marginalförbättring är en effekt av dels vikande försäljning från SDD, som har en lägre margina, dels bidragande intäkter från Riaktr vars verksamhet är av högre lönsamhet. Vidare har SDS även fortsatt varit framgångsrika med arbetet att effektivisera kostnadsbilden inom koncernen vilket även har bidragit till de högre marginalerna som uppvisats de senaste två kvartalen. Vi förväntar oss att SDD:s omsättning fortsätter att återhämta sig successiv kommande kvartal, om än i låg takt, vilket får en negativ effekt på dels bruttomarginalen, dels rörelsemarginalen. Denna negativa effekt bedömer vi kommer att mildras givet att Riaktr framöver kommer att bidra ytterligare till koncernens omsättning i kombination med att operativa synergier fortsätter att realiseras i takt med att integrationsarbetet fortlöper enligt plan under H2-21.

SDS fortsätter att plocka orders i inledningen av tredje kvartalet

SDS mottog den 14 juli 2021 en order från en av Nigerias största mobiloperatörer motsvarande 6,7 MSEK. Ordern avsåg en USSD-gateaway och applikationsportal som ska möjliggöra för operatören att driva upp abonnenttillgång till sina olika VAS-tjänster (Value-Added-Services) och operatören kommer således ges ökade försäljningsmöjligheter såväl som processeffektviseringar genom dess omfattande distributionskedja. Med SDS:s state-of-the-art USSD Gateaway och applikationsportal tillåts operatören att öka sin ARPU och dessutom accelerera tillväxten genom att erbjuda kunderna ett mer värdedrivande erbjudande. Ordern påvisar således SDS:s förmåga att skräddarsy produktlösningar åt sina kunder utefter deras specifika behov, vilket ger stort mervärde till slutkund.

En tillkommande serviceorder inom ramen av projektet med Telenor Pakistan inkom den 16 juli, motsvarande 4 MSEK, och innebär att SDS kommer att leverera ytterligare tjänster för att komplettera implementeringen av deras transaktionsplattform ERS 360. Denna order var dock förväntad i samband med den första genombrottsordern från Telenor och väntas realiseras från och med det tredje kvartalet.

Sammanfattande ord om rapporten

Nettoomsättningen under Q2-21 blev en mindre besvikelse från vår sida. Även om SDS inte ska bedömas på enskilda kvartal och att vi de facto förväntar oss högre omsättning kommande kvartal speglat b.la. av en backlog av ordrar, ökat bidragande från Riaktr, nya operatörsgrupper och allmän återhämtning från dels SDD-vertikalen, dels SDS-vertikalen, bedömer vi det inte tillräckligt för att vår omsättningsprognos ska kunna infrias för år 2021. Vi kommer därför att se över våra prognoser för 2021 och framgent. Det ska dock tilläggas att SDS har levererar avsevärt högre marginaler än vad vi estimerat hittills under 2021, vilket således kommer att tas i beaktning.

1 Justerad EBITDA-resultat, justerat för förvärvskostnader

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av SDS.