Kommentar på SDS Q1-rapport


Nettoomsättningen kommer in lägre jämfört med Q1-20…

SDS levererar en nettoomsättning för första kvartalet 2021 om 61,5 MSEK, vilket är ca 28 % lägre än vad Bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år. Viktigt att poängtera, och således något som VD Tommy Eriksson ständigt påminner om, är att SDS inte är ett ”kvartalsbolag” utan ska bedömas på längre sikt. Av tappet om ca 24 MSEK YoY stod SDD för ungefär hälften, som påverkats negativt, likt annan butiksförsäljning, av pågående pandemi. Den andra halvan är helt enkelt en effekt av att SDS de facto inte kan styra över när kunder gör beställningar, och det rör sig snarare om senarelagda orders än försvunna sådana. Vi förväntar oss att SDS kan skala upp försäljningen under kommande kvartal, dels genom att SDD, i takt med att vaccineringen når en större bredd och att fler människor vistas i butiker, kan öka sin försäljning, dels att de förskjutna orders och tillika de två större förhandlingarna som Bolaget nämnde i rapporten realiseras. Integreringen av Riaktr kommer därtill att bidra positivt till omsättningen och lönsamheten redan under Q2-21 och framåt, där full effekt av förvärvet väntas synas under 2022.

…samtidigt som EBITDA-resultatet stärks

Att SDS lyckas stärka rörelsemarginalen under en period där omsättningen viker anser Analyst Group är ett styrkebesked och visar på den starka underliggande lönsamheten som finns i SDS. EBITDA-marginalen för kvartalet kom in på 22,6 %, vilket är en tydlig förbättring jämfört med Q1-20 där marginalen uppgick till 15,1 %, vilket är en ökning om 7,5 procentenheter. Förklaringen bakom det stärkta EBITDA-resultatet härrörs dels till att SDS har lyckats omförhandla sina underleverantörsavtal, dels genom att merparten av den minskade försäljningen kommer just från SDD som generellt uppvisar lägre lönsamheten. SDS har även fortsatt förbättrat resultatet från förvärvet eServGlobal, där synergieffekter har realiserats. Vidare har SDS dessutom dragit nytta av den flexibilitet Bolaget har med sin outsourcade personalstyrka, vilket har gjort att man har kunnat anpassat kostnadsmassan under kvartalet. Analyst Group ser positivt på att SDS fortsätter utvecklas med god kostnadskontroll och samtidigt är fortsatt framgångsrika i integreringen av eServGlobal, vilket även bäddar för att integreringen av Riaktr torde falla ut väl likaså. 

Förvärvet av Riaktr accelererar SDS omställning till en renodlad SaaS-modell

Med en redan väletablerad SaaS-modell och tillika en hög andel återkommande intäkter, förväntas förvärvet av Riaktr medföra en accelerering av SDS omställning till en SaaS-prissättning, i enlighet med vad Bolaget kommunicerade i Q4-rapporten 2020. Analyst Group förväntar sig att detta kommer bidra till stabilare kassaflöden över tid, samtidigt som fluktuationerna i omsättningen samt rörelseresultatet väntas, på kvartalsbasis, att minskas. Med en SaaS-modell blir SDS å ena sidan mer beroende av deras kunders tillväxt, men får å andra sidan en större del av den långsiktiga lönsamheten i kundens affär, samtidigt som SDS ytterligare stärker sin ställning som affärskritisk leverantör.

Obligationslånet

Anledningen till att SDS släppte preliminära siffror den 15 april var på grund av det seniora obligationslån som Bolaget undersöker möjligheten att emittera. Obligationen avses struktureras av Pareto och är initialt på 200 MSEK, med en ram upp till 300 MSEK. Obligationen kommer ha flera tagare, dels fondbolag, dels privatinvesterare, och kommer noteras på Nasdaq Stockholm. Lånet kommer att i viss mån användas för att återbetala övriga lån som Bolaget har haft men framför allt stärka kassan som kommer öka SDS möjligheter att exekvera på sin tillväxtstrategi. Som ett ytterligare led i denna finansiering avses de befintliga aktieägarlånen i SDS om 44,2 MSEK att, via en kvittningsemission, konverteras till aktier, vilket ger en stark signal om tron på verksamheten framgent. Detta kommer således att stärka det egna kapitalet med motsvarande summa. Obligationen blir framöver den enda räntebärande skulden för SDS.

Sammanfattande ord om rapporten

SDS första kvartal för 2021 visar återigen att Bolaget inte är ett kvartalsbolag, och det Analyst Group tar med sig från rapporten är att även om omsättningen viker relativt kraftigt, tappar inte SDS i lönsamheten utan snarare tvärtom. SDS har historiskt utvecklats med god kostnadskontroll och fortsätter således göra det fram till dags dato, något vi förväntar oss fortsätta framöver. Med det senaste förvärvet av Riaktr stärker SDS framför allt sitt Business Intelligence-erbjudande och får därtill en ökad kundbas, däribland telekomgruppen Orange som är en av världens största telekomoperatörer. Under år 2020 erhöll SDS flertalet större orders, där bland annat orders i Kenya och Kamerun anses ha omfattande potential framgent. Med befintliga distributionsavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedömer Analyst Group utsikterna för att SDS ska kunna växa starkt, med hög lönsamhet, som goda.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.