Kommentar på SDS Q1-rapport 2022


SDS publicerade idag den 21 april 2022 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen kom in under våra förväntningar – uppgick till 63,1 MSEK (+2,6 % Y-Y)
  • Orderingången i linje med föregående kvartal – 13 vunna ordrar
  • EBITDA-resultatet försvagades – långa ledtider hos kund och ökad kostnadsbas efter förvärvet av Riaktr påverkande

Svagare omsättning än väntat under Q1-22

Omsättningen under det första kvartalet år 2022 uppgick till 63,1 MSEK, motsvarande en omsättningstillväxt om 2,6 % Y-Y, vilket var under våra förväntningar om 73-76 MSEK och av att tyda från VD-ordet från Mats Victorin var omsättningen även under bolagets egna förväntningar. Som vi skrev i anslutning till Q4-rapporten 2021 låg våra förväntningar på ett något svagare Q1-22 än vad som uppvisades under Q3 och Q4-21, givet en nedåtgående trend i orderingången, men utfallet under första kvartalet 2022 var, som nämnt ovan, i underkant. Däremot, och som vi belyst ett flertal gånger, är SDS inte ett kvartalsbolag givet dess beroende av nyförsäljning, något som förvisso har reducerats senaste kvartalen givet övergången till en SaaS-affärsmodell mot nya kunder samt förvärvet av Riaktr, vilka har en stor andel återkommande intäkter. Anledningen till omsättningstappet Q-Q (-20 %) hänförs till att två större ordrar inte har realiserats och därmed intäktsredovisas under kvartalet, vilket var bortom SDS:s kontroll, varför dessa kommer att bidra till omsättningen under Q2-22 istället.

Omsättningstappet under Q1-22 ser Analyst Group inte som alarmerande givet hur intäktsströmmarna historiskt brukar se ut för ett bolag som SDS, vilka ska bedömas under en längre period. Vad som däremot fångar vår uppmärksamhet är att orderingången ännu är kvar på relativt låga nivåer och i linje med Q4-21, under kvartalet har bolaget vunnit 13 ordrar. Även om SDS i mindre utsträckning är beroende av nya orders i takt med att andelen återkommande intäkter ökat senaste kvartalen, är beroendet av nya orders ännu av betydande karaktär, samtidigt som orderingången ger indikationer gällande omsättningsutvecklingen under kommande kvartal. De återkommande intäkterna under Q1-22 var rent omsättningsmässigt i linje med både Q3 och Q4-21, däremot var andelen av de totala intäkterna betydligt högre än tidigare kvartal (47 %), dock förklarat av en lägre omsättning givet att två större ordrar inte realiserades under kvartalet. Medan orderingången var oförändrat Q-Q, vilket i viss utsträckning indikerar en fortsatt försiktig utveckling kommande kvartal, finns det faktorer som pekar på att orderingången kan stärkas kommande kvartal. Förutom ett vässat produkterbjudande och arbete med cross-selling på bolagets utökade kundbas som tillkommit via förvärv, har SDS, enligt bolaget, attraherat stort intresse och initierat ett flertal nya affärsdiskussioner från såväl befintliga som potentiella kunder efter bolagets deltagande på eventet Mobile World Congress (MWC) som hölls vid månadsskiftet februari-mars. Detta är något Analyst Group vill se resultera i en stärkt orderingång kommande kvartal och är något vi således kommer följa noggrant.

Omsättningen för SDD uppgick under Q1-22 till 20,7 MSEK vilket dels är en minskning med 13 %    Y-Y, dels en minskning med 6,1 % Q-Q. Restriktionerna i Norden avskaffades tidigt under första kvartalet och Analyst Group tolkar den fortsatt kvartalsvisa nedgången i omsättningen som uppvisats under Q4-21 och nu senast under Q1-22 som att köpmönstret för påfyllning av kontantkort har påverkats negativt av pandemin. Däremot, som vi har påpekat tidigare, förväntar vi oss att den organiska tillväxten primärt kommer att härröra från SDS-vertikalen framgent, vilket på sikt förväntas resultera i att SDD-vertikalen utgör en successivt lägre andel av de totala intäkterna, varför även marginalerna för koncernen förväntas stärkas givet att SDD-verksamheten är av låg lönsamhet.

EBITDA-resultatet försvagades i ljuset av en ökad kostnadskostym och långa interna ledtider hos kunder

Efter att ha visat på ett positiv momentum i EBITDA-resultatet under helåret 2021, förklarat av realiserade synergier, skalfördelar genom förvärv och vikande försäljning från låglönsamma SDD-vertikalen, uppvisade SDS ett försvagat EBITDA-resultat under Q1-22, uppgående till 9,3 MSEK, en minskning med 10,3 MSEK Q-Q och 4,6 MSEK Y-Y. I takt med förvärven som SDS har genomfört historiskt har således bolagets operationella hävstång ökat, vilket innebär att när försäljningen viker så får det en stor effekt på resultatet givet en ökad andel fasta kostnader, och vice versa. Detta blir särskilt tydligt av det faktum att medan omsättningen minskade med 20 % Q-Q, så har rörelsekostnaderna samtidigt endast minskat med 4,8 %. Med det i åtanke kan det försämrade EBITDA-resultatet förklaras av frånvaron av de två större ordrarna under kvartalet, vilket hämmade omsättningen, i kombination med en ökad kostnadsbas, primärt hänfört till förvärvet av Riaktr. EBITDA-marginalen uppgick under Q1-22 till 14,8 %, vilket är lägre än både jämförbart kvartal föregående år (22,6 %) och likväl Q4-21 då EBITDA-marginalen uppgick till 24,9 %. Den avsevärt lägre EBITDA-marginalen förändrar dock inte vår syn på SDS underliggande lönsamhet framöver, utan vi bedömer bolaget åter kan nå de nivåer som uppvisades under H2-21 (~25 %) under kommande kvartal i takt med att försäljningen stärks.

Sammanfattande ord om rapporten

Att år 2022 skulle inledas något försiktigt var enligt vår förväntansbild, men det faktiska utfallet överraskade oss på nedsidan. Vi har dock överseende för att utfallet är ett resultat av en mindre fördelaktig inbokning vad gäller de två förväntade ordrarna som ej kunde tillgodoräknas under det första kvartalet, samtidigt som det än en gång påvisar att SDS inte är ett bolag som ska bedömas helt och hållet på kvartalsbasis. För kommande kvartal förväntar Analyst Group en betydligt högre omsättning, tillika ett starkare EBITDA-resultat, än vad som uppvisades under Q1-22. Givet att de två ordrarna som förväntades tillfalla Q1-22 inte kunde stängas under kvartalet bedömer Analyst Group att Q2-22 kan bli ett i synnerhet bra kvartal, givet den medvind som tillkommer från dessa två ordrar. Vidare ser vi även positivt på den tilläggsordern som SDS mottog under kvartalet i Pakistan från en av de största internationella operatörerna i regionen då den är av strategisk karaktär som stärker SDS:s närvaro i regionen och medför ökad vidimering till koncernen. Genom den riktade emissionen om 20 MSEK som SDS genomförde i slutet av Q1-22 har bolaget stärkt bolagets finanser vilket möjliggör en ökad innovationstakt och fortsatt breddning av produkterbjudandet, vilket förväntas göra SDS som aktör mer sticky och affärskritisk, något som banar vägen för att accelererad tillväxt under 2022, vilket vi har estimerat. Vi ser Q1-22 som ett hack i tillväxt- och lönsamhetskurvan, likväl kommer vi att se över våra prognoser och estimat.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av SDS.