Kommentar på Safe Lane Gamings Q4-rapport


Same Lane Gaming (”SLG ” eller ”bolaget”) publicerade den 25 februari 2022 bolaget delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapport.

  • Nettoomsättningen och EBITDA slog våra estimat
  • Battle Camp:s event slår nya rekord
  • Genererar starkt kassaflöde under Q4-21

SLG avslutar 2021 med flaggan i topp

För det fjärde kvartalet 2021 redovisade SLG en nettoomsättning om 21,2 MSEK med ett EBITDA-resultat om 15,1 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 67,1 %. Såväl nettoomsättningen som EBITDA-resultatet överträffade våra prognoser markant, där vi estimerat en nettoomsättning om 16,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om 10,3 MSEK, presenterade siffror var därmed 28 % respektive 47 % högre än väntat. Jämfört med Q3-21 stärkte SLG omsättningen med 23,1 %, medan EBITDA-resultatet ökade 29 % Q-Q, vilket är ett klart styrkebesked och vittnar dels om att SLG har ökat användarbasen i bolagets olika spel, dels att SLG har varit framgångsrika med förädlingen av speltillgångarna, framförallt genom att addera nya sätt att monetisera på spelen, driva en effektivare marknadsföring, exekvera på synergier och förlänga livslängden på spelen genom b.la. nya funktioner och levels.

I rapporten kan vi utläsa att Battle Camps arrangerade event, vilka är en viktig intäktskälla, visade på starka resultat, där bolagets halloween- och julevent exempelvis inbringade bruttointäkter om 96 500 USD respektive 94 500 USD, vilket därmed innebar en kraftig ökning från det tidigare säljrekordet om 60 000 USD från SLG:s tidigare event Auroras Awakening, och vidimerar att Bolagets strategi att förvalta, tillika förädla, förvärvade speltillgångar skapar mervärde. Analyst Group förväntar sig att SLG kommer fortsätta anordna värdedrivande event för spelets användarbas framgent, där det ska bli intressant att ta del av utfallen från de arrangerade eventen under Chinese New Year och Valentines Day som ägde rum i slutet av januari och mitten av februari. Battle Camp är ett spel som historiskt har genererat intäkter, nästan uteslutande, från IAP, och Analyst Group bedömer att SLG:s strategi rörande att implementera nya annonslösningar i spelet (IAA) är rätt väg att gå för att diversifiera, tillika öka, intäktsströmmar från Battle Camp.

Raketspels senaste spelhit, Castle Raid!, nådde ca 34 miljoner nedladdningar under 2021 efter lanseringen i augusti 2021 och har därmed varit en framgångsrik spellansering, vilken toppade många länders listor på Google Play och App Store, varför spelet har varit en stark bidragande faktor till den starka omsättningen som SLG levererade under Q4-21. Raketspel har under det fjärde kvartalet förädlat spelet ytterligare genom att dels konvertera spelet till mer av en hybrid av Hyper Casual och Casual, dels utvecklat nya funktioner i spelet, vilket förväntas öka intäktsströmmarna samtidigt som speltiden kan förlängas genom att göra spelet mer Casual, något som är förknippat med ökad speltid. Raketspels tidigare succéhit, Dig This!, har lanserat 500 nya levels under Q4-21, vilket i kombination med förädlingen av Castle Raid! bäddar för att Raketspel kan hålla omsättningen uppe, tillika öka den, kommande kvartal. Däremot är Raketspel, för att kunna växa omsättningen ytterligare, beroende av att lansera nya hit-spel, vilket kommer vara en viktig datapunkt att följa under 2022, men där Raketspel har ett starkt track record sedan tidigare.

SLG:s finansiella ställning

SLG levererade ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, uppgående till 9,3 MSEK, varför bolagets kassaposition stärktes Q-Q, vilken uppgick till 32,5 MSEK vid utgången av Q4-21. Att SLG genererar starka kassaflöden från rörelsen är en viktig parameter, dels för att reducera bolagets för närvarande höga skuldsättning, dels för att finansiera kommande förvärv av speltillgångar genom organiskt genererat kassaflöde, samtidigt är det starka kassaflödet inte förvånande givet den höga underliggande lönsamheten som finns i SLG. Det som hämmar att SLG:s kassaflöde inte är ännu starkare är som nämnt bolagets höga skuldsättning, vilket mynnar ut i större räntekostnader, som Analyst Group anser är för höga, något VD Jesper Nord även adresserar i VD-ordet. Nettolikviden om 95 MSEK som SLG tillfördes genom företrädesemissionen är ett led i att reducera skuldsättningen, tillika räntekostnaderna, samtidigt som det kommer att bli viktigt för SLG att fortsätta utnyttja bolagets kapitallätta och höglönsamma affärsmodell för att stärka kassaflödet och successivt amortera ned de räntebärande skulderna, vilka vid utgången av Q4-21 uppgick till ca 164 MSEK (justerad för nettolikviden om 95 MSEK). Med nettolikviden om 95 MSEK, som reducerar en stor del av de räntebärande skulder, kommer även räntekostnader att reduceras framöver, vilket väntas medföra starkare kassaflöden under kommande kvartal i takt med att SLG växer och bibehåller starka marginaler, vilket Analyst Group estimerar, varför SLG tillåts förbättra bolagets balansräkning på sikt. 2021 har varit ett händelserikt år för SLG och Analyst Group anser att bolaget har etablerat en solid grund för stark organisk tillväxt, tillika lönsamhet, under 2022 genom att fortsätta vara framgångsrika i förvaltningen och förädlingen av bolagets speltillgångar.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på SLG.