Kommentar på Safe Lane Gamings Q4-rapport


Safe Lane Gaming (”SLG ” eller ”bolaget”) publicerade den 23 februari år 2022 bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2022. Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapporten.

  • Nettoomsättning och EBITDA under vår prognos
  • Ännu inga nya spellanseringar – men ett spel i soft launch och flera prototyper på väg till testfasen utgör potentiella tillväxtdrivare framgent
  • Minskade räntekostnader och gynnsamma förändringar i rörelsekapitalet stärker kassaflödet i Q4
  • Gör en ytterligare nedskrivning i Battlecamp AB, initierar en översyn av spelportföljen och föreslår en riktad nyemission till nyckelpersoner

Nettoomsättning något under vår prognos – men SLG har några ess i rockärmen

Under Q4-22 redovisade SLG en nettoomsättning om 10,2 MSEK, motsvararande en minskning om ca -52 % Y-Y (21,2) och ca -5 % Q-Q. Under jämförbart kvartal föregående år såg SLG effekten av den globala lanseringen av Castle Raid! vilket drev upp intäkterna och vid jämförelse med ett kvartal som Q4-22, där ingen spellansering har genomförts, blir diskrepansen således stor. Analyst Group hade inte tagit höjd för att något spelsläpp skulle genomföras under Q4-22, men utfallet var ändå något lägre än vår förväntan, där vi hade estimerat en omsättning om ca 11,2 MSEK.

För helåret 2022 uppgick nettoomsättningen till 47,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om ca                        -15 % (55,7) och utvecklingen är således ett kvitto på vad år 2022 har saknat samt vad som behövs för att SLG framöver ska visa tillväxt: nya spellanseringar. Utfallet under år 2022 visar samtidigt, givet stabiliteten i intäkterna under Q2-Q4 2022, på vad SLG:s befintliga spelportfölj kan generera i intäkter uteslutande från effekterna av nya spelsläpp (~10–11 MSEK), enbart av mindre förädlingsarbete av befintlig spelportfölj. För att stärka denna stabila nivå av basintäkterna ytterligare och därtill även visa stark tillväxt framgent, behöver SLG primärt släppa nya spel, varför Analyst Group ser med tillförsikt på år 2023, då SLG gick in i året med Dig This 2! i soft launch samt tre prototyper, där Analyst Group estimerar att Dig This 2! kommer att vara en viktig intäktsdrivare under år 2023, givet föregångarens succé. Att SLG därtill även har rekryterat fler spelutvecklare under H2-22 samt under Q1-23, öppnar upp för en ökad produktionskapacitet och därmed möjliggör skapandet av fler prototyper, vilket i sin tur ökar sannolikheten att producera nästa succéspel och höja spelportföljens intäktsbas på längre sikt.

Ökad kostnadsbas och fortsatt låg omsättning pressar lönsamheten

Medan nettoomsättningen minskade med -5 % Q-Q, ökade samtidigt rörelsekostnaderna med 27,5 % under samma period, vilka uppgick till -3,9 MSEK, något Analyst Group bedömer är en effekt av dels genomförd nyrekrytering, dels ökad resursanvändning hänfört till arbetet med Soft Launch av Dig This 2! under kvartalet. Däremot var kostnadsökningen högre än vad Analyst Group hade väntat sig, vilket tillsammans med en lägre nettoomsättning än estimerat, således innebär att EBITDA-resultatet under Q4-22 om 3 MSEK var under vår prognos (4,3 MSEK). Givet att SLG har ökat den fasta kostnadsbasen genom de rekryteringar som bolaget genomfört sedan H2-22, i syfte att öka produktionskapaciteten, blir det särskilt viktigt för SLG att släppa nya spel om inte lönsamheten och kassaflödet ska fortsätta att hämmas framgent.

Trots svårigheterna vad gäller att prediktera när i tiden SLG släpper nästa spel samt dess framgång, anser Analyst Group att SLG har lagt en mer solid grund att växa utifrån framgent. Det stärkta humankapitalet medför att Bolaget kan hålla en mer jämn utvecklingsprocess och ha flera projekt igång parallellt, samtidigt som omstuvningen i affärsmodellen mot att etablera ett Power House inom Hyper Casual-genren, vilken bolaget har starkast track record inom, bedöms öka den operationella effektiviteten inom organisationen, varigenom SLG skapar bättre interna förutsättningar för att leverera nya hitspel.

Visar positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet

Vid utgången av Q4-22 uppgick kassan till 7,5 MSEK, motsvarande en ökning om ca 3,4 MSEK jämfört med Q3-22. SLG har kontinuerligt under år 2022 arbetat för att stärka bolagets finansiella ställning och skapa bättre förutsättningar att visa positivt kassaflöde, därigenom kapitalisera på den höga underliggande lönsamheten inom verksamheten. Bolaget har förbättrat lånestrukturen och därtill löst befintliga lån om ca 85 MSEK genom en kvittningsemission med bolagets större långivare, vilket sammantaget har resulterat i en mer solid balansräkning och väsentligt lägre räntekostnader, något som tidigare hämmade kassaflödet. SLG har t.ex. gått från att betala ca 10 MSEK/kvartal i ränta till 1,2 MSEK/kvartal i Q4-22, vilket medför bättre förutsättningar att organiskt stärka upp balansräkningen framgent. Att SLG under det fjärde kvartalet redovisar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 3,4 MSEK är givetvis en positiv datapunkt givet senaste kvartalens negativa trend i kassaflödet, däremot bedömer Analyst Group att periodens kassaflöde till stor del har gynnats av förändringarna i rörelsekapitalet. Exempelvis har SLG lyckats driva in betalningar från utestående kundfordringar, som vid utgången av Q4-22 i princip är 0, samtidigt som bolaget har kunnat hålla något längre på utestående rörelseskulder, såsom leverantörsskulder. Om inte SLG lyckas stärka omsättningen och EBITDA under Q1-23, bedömer Analyst Group att en motsatt effekt kan uppstå i kommande kvartal, med andra ord en missgynnsam utveckling i rörelsekapitalet.

Gör en ytterligare nedskrivning i Battlecamp AB, initierar en översyn av spelportföljen och föreslår en riktad nyemission till nyckelpersoner

SLG meddelade inför Q4-rapporten att bolaget har beslutat att göra en nedskrivning av Battlecamp AB med 68,8 MSEK i och med bokslutet år 2022, vilket således innebär att SLG har, tillsammans med tidigare nedskrivning om 64,4 MSEK, skrivit ned totalt 133,2 MSEK av Battlecamp AB sedan förvärvet under Q3-2020, där köpeskillingen uppgick till 180 MSEK. Nedskrivningen medför även att aktievärdet i koncernkonsolideringen elimineras, men påverkar enbart moderbolagets räkenskaper, och genomförs då Battlecamp AB inte har levererat utefter tidigare förväntningar. SLG meddelade även att bolaget har initierat en översyn av spelportföljen för att identifiera eventuella möjligheter till avyttringar, där spel inom segmentet Other Games ligger i fokus, där b.la. spelet Battle Camp ingår.

I samband med att rapporten för det fjärde kvartalet sammanställdes har SLG kommit fram till dotterbolaget Raketspel är berättigade en tilläggsköpeskilling om 13,8 MSEK, baserat på bolagets EBIT-resultat under perioden 2021-2022, vilken ska betalas 30 juni 2023. Som ett led i att finansiera tilläggsköpeskillingen samt fortsatt expansion, utöver eventuella tillskott från potentiella spelavyttringar, annonserade bolaget strax efter Q4-rapporten om förslag till en riktad nyemission till nyckelpersoner i bolaget, däribland VD Arvid Klingström och Raketspelsgrundaren, tillika ledamot och teknisk chef, Per Ekstig. Givet att förslaget klubbas igenom under en extra bolagstämma, kan SLG tillföras 3 MSEK initialt och potentiellt ytterligare ca 15 MSEK (maximalt) genom vidhängande teckningsoptioner.

Att SLG återigen gör en större nedskrivning i Battlecamp är givetvis en negativ datapunkt då det påvisar att SLG erlade en alldeles för hög köpeskilling i samband med förvärvet av Battlecamp år 2020, och påverkar följaktligen vårt förtroende till den fortsatta finansiella utvecklingen av spelet, varför vi kommer att se över våra estimat. Vi bedömer dock att det är rätt väg att gå att helt fokusera på Hyper Casual-genren givet att det är där bolaget har starkast track record inom och genom att frigöra ytterligare kapacitet till spelutvecklingen inom Hyper Casual, vilket en potentiell avyttring av spel inom genren Other Games skulle möjliggöra, ökas sannolikheten att producera nya hitspel. Tilläggsköpeskillingen om 13,8 MSEK, varav ca 8,3 MSEK ska betalas kontant, ställer ökade krav på SLG att stärka bolagets finanser, och trots att en ytterligare nyemission inte direkt är aktieägarvänligt givet ökad utspädning, ser Analyst Group positivt på att nyemissionen riktas till nyckelpersoner vilka ökar deras skin in the game och samtidigt visar tilltro till bolagets satsning på Hyper Causal-genren.

Avslutande ord om rapporten

Sammantaget ser Analyst Group positivt på de framsteg som SLG har nått vad gäller balansräkningen då det har sänkt den finansiella risken i verksamheten och därtill förbättrat möjligheterna att generera ett starkt kassaflöde framgent. Vidare skapar genomförda rekryteringar en ökad bredd inom SLG och därtill förmåga att utveckla fler prototyper snabbare, vilket ökar förutsättningarna för att lansera ett nytt hitspel. Dig This 2! befinner sig i lanseringsfas, om ännu i soft launch, och utgör en viktig trigger i närtid givet att lanseringsfasen i regel tar mellan två veckor till ett par månader. SLG kommunicerade soft launch i mitten av Q4-22 och vi befinner oss nu i mitten av Q1-23, varför en global lansering, samt effekterna av detta, bör ske inom kort.

Analyst Group kommer att återkomma med en uppdaterad analys på SLG.