Kommentar på Safe Lane Gamings Q3-rapport


Safe Lane Gaming (”SLG ” eller ”bolaget”) publicerade den 9 november år 2022 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapporten.

  • Frånvaron av nya spellanseringar hämmade omsättningstillväxten
  • …vilket sätter sina spår i EBITDA-resultatet
  • Fortsatta åtgärder vidtas för att stärka balansräkning

Frånvaron av nya spellanseringar hämmade omsättningstillväxten…

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till 10,8 MSEK (17,2), motsvarande en minskning om -37 % Y-Y och -7 % Q-Q. Det bör dock tilläggas att innevarande kvartal ställs mot ett starkt jämförelsekvartal Y-Y då SLG släppte bolagets senaste hitspel Castle Raid! under det tredje kvartalet 2021, vilket drev upp omsättningen. Uteblivna spellanseringar är dock fortsatt ett faktum och omsättningen under det tredje kvartalet 2022 var lägre än vad Analyst Group hade estimerat, där vi hade väntat en omsättning om ca 13-14 MSEK.

I rapporten kan vi utläsa att medan SLG:s spelprotyper inte mötte bolagets spellanseringskrav under det tredje kvartalet, har SLG ytterligare spelprototyper igång parallellt under fjärde kvartalet, vilket möjliggörs av att SLG har stärkt upp teamet under 2022. Med ett större team tillåts SLG att öka takten inom spelutvecklingen, vilket följaktligen ökar sannolikheten att nya spel kan lanseras och att omsättningen framöver kan stärkas. SLG har historiskt bevisat att det krävs endast en lyckad spellansering för att kraftigt öka omsättningen och lönsamheten, vilket dotterbolaget Raketspel är ett tydligt kvitto på. Genom lanseringen av bolagets, per dags dato, mest framgångsrika spel, Dig This!, ökade dotterbolaget Raketspel omsättningen från 2,2 MSEK om år 2019 till 50,8 MSEK år 2020, samtidigt som EBIT-resultatet växte till 46,6 MSEK, från -0,1 MSEK. Lanseringen av Castle Raid! hade likväl en stark positiv effekt på SLG:s omsättning och lönsamhet under Q3-Q4 2021. Att omsättningen däremot nu under tre efterföljande kvartal har minskat påvisar SLG:s beroende av att lansera nya hits för att upprätthålla en stark tillväxt inom verksamheten, samtidigt visar nuvarande spelportfölj att en relativt stabil bas av intäktsströmar kan genereras, vilket vi har kunnat se under år 2022 givet frånvaron av nya spellanseringar, primärt under Q2-Q3 2022 då omsättningen har taktat kring 10-11 MSEK.

Vad som blir viktigt för SLG framöver, för att bibehålla denna bas av intäktsströmmar, är att fortsatta förädlingsarbetet omkring spelen, varför Analyst Group ser positivt på att Battle Camp ökade spelaraktiviteten med 30 % under det årliga Halloween-eventet, då det påvisar att de satsningar som görs avseende b.la. speluppdateringar, support och marknadsföring ger resultat. Vidare ser vi positivt på Raketspels fördjupade samarbete med den globala mobilsspelsförläggaren Voodoo gällande vidareutvecklingen av Castle Raid!, där ambitionen är att ta spelet från Hyper-Casual-genren till ett mer renodlat Casual-spel. Analyst Group anser att detta är ett steg i rätt riktning för att å ena sidan bibehålla basen i intäktsströmmarna genom att göra spelet mer ”sticky”, å andra sidan möjliggör det ökade intäktsströmmar framöver från spelet givet att utvecklingsarbetet faller ut väl. Upplägget på avtalet bedömer vi även är gynnsamt för SLG givet bolagets nuvarande finansiella ställning, då det innebär att inget ytterligare rörelsekapital behövs bindas upp för utvecklingsarbetet då Voodoo ansvarar för det, även om SLG ger upp något mer av den framtida intjäningen från spelet. Således blir risk-rewarden för SLG god då bolaget parallellt kan fortsätta att fokusera på att utveckla nya spel.

…vilket sätter sina spår i EBITDA-resultatet

Justerat för de engångskostnader som belastade rörelsekostnaderna i Q2-22 om ca 0,9 MSEK, ökade de sammanlagda rörelsekostnaderna med ca 16 % jämfört med föregående kvartal, samtidigt som omsättningen minskade med ca 7 %, vilket speglar SLG:s ökade kostnadsbas som ett resultat av nyrekryteringar som gjorts under Q2-22. Däremot uppvisade SLG en starkare bruttomarginal under Q3-22, vilken uppgick till 66,7 % och motsvarar en ökning med ca fem procentenheter. Den starkare bruttomarginalen medförde att SLG kunde uppvisa ett EBITDA-resultat om 4,2 MSEK i Q3-22, vilket var i linje med det justerade EBITDA-resultatet i Q2-22 (4,6 MSEK), trots ökade rörelsekostnader och vikande omsättning. Då Analyst Group hade estimerat ett försäljningsmässigt starkare kvartal, låg våra EBITDA-estimat högre än vad SLG uppvisade under Q3-22, där vi hade estimerat ett EBITDA-resultat om ca 6,5-7 MSEK.

Givet utfallet i omsättningen och EBITDA-resultatet, i kombination med att inga spel ännu har lanserat, kommer vi att behöva se över våra helårsestimat för år 2022.

Fortsatta åtgärder vidtas för att stärka balansräkningen

Vid utgången av Q3-22 uppgick kassan till 4,2 MSEK, motsvarande en minskning om ca 4,4 MSEK jämfört med Q2-22. SLG har under 2022 arbetat med att stärka balansräkningen där bolaget under Q2-22 förbättrade lånestrukturen genom att lösa merparten av bolagets kortfristiga kreditfaciliteter genom ingåendet av en treårig kreditfacilitet. Som ett ytterligare led i att stärka balansräkningen har SLG ingått ett villkorad avtal med en del av bolagets större långivare där befintliga lån upp till 90 MSEK ämnas lösas genom att en del av lånen betalas av och resterande del kvittas mot aktier till ett pris om 0,02 kr per aktie. Kvittningsemissionen kan maximalt medföra en utspädningseffekt om 62 %, vilket å ena sidan inte är en positiv datapunkt för aktieägare, å andra sidan ser Analyst Group inte mycket till alternativ för SLG då bolaget behöver förbättra såväl kapitalstrukturen som kassaflödet, där kassaflödet idag är belastat i hög grad av räntekostnader. Genom att minska skuldsättningen tillåts SLG i större utsträckning att kapitalisera på bolagets starka underliggande lönsamhet och organiskt stärka upp kassapositionen framöver. I Q3-rapporten blev det tydligt att arbetet med att stärka balansräkningen hittills har burit frukt, vilket minskade räntekostnader påvisade, vilka minskade med ca 5 MSEK Q-Q. Detta medförde ett starkare kassaflöde från den operationella verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet, trots att omsättningen var något lägre i Q3-22 än föregående kvartal. Givet att kvittningsemissionen klubbas igenom på den extra bolagsstämman den 11 november, ges SLG bättre förutsättningar att organiskt generera kassaflöde som i sin tur kan användas till att fortsätta hålla hög innovationstakt samt successivt betala av resterande räntebärande skulder.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på SLG.