Kommentar på Safe Lane Gamings Q2-rapport


Safe Lane Gaming (”SLG ” eller ”bolaget”) publicerade den 25 augusti år 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapporten.

  • Nettoomsättningen och EBITDA under våra förväntningar
  • Drar tillbaka tidigare EBITDA-prognos för helåret 2022
  • Lägger pusselbitarna för att skapa tillväxt och aktieägarvärde
  • Minskad kassa, samtidigt har den kortsiktiga lånestrukturen förbättrats

Nettoomsättningen under våra förväntningar

Under Q1-22 uppgick nettoomsättningen till 11,6 MSEK (11,9), motsvarande en minskning om -2,6 %               Y-Y och -19,7 % Q-Q. Utfallet är betydligt lägre än våra förväntningar, sett till våra helårsestimat, och som vi skrev i anslutning till Q1-rapporten 2022 är det av vikt att Raketspel, vilka står för merparten av SLG:s intäkter, lyckas lansera nya spel som kan bidra till omsättningen, vilket ännu inte har skett nu när vi närmar oss slutet av augusti. I rapporten kan vi utläsa att flertalet prototyper har varit igång under H1-22 men att resultaten inte har varit tillräckligt tillfredställande för att leda till en global lansering. Även om utvecklingstakten är i linje med vår förväntansbild, där Raketspel har haft ca 10 prototyper under utveckling i H1-22, hade vi tagit höjd för att SLG skulle ha lanserat ett spel under H1-22 vilket skulle ha bidragit starkt till omsättningen. Däremot är SLG:s uttalade mål att lansera 1–2 nya spel per år vilket ännu är intakt, men Analyst Group bedömer givet utfallet under H1-22 att SLG får det svårt att infria våra omsättningsestimat för helåret 2022 om 71,5 MSEK, varför vi kommer att revidera detta.

Vidare har SLG under det andra kvartalet positionerat sig för att accelerera utvecklingstakten genom rekryteringen av en ny utvecklare i syfte att öka antalet prototyper och lanserade spel framöver.  Samtidigt har Battle Camp släppt en större speluppdatering med en ny bana och tio nya levels som väntas öka engagemanget i spelet utöver de viktiga vecko- och säsongseventen som kontinuerligt anordnas. Därtill har SLG utsett Arvid Klingström, tidigare CCO, till ny VD för Bolaget som besitter, enligt Analyst Group, värdefull erfarenhet genom tidigare roller på spelbolagen Paradox Interactive och King, vilket bedöms kunna ge god effekt på SLG:s framtida tillväxt. Sammantaget finns det triggers för att omsättningen kan stärkas från rådande nivåer kommande kvartal.

Ökad kostnadsbas och vikande försäljning försvagade EBITDA-resultatet

Medan omsättningen minskade med -19,7 % Q-Q, ökade samtidigt SLG:s totala rörelsekostnader med 49,3 %, där övriga externa kostnader under kvartalet belastades med engångskostnader om 0,9 MSEK relaterat till omstruktureringar och framtida satsningar, såsom nyrekrytering, varför ökningen vid exkludering av dessa uppgick till 11 %. Justerat för engångskostnaderna är utvecklingen i linje med våra kostnadsestimat, då vi tagit höjd för ökade personalkostnader under året samt övriga operationella kostnader i takt med att SLG växer och lägger grund för en stark framtida tillväxt.

Däremot medförde utvecklingen, när omsättningen parallellt sjönk Q-Q, att EBITDA-resultat föll till 3,7 MSEK under Q2-22, en minskning med 46,5 % Q-Q och -26,3 % Y-Y, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,9 % (41,7 %). Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 4,6 MSEK, motsvarande en marginal om 39,5 %. En sjunkande bruttomarginal, vilken uppgick till 61,9 % i Q2-22 (64,3 % i Q1-22 och 77,3 % i Q4-21), är även en ytterligare förklaring bakom det försvagade EBITDA-resultatet, vilket av Analyst Groups bedömning kan härledas till ett fortsatt omsättningstapp från Raketspel, vilka bidrar starkast till lönsamheten för SLG-koncernen. Givet att SLG har en relativt fast kostnadsbas på rörelsenivå medför mindre fluktueringar i försäljningen en stor effekt på rörelseresultatet, vilket blir tydligt under ett kvartal som detta.

För att lönsamheten ska kunna stärkas framöver behöver omsättningen göra det likaså, vilket då parallellt kräver att SLG i synnerhet lyckas lansera ett nytt framgångsrikt spel från Raketspel och givet befintliga prototyper, i kombination med rekryteringen av en ny utvecklare för att accelerera utvecklingstakten, bedömer Analyst Group förutsättningarna att lyckas med detta som goda kommande kvartal. Vidare har SLG genom att flytta hem utvecklingen av Battle Camp från Korea till Sverige möjliggjort kostnadsbesparingar, vilket väntas få en positiv effekt på EBITDA-resultatet framgent. Med hänsyn till redovisat EBITDA-resultat för H1-22, i kombination med att SLG har slopat tidigare given prognos om ett EBITDA om 40–50 MSEK för helåret 2022 kommer vi att se över våra EBITDA-estimat för prognosperioden 2022–2024.

Försvagad kassa, men den kortsiktiga lånestrukturen har förbättrats

Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan till 15,7 MSEK, motsvarande en minskning om ca 7,2 MSEK jämfört med Q1-22. En fortsatt trög försäljningsutveckling, ökade kostnader relaterat till operationella satsningar och en mindre återbetalning på kortfristiga lån är alla förklarande faktorer till den minskade kassan. SLG har riktat ett stort fokus på att förbättra balansräkningen under H1-22 och som nämnt i tidigare rapportkommentar var upptagandet av en långfristig kreditfacilitet om 60 MSEK ett led i att lösa kortfristiga kreditfaciliteter, vilket således ger SLG en förbättrad kontroll beträffande lånestrukturen, vilka åter kan lägga fokus på tillväxt och kassaflöden framgent. SLG har en historik av att generera starka kassaflöden från den operativa verksamheten, vilket den höga EBITDA-marginalen möjliggör, men där den höga skuldsättningen har hållit tillbaka kassaflödet något. Med större kostnader nu tagna och att SLG kan öka fokuset på den operativa verksamhet och tillväxt, bedömer Analyst Group att förutsättningarna är goda att SLG kan återgå till att generera organiskt kassaflöde, vilka sedan kan återinvesteras i rörelsen för att säkerställa fortsatt starkt tillväxt, tillika lönsamhet, men även för att successivt minska Bolagets, för närvarande, höga skuldsättning.

Sammanfattningsvis kan vi efter att H1-22 nu är presenterad konstatera att SLG har utvecklats sämre än våra estimat avseende top line och EBITDA, samtidigt är vi medvetna om branschens karaktärsdrag där livslängden på spel inom Casual och Hyper Casual i regel är kort, varför nya spellanseringar behövs för att starka omsättningen framöver och där ett lyckat spelsläpp kan få en väsentlig påverkan på de finansiella räkenskaperna. Vi ser därför positivt på att SLG har investerat i personalstyrkan för att accelerera utvecklingstakten, vilket möjliggör fler spellanseringar på årsbasis.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på SLG.