Kommentar på Safe Lane Gamings Q1-rapport


Safe Lane Gaming (”SLG ” eller ”bolaget”) publicerade den 19 maj 2022 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen och EBITDA understeg våra förväntningar
  • Stort fokus på verksamheten samt stärkt ledningsgrupp under kvartalet
  • Förbättrad finansiell ställning

Q1-rapporten var under vår förväntansbild

SLG avslutade helåret 2021 med flaggan i topp, däremot har inledningen av 2022 inletts något svagare än vad vi estimerat. Nettoomsättningen uppgick till 14,3 MSEK (5,3), vilket motsvarar en tillväxt om 173 % Y-Y men samtidigt -32 % Q-Q. Givet tidigare kommunicerad nettoomsättningsprognos för helåret 2022 om 73,2 MSEK kan vi konstatera att utfallet i Q1-22 var under vår förväntan. Analyst Group bedömer att diskrepansen mellan utfallet under Q1-22 och våra estimat i viss utsträckning kan härledas till att Castle Raid! har tappat användare, varför omsättningen hämmas därav. Med hänsyn till genren på spelet, Hyper-Casual, vilken i regel är trendstyrt och av relativt kort livslängd, är utvecklingen inte särskilt förvånande, och är således något vi har tagit höjd för i våra estimat, ändock om omsättningen under Q1-22 som sagt var i underkant. Det är därför av vikt att Raketspel kontinuerligt kan utveckla och lansera nya spel som kan bidra till omsättningen. Inga nya spelsläpp har ännu gjorts under 2022 och i rapporten kan vi utläsa att medan fyra nya prototyper inte gav önskat resultat, så har Raketspel närmare tio andra prototyper under utveckling i olika stadier, vilket vi anser utgör starka triggers kommande kvartal. Skulle det visa sig att en eller två av dessa prototyper blir nya spelhits, skulle det innebära betydligt starkare kvartal framgent.

Vad gäller Battle Camp och anordnade event, vilket är en viktig intäktskälla, har både Chinese New Year och Valentines Day gått av stapeln under kvartalet, vilka har, enligt bolaget, varit lyckade och levererat förväntade resultat. Under Q2-22 har därtill ett påskevent arrangerats, vars utfall ska bli intressant att ta del av framöver. Enligt den operativa uppdateringen som SLG släppte den 17 mars 2022 kan vi utläsa att Battle Camps MAU (Monthly Active Users) uppgick till strax över 50 000, vilket indikerar låg alternativ oförändrad tillväxt från utgången av 2021, där vi estimerat att Battle Camps MAU uppgick till 50 000. För helåret har vi, som kommunicerat i senaste analysen, estimerat en MAU om 55 000 vid utgången av år 2023, motsvarande en tillväxt om 11 %, vilket förväntas drivas av fortsatt förädling av spelet, stärkt community och penetration av nya marknader. Däremot, med bakgrund av den nedskrivningen som SLG meddelade att bolaget gjort i Battle Camp om 64,4 MSEK, till följd av att omsättningen och resultatet har varit under förväntningarna, kommer vi att se över våra estimat för Battle Camp.

EBITDA-resultatet under Q1-22 uppgick till 6,8 MSEK (1,4), motsvarande en EBITDA-marginal om 47,6 %, vilket innebär en minskning från vad som uppvisades under såväl Q3 som Q4 2021 då EBITDA-marginalen uppgick till 67,9 % respektive 67,1 %. Utfallet understeg våra förväntningar, givet tidigare helårsprognos om 45,7 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 62,4 %. Förklaringen bakom ligger i bruttomarginalen, vilken uppgick till 63,6 % under Q1-22, en minskning med 13 procentenheter Q-Q. Rörelsekostnader var dock alltjämt i linje med våra estimat. Analyst Group bedömer att den minskade bruttomarginalen primärt kan härledas till två faktorer. Enligt vår bedömning är det Raketspel som står för merparten av omsättningstappet Q-Q, vilket samtidigt innebär en lägre underliggande lönsamhet för koncernen som helhet, då Raketspel bedöms bidra starkast till lönsamheten med hänsyn till att Raketspel i princip har, enligt Analyst Groups bedömning, nära 100 % bruttomarginal på flertalet spel som distribueras via publicisten Voodoo p.g.a. en revenue share model. I rapporten kan vi därtill läsa att senaste hiten Castle Raid! har övergått till en Return on ad spend-modell i syfte att stabilisera intäktsströmmarna framgent, vilket kortsiktigt hämmade resultatet i Q1-22, men förväntas successivt förbättras kommande kvartal.

Stärker upp ledningsgruppen

Under Q2-22 har SLG kommunicerat två nyckelrekryteringar bestående av en ny CCO, Arvid Klingström, och en ny CFO, Philip Arfwedsson. Arvid tillträdde rollen som ny CCO den 1 maj och har tidigare arbetat inom spelbolag såsom Paradox Interactive och King, med rollerna som Head of Player Services samt Head of Studio. Arvid kommer att arbeta övergripande inom hela organisationen med utgångspunkt från SLG Operations. Philip kommer att tillträda som CFO den 1 augusti 2022 och kommer närmast från rollen som Financial Director på Link Mobility, där han har ingått i företagets ledningsgrupp med det övergripande ansvaret för ekonomifunktionen. Därutöver har Philip varit involverad i arbetet gällande verksamhetsstyrningen, affärsutveckling och strukturering. Philip har varit högst delaktig i Link Mobilitys kraftiga tillväxt under de senaste åren där Link mellan åren 2016-2020 har haft en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om ca 38 %. Dessförinnan kommer Philip från rollen som Business Controller på Com Hem AB. SLG är i en stark tillväxtfas, varför vi ser positivt på bolaget stärker upp ledningsgruppen med personer som, vad Analyst Group bedömer, har kvalificerade erfarenheter som SLG kan att ha nytta av.

Förbättrad finansiell ställning

Vid utgången av Q1-22 uppgick kassan till 15,7 MSEK, motsvarande en minskning om ca 16,7 MSEK jämfört med Q4-21. Kombinationen av en vikande omsättning, tillika rörelseresultat, och en slutbetalning till säljarna av Raketspel förklarar den minskade kassan. Efter slutbetalningen, vilken uppgick till 111,5 MSEK (varav 20 MSEK i teckningsoptioner), har SLG väsentligt kunnat sänka skuldsättningen, även om den fram till dags dato är fortsatt hög. Vid utgången av Q1-22 uppgick de räntebärande skulderna till ca 150 MSEK från ca 260 MSEK som bolaget hade vid utgången av Q4-21. Förutom att detta innebär en reducerad riskprofil, medför minskningen av långfristiga skulder lägre räntekostnader och följaktligen starkare kassaflöden kommande kvartal, allt annat lika, vilket är av stor vikt för att SLG ska kunna förbättra bolagets balansräkning genom organiskt genererat kassaflöde på sikt. Just balansräkningen är något som SLG prioriterar starkt och som ett led i det har bolaget under Q2-22 upptagit en långfristig kreditfacilitet om 60 MSEK, löptid tre år, i syfte att lösa kortfristiga kreditfaciliteter, vilket ger SLG en förbättrad kontroll över bolagets lånesituation, även om det kommer öka de långfristiga skulderna framöver på bekostnad av en reducering i kortfristiga räntebärande skulderna.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medan SLG presenterade en rapport som var lägre än våra förväntningar under Q1-22 på dels top line, dels EBITDA-nivå, så är koncernens omsättning volatil från kvartal till kvartal, vilket främst hänförs till Raketspels fluktuerande omsättning givet den genren som bolaget utvecklar spel inom samt beroendet av att släppa nya spelhits för att stärka omsättningen. Raketspel har hittills under 2022 inte släppt något nytt spel, men har samtidigt tio prototyper under utveckling, varför ett lyckat utfall inom några av dessa prototyper kan innebära att SLG står inför väsentligt starkare kvartal tillmötes.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på SLG.