Kommentar på Safe Lane Gamings Q1-rapport


Safe Lane Gaming (”SLG ” eller ”bolaget”) publicerade den 10 maj år 2023 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023. Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapporten.

  • Nettoomsättning och EBITDA under vår prognos
  • Genomfört en global lansering av Dig This 2!
  • Minskad kassa efter amortering på lån

Nettoomsättningen minskade med 43 % Y-Y

Under Q1-23 presenterade SLG en nettoomsättning uppgående till 8,3 MSEK, motsvarande en minskning med  -42,8 % Y-Y (14,5) och ca -18,9 % Q-Q (10,2). Nedgången, sett till Y-Y, hänförs till att SLG under jämförbart kvartal föregående år upplevde fortsatta positiva effekter från spelsläppet av Castle Raid! under Q3-21, samtidigt som en större framgång i den globala lanseringen av Dig This 2! uteblev, där intäktsnivåer från spelet har varit väsentligt lägre än tidigare spelsläpp. Analyst Group har tidigare noterat en viss stabilitet i SLG:s intäktsströmmar i frånvaron av nya spellanseringar, ca 10-11 MSEK, men utfallet under Q1-23 väcker vissa frågetecken kring den stabilitet som uppvisats under Q2-Q4 2022. Det ska dock poängteras att det, säsongsmässigt, är färre event inom Battle Camp under det första kvartalet, och därmed kan förklara diskrepansen från ovannämnd period, vilket även synliggörs i vikande MAU inom kategorin Other Games (-4,3 % Q-Q). En större nedgång i MAU gick dock att urskilja inom kategorin Hyper Casual, motsvarande -24 % Q-Q, och med hänvisning till den globala lanseringen av Dig This 2! i början av mars, ser Analyst Group utvecklingen som ett svaghetstecken.

Att konkurrensen inom Hyper Casual-spel har hårdnat efter det större uppsving som spelkategorin upplevde under åren 2020–2021 är inget nytt, däremot har den blivit särskilt tydlig under år 2022 med stigande CPI:er då ett kraftig ökat spelutbud ställer högre krav på större marknadsföringsbudgetar för att attrahera spelare.  En tydlig trend är även att spelare söker ett ökat djup i Hyper Casual-spelen, vilket har givit spelkategorin Hybridcasual ett större uppsving under senaste åren, där antalet nedladdningar under år 2022 ökade med ca 13 % Y-Y, parallellt som nedladdningar inom Hyper Casual minskade med nära 20 % enligt statistik från Sensor Tower. Det som utmärker Hybridcasual är att den produktmodellen kombinerar spelmekaniken från Hyper Casual-spel med den retention och monetariseringmöjligheter som återfinns i Mid-core och Casual-spel. Trots att SLG profilerar sig som en spelutvecklare inom Hyper Casual, har fokuset under flera år varit att bygga ett större djup i bolagets spel och spelprojekt, vilket även VD Arvid Klingström adresserade i Q1-rapporten. Analyst Group bedömer även att det är just det fokuset som har varit en viktig faktor i bolagets historia, med spelsläpp såsom Dig This 1! Och Castle Raid!.

Däremot är SLG beroende av att lansera nya spelhits för att växa starkt, där frånvaron av spelsläpp medför en succesiv nedgång i intäkterna, alternativt stillastående genom förädlingsarbete av spelet, vilket även är det som har påvisats sedan lanseringen av Castle Raid! under Q3-21. Analyst Group hade större förhoppningar avseende spelsläppet av Dig This 2! och då effekterna av ett spelsläpp inom Hyper Casual/HybridCasual tenderar att få relativt direkta effekter på räkenskaperna, har Analyst Group sänkt förväntningarna vad gäller intäktsgenereringen från existerande spelportfölj kommande kvartal, inklusive Dig This 2!. Utfallet under Q1-23 var därmed lägre än vad vi estimerat, givet våra helårsprognoser för år 2023, och även om Bolagets kvartalsomsättning tenderar att vara volatil, som ett resultat av spelsläpp, bedömer Analyst Group det som svårt för SLG att möta omsättningsestimaten för år 2023 om 56,4 MSEK. Vi estimerar att Q2-23 blir ett ytterligare kvartal i linje med den stabila intäktsnivån som uppvisades under H2-22, och att omsättningen istället tar fart under H2-23 i takt med nya spelsläpp.

Lägre rörelsekostnader Q-Q – men den minskande omsättningen medförde försämrad lönsamhet

Rörelsekostnader (inkl. personalkostnader) uppgick under Q1-23 3,3 MSEK, vilket motsvarade en ökning om 36 % Y-Y men samtidigt en minskning om -14 % Q-Q. Den primära orsaken till ökningen vid jämförelse med motsvarande kvartal föregående år härrörs till det stärkta humankapitalet som har skett sekventiellt, vilket möjliggör en mer jämn utvecklingsprocess och en förmåga för SLG att ha flera projekt igång samtidigt. Ökningen i personalkostnaderna var dock något över våra estimat, samtidigt som rörelsekostnaderna (exkl. personalkostnader) kom in lägre än förväntat. Rörelsekostnader (exkl. personalkostnader) har historiskt varit något volatil och speglar SLG:s aktuella resursanvändning hänfört till spelprojekt, där exempelvis marknadsföring vid en Soft Launch kan driva upp kostnadsposten. Att kostnadsposten minskade med ca 55 % Q-Q bedömer Analyst Group är en effekt av att en större del av kostnaderna hänfört till b.la. Dig This 2!, såsom marknadsföring och annan resursanvändning relaterat till spelet, togs under Q4-22 då spelet var i Soft Launch.

EBITDA-resultatet uppgick under Q1-23 till 1,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17,8 %, vilket var väsentligt lägre än vad vi estimerat, trots att rörelsekostnaderna (inkl. personalkostnader) minskade Q-Q.  Givet Bolagets operationella hävstång får en mindre nedgång i omsättning stor effekt på lönsamheten, vilket förklarar utfallet i Q1-23. Analyst Group tolkar även nedgången i bruttomarginalen Q-Q (65,3 % till 57,3 %) som en effekt av att Other Games-segmentet utgjorde en större andel av nettoomsättningen under kvartalet, vilken är av lägre lönsamhet jämfört med Hyper Casual, jämfört med tidigare kvartal. Detta styrks även av den större nedgången i MAU som urskildes i Hyper-Casual-segmentet jämfört med Other Games-segmentet under Q1-23. SLG har kapacitet att visa betydligt högre lönsamhet, givet den höga operationella hävstången, men det förutsätter samtidigt att bolaget kan nå en starkare omsättning, vilket vi även bedömer att SLG kan uppnå under H2-23.

Minskad kassa efter amortering av lån

Vid utgången av Q1-23 uppgick kassan till 6,6 MSEK, motsvarande en minskning om ca 1 MSEK jämfört med Q4-22. SLG uppvisade dock ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, motsvarande ca 1 MSEK, där kassaminskningen Q-Q hänförs till den amortering på långfristiga räntebärande skulder om 5 MSEK som SLG genomförde under kvartalet, vilket ska ses som ett steg i rätt riktning då bolagets skuldsättning under en längre tid har varit hög. Under Q1-23 har SLG även erhållit ett kapitaltillskott om 3 MSEK genom en riktad nyemission till nyckelpersoner som kommunicerades den 23 februari 2023, vilken även möjliggjorde amorteringen på de långfristiga räntebärande skulderna. Vid utgången av Q1-23 uppgick dessa till 25 MSEK, ned från 50 MSEK vid utgången av Q4-22, men det ska samtidigt poängteras att de har skett en omklassificering i balansräkningen där 20 MSEK av de tidigare långfristiga räntebärande skulder nu ligger under balansposten ”övriga kortfristiga skulder”, vilket således innebär att det är skulder som ska betalas inom 12 månader, såvida ingen refinansiering genomförs.

Vidare ska SLG den 30 juni 2023 betala 13,8 MSEK i tilläggsköpeskilling till Raketspel, varav ca 8,3 MSEK kontant enligt tidigare överenskommelse. Analyst Group bedömer dock, givet SLG:s rådande kassaposition, att en ny överenskommelse troligtvis lär nås, där en större del av betalningen i sådant fall kommer att finansieras genom nyemitterade aktier. Parallellt genomför SLG, som tidigare kommunicerat, en strategisk översyn av spelportföljen för att identifiera eventuella möjligheter till avyttringar inom spelportföljen, där fokus primärt ligger inom Other Games-segmentet, vilket kan ge upphov till en stärkt kassaposition framgent. Vidare kan den riktade emissionen medföra ett potentiellt ytterligare kapitaltillskott om ca 15 MSEK (maximalt) i slutet av augusti genom vidhängande teckningsoptioner. Då Analyst Group estimerar starkare kvartal under H2-23, antas även kassaflödet förbättras organiskt, vi anser att en viktig pusselbit framöver blir att säkra ytterligare finansiering genom kommande teckningsoptioner samt genom den strategiska översynen av spelportföljen som ännu pågår, för att i sin tur skapa bättre såväl finansiella som operationella förutsättningar, då det skulle möjliggöra fortsatta amorteringar på räntebärande lån samt lägga en stabilare grund för kunna investera för kraftig tillväxt.

Analyst Group kommer att återkomma med en uppdaterad analys på SLG.