Kommentar på Rightbridges Q2-rapport


Rightbridge Ventures Group (”Rightbridge” eller ”bolaget”) publicerade den 31 augusti 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet av 2023. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,2 MSEK under H1-23 – En ökning med 62 % Y-Y*
  • Osäkert makroekonomiskt läge påverkar branschen – men Rightbridge visar prov på flexibilitet
  • Har arbetat proaktivt med att diversifiera koncernens intäktsmix vilket har stärkt bruttomarginalen
  • Visar god kostnadskontroll inom moderbolaget

Osäkert makroekonomiskt läge påverkar – men Rightbridge visar prov på flexibilitet

Under Q2-23 redovisade Rightbridge-koncernen en nettoomsättning om 1,6 MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -15,4 % mot jämförbart kvartal föregående år och -4 % Q-Q (exklusive Tricked*). Den negativa utvecklingen Y-Y hänförs enligt bolaget till primärt minskade prispengar och andra turneringsintäkter.  För H1-23 uppgår därmed nettoomsättningen till 4,2 MSEK (2,6), 3,3 MSEK exklusive Trickeds bidragande under Q1-23, vilket motsvarar en tillväxt om 61,9 % Y-Y (29,1 % Y-Y exklusive Tricked).  Det är viktigt att notera att under motsvarande period föregående år var varken Team Singularity (”SNG”) eller KNACKS fullt integrerade i räkenskaperna (21 juni 2022 och 17 mars 2022). Under H1-23 är båda dessa företag helt konsoliderade. Eftersom SNG och KNACKS representerar en relativt stor andel av koncernens totala omsättning, kan Q2-23 vid en första anblick verka mer positiv än vad den de facto är, enligt Analyst Group estimat.

Rightbridge, likt andra E-sport- och gamingbolag, vittnar om ett fortsatt utmanade marknadsklimat, något som har präglat H1-23 till följd av det osäkra makroekonomiska läget, hög inflation och stigande räntemiljö, vilket sammantaget påverkar konsumentens konsumtion. Exempelvis uppvisade det danska E-sportsbolaget Astralis en omsättning under H1-23 som var ca 30 % lägre Y-Y med dubblerad förlust.

Den digitala annonsmarknaden har likaså påverkats negativt av det makroekonomiska läget då det resulterar i ökade kostnader och lägre marginaler, vilket resulterar i krympande marknadsföringsbudgetar, som i sin tur påverkar E-sport- och gamingbolag, vilka ämnar utnyttja det engagemang som deras content genererar, i form av lägre intäkter för b.la. genererat content. Detsamma gäller sponsorskap vilka blir svårare att attrahera, men även behålla, och då intäktskällan tillsammans med annonser utgör nästan halva E-sportsmarknadens intäkter förblir det utmanande för bolag inom industrin att stärka top line när investeringarna avseende annons och sponsorskap viker nedåt.

De långsiktiga trenderna för E-sport och gaming är däremot fortsatt ljusa givet den ökande populariteten och antalet tittare som industrin attraherar. Kännetecknade för industrin är att i synnerhet yngre människor engagerar sig i E-sport och gaming, vilket är en attraktiv målgrupp för annonsörer då dessa har blivit allt svårare att nå senaste åren. Annonsmarknaden kan i sin tur påverkas av kortsiktiga makroekonomiska utmaningar, men det är samtidigt tydligt att E-sport och gaming har blivit en allt mer attraktiv kanal att marknadsföra sig inom, vilka skapar stora möjligheter för bolag som Rightbridge vilka har skapat ett ekosystem inom industrin som genererar content som de kan monetisera på. E-sportsmarknaden estimeras av Newzoo växa med en CAGR om 9,5 % under perioden 2023-2027, vilket medför en naturlig marknadsmässig medvind för Rightbridges portföljbolag över tid.

I Q2-rapporten beskriver Rightbridge hur bolaget har utnyttjat rådande utmaningar inom marknaden genom att arbeta proaktivt med att diversifiera portföljbolagens intäktsmix genom att addera mervärdestjänster, inklusive medietjänster, utbildning, evenemangshantering, innehållsskapande och utveckling av mediekoncept. Syftet med denna reallokering av resurser är att förbli konkurrenskraftiga samtidigt som det skapar en mer hållbar affärsmodell.

Analyst Group ser å ena sidan positivt på att Rightbridge visar prov på hög adaption i en annars utmanade marknadsmiljö, å andra sidan har utfallet avseende nettoomsättningen varit lägre än estimerat, givet våra helårsestimat om 19,7 MSEK för år 2023. Analyst Group bedömer att Rightbridge ännu inte har kunnat realisera några större intäkter avseende serviceavtalet med D11 Gaming Hub (”D11”) värt 18 MSEK över tre år, varför vi ser, tillsammans med ett förbättrat marknadsklimat, starkare kvartal framgent i takt med att Rightbridge levererar på avtalet. Däremot kommer vi att se över våra helårsestimat avseende koncernens nettoomsättning.

 

 

Har arbetat proaktivt med att diversifiera koncernens intäktsmix vilket har stärkt bruttomarginalen

Rörelsekostnaderna (inkl COGS) uppgick till ca -5 MSEK under Q2-23, vilket innebär en oförändrad kostnadsbas sett till föregående kvartal (efter justering av engångskostnader relaterat till Tricked samt extraordinära kostnader under Q1-23) men samtidigt en ökning om 10 % (ca 0,5 MSEK) Y-Y. En positiv datapunkt från rapporten är den förbättrade bruttomarginalen som koncernen uppvisade under Q2-23, vilken uppgick till 78,2 % att jämföra med 38,1 % under Q1-23 och 47 % under Q2-22, vilket är en effekt av Rightbridges initiativ att diversifiera portföljbolagens intäktsmix genom att addera mervärdestjänster med en högre underliggande lönsamhet. Analyst Group ser positivt på Rightbridges förmåga, trots ett utmanande marknadsklimat, att snabbt ställa om och proaktivt diversifiera koncernens intäktmix till en mer lönsam sådan, vilket bäddar för en fortsatt stark bruttomarginal framgent och en förbättrad lönsamhetsprofil när väl marknadsförhållandena och tillväxten åter förbättras.

Det justerade EBITDA-resultatet** för det andra kvartalet 2023 uppgick till -2,9 MSEK, vilket motsvarade en försämring om ca -0,4 MSEK Q-Q och ca -0,3 MSEK Y-Y, hänfört till en ökad kostnadskostym och en lägre omsättning. För H1-23 uppgår rörelsekostnaderna (inkl COGS) till -9,6 MSEK exklusive engångskostnader, vilket i absoluta tal taktar i linje med våra estimat för år 2023 om -21,1 MSEK. Däremot har utvecklingen i nettoomsättningen varit svagare än estimerat, vilket således innebär att det uppvisade justerade EBITDA-resultatet för H1-23 om -5,4 MSEK är under vår prognos.

Visar god kostnadskontroll inom moderbolaget

Vid utgången av Q2-23 uppgick moderbolagets kassa till 1,5 MSEK, motsvarande en minskning om -2,7 MSEK jämfört mot föregående kvartal. Då moderbolaget inte uppvisar några intäkter under Q2-23 har moderbolagets kostnadskostym, ökade rörelsekapital, tillsammans med ett utgivet lån till koncernbolag om 1,1 MSEK, belastat kassan. En positiv aspekt är däremot att moderbolaget under H1-23 har lyckats att reducera kostnadskostymen med ca 42 % Y-Y, vilket visar prov på hög anpassningsförmåga och god kostnadskontroll.

I slutet av Q1-23 genomförde Rightbridge en mindre riktad unitemission om 2 MSEK samt upptog lånefinansiering om 3 MSEK (1 MSEK från storägaren Abelco och 2 MSEK från Exelity). Därutöver emitterade Rightbridge vederlagsfria teckningsoptioner till dels långivarna, dels investerarna i den riktade unitemissionen (iCandy och Grago Capital Ltd), men även till befintliga aktieägare för att kompensera för den utspädningseffekt som de emitterade teckningsoptionerna till investerarna och långivarna medför. Sammantaget har Rightbridge emitterat totalt 27 940 028 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1, där varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Rightbridge till en kurs om 0,50 kr, och vid fullt utnyttjande kan bolaget tillföras ca 13,97 MSEK. Teckningsperioden löper från den 1 november till den 24 november 2023. Givet gårdagens (31 augusti 2023) stängningskurs om 0,16 kr innebär det att teckningskursen står ca 210 % högre, vilket därmed betyder att Rightbridges aktie behöver stiga med mer än 210 % för att det ska vara attraktivt för ovannämnda intressenter att utnyttja de vederlagsfria teckningsoptioner.

Rightbridge aktiekurs har under en längre tid uppvisat en nedåtgående trend och haft en viss kurspress, vilket har resulterat i att bolagets Market Cap, per gårdagens stängning, uppgår till ca 26 MSEK. Det innebär i sin tur att nya potentiella ingångna avtal under H2-23, likt den som ingicks med D11 under Q1-23, kan få en stor effekt på aktiekursen. Analyst Group anser samtidigt att Rightbridge behöver planera för alternativa möjligheter för att stärka likviditeten, vilket bolaget även addresserar i rapporten, då det är riskabelt att förlita sig på aktiekursens prestation samtidigt som moderbolaget uppvisar negativt kassaflöde.

Analyst Group kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Rightbridge.


* Tricked bidrog med ca 0,8 MSEK till nettoomsättningen under Q1-23.

** Justerat för engångskostnader om 0,4 MSEK under kvartalet.