Kommentar på Recyctecs Q4-rapport


Recyctec publicerade idag den 18:e februari sin bokslutskommuniké för år 2021. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Utveckling av försäljningen
  • Utveckling av rörelsekostnader
  • Kassaflöde och nuvarande kapitalförbrukning
  • Nya klassificeringen väntas öka efterfrågan kommande kvartal

Nytt försäljningsrekord på kvartals- och årsbasis

Under Q4-21 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 5,0 MSEK (1,7), motsvarande en ökning om
193 % mot Q4-20, vilket är över våra förväntningar och ett nytt rekord för Recyctec. Det bidrog även till att Recyctec på årsbasis slog omsättningsrekord där omsättningen uppgick till 13,4 MSEK att jämföra med 6,9 MSEK under 2020. Enligt rapporten kan omsättningstillväxten tillskrivas intjäningen från EarthCare-segmentet som vuxit 47 % mot föregående år där bolaget har haft en stadigt ökande efterfrågan, trots tidigare sämre klassning hos byggvarubedömningen.

Utveckling av rörelsekostnader

Under Q4-21 uppgick Recyctecs totala rörelsekostnader till ca -5,5 MSEK att jämföra med -3,9 MSEK under Q4-20, en ökning om 41 % vilket var något mer än förväntat. Det ska dock tilläggas att 2020 präglades av pandemi och permitterad personal vilket höll nere kostnaderna. Ytterligare en förklaring till kostnadsökningen kan hänföras till att det har skett en del strukturförändringar som ökat kostnadsbasen, men att förändringarna på längre sikt kommer leda till intäktsökningar. Exempel på förändringar som gjorts inkluderar satsningar på ökad försäljningskapacitet genom agenter som har initiala startkostnader under året, men där de hjälper till att utöka kundbasen vilket kommer skapa fler försäljningstillfällen framgent. Recyctec såg även ökade kostnader för energi under Q4 då energipriserna i södra Sverige har varit ovanligt ogynnsamma. Även om kostnadsbasen har ökat mer än förväntat ser vi att bolaget tar rätt beslut att följa sin strategi för att uppnå en kritisk försäljningsvolym där affären blir mer skalbar och skapar lönsamhet framöver.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av Q4-21 uppgick Recyctecs kassa till ca 1,6 MSEK, och den 10:e februari 2022 meddelade bolaget att ett lån om 8 MSEK har upptagits, där planen är att omvandla lånet till en konvertibel, givet att kommande bolagsstämma beslutar det. Under årets fjärde kvartal uppgick Recyctecs kassaflöde från den löpande verksamheten, till ca -2,0 MSEK/månad (-1,0). Inga investeringar gjordes under perioden. Givet en liknande burn rate under kommande månader och bolagets kassa om 1,6 MSEK vid utgången av Q4-21, samt med hänsyn till det nyligen upptagna lånet om 8 MSEK, skulle Recyctec vara finansierade tills början på H2-22, allt annat lika. Det bör dock tilläggas att om bolaget kan fortsätta öka sin försäljning bör det bidra till en högre lönsamhet, vilket i sig skulle bidra till en stärkt likviditet.

Nya klassificeringen väntas öka efterfrågan kommande kvartal

Recyctec har efter en tids väntan erhållit klassningen grön vilket innebär att bolagets produkter ges en tydligare legitimitet och kommer rekommenderas vid större upphandlingar i större utsträckning än tidigare när bolaget hade en lägre klassning. Recyctec är idag den enda glykolproducenten som har denna bedömning av Byggvarubedömningen och bedömer att efterfrågan på deras produkter kommer öka där konkreta effekter bör materialiseras omkring Q2-Q3.

Sammanfattningsvis ser vi att Recyctec, med en tydlig strategi, nya försäljningsinsatser och den nya klassningen anses vara i en stark position för att ta vara på efterfrågan från marknaden under kommande kvartal.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.