Kommentar på Recyctecs Q3-rapport


Recyctec publicerade idag den 23 november bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Försäljningsutvecklingen
  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Nya produkter och tjänster
  • Nya händelser och triggers inför kommande kvartal

Försäljningsutveckling

Under Q3-21 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 3,3 MSEK (2,0), motsvarande en ökning om 63 % mot Q3-20. Enligt kvartalsrapporten kan ökningen tillskrivas den fortsatt starka efterfrågan och ökade försäljningsvolymer av EarthCare-segmentet. Försäljningsvolymerna ökade 123% jämfört med Q3-20 och har haft en tillväxt på 39 % YTD. Bolaget ser även att råvarusituation fortsatt är mycket god i de befintliga samarbetena.

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under Q3-21 uppgick Recyctecs totala rörelsekostnader till ca -4,8 MSEK att jämföra med -5,1 MSEK under Q3-20. Relativt sett är det en minskning om 5 %. Jämfört med föregående kvartal (Q2-21) där rörelsekostnaderna uppgick till ca -4,6 MSEK så är det en liten ökning. Sammantaget ser vi att bolaget utövar en fortsatt god kostnadskontroll samtidigt som fokus kan läggas på försäljningstillväxten.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av Q3-21 uppgick Recyctecs kassa till ca 5,6 MSEK och under kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till ca -1,0 MSEK/månad (-0,5). Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista september uppgick till ca 5,6 MSEK, skulle Recyctec vara finansierade tills mitten av Q1-22, allt annat lika. Anledningen till den ökade kapitalförbrukningen under Q3 är bl.a. att Recyctecs kundfordringar ökat, vilket är naturligt i takt med att omsättningen stiger. Givet att detta blir som en ”laggande” effekt i rörelsekapitalet ser vi att bolagets kundfordringar per den sista september rimligen kan ha omsatts till faktiska likvida medel nu under hösten. Med detta i åtanke, samt en förväntan om en fortsatt ökad försäljning, ser vi att utrymme finns för att Recyctec skulle kunna vara finansierade tills omkring Q4-22, i linje med våra tidigare estimat. Vi kommer noggrant att fortsätta bevaka hur bolagets likviditet utvecklas under kommande kvartal.

Nya produkter och tjänster

Recyctec har arbetat med att ta fram ytterligare produkter och tjänster för att bredda kundbasen utanför fastighetssektorn. Dessa inkluderar All-inclusive, som riktar sig mot små och medelstora servicepartners, maringlykol som riktar sig mot det marina segmentet, och klimatredovisning, som sammanställer klimatnyttan av Recyctecs produkter jämfört med fossila produkter. All-inclusive är det segment som har visat högst efterfrågan i dagsläget.

Vad som kan ligga i korten kommande kvartal

Ökade försäljningsvolymer av EarthCare genom ökad internationell närvaro och även större kundfokus på befintliga marknader (Sverige och Norge) efter genomförd klassificering. Det i sig kan även ge marginaleffekter under Q4-21, inte minst med hjälp av de nya produkterbjudandena.

Sammanfattningsvis ser vi att Recyctec, med en kostnadseffektiv utveckling och utökad produktportfölj, kommer kunna ta vara på efterfrågan från marknaden under kommande kvartal.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.