Kommentar på Recyctecs Q3-rapport


Recyctec (”Recyctec” eller ”bolaget”) publicerade den 21 november 2023 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen uppgick till 2,9 MSEK – en ökning om 0,6 % Q-Q
  • Hack i den positiva bruttomarginalstrenden
  • Fastighetsförsäljningen tyngde resultatet – men fortsatta operativa effektiviseringar uppvisades
  • Kassan stärktes under Q3-23 samtidigt som kapitalstrukturen förbättrades

Marginell ökning i nettoomsättningen under det tredje kvartalet

Under Q3-23 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 2,9 MSEK (3,3), motsvarande en minskning om ca 14 % mot jämförbart kvartal föregående år, men samtidigt en marginell ökning om 0,6 % jämfört med föregående kvartal (2,9). Den i princip oförändrade omsättningsnivån i det tredje kvartalet bedömer Analyst Group som en indikation på att de ytterligare säljresurserna som tillsattes under Q2-23 ännu inte riktigt burit frukt, utan att en större effekt från detta är att vänta under Q4, vilket historiskt också tenderar att vara ett av Recyctecs starkaste kvartal. Vidare har bolaget intensifierat samarbetena med utvalda distributörer, där lejonparten av säljarbetet sker tillsammans med distributörernas egna säljorganisationer, vilket i sin tur ger Recyctec en ökad resurstillgång och räckvidd. Därutöver har samarbetet med Ahlsell i Norge fördjupats, vilket förväntas ge effekter under Q1-24.

Sammantaget var nettoomsättningen under det tredje kvartalet lägre än Analyst Group estimerat, givet våra helårsprognoser om 16,1 MSEK, och då vi inte ser att Recyctec kommer att hinna realisera på effekterna av de intensifierade samarbetena samt utökade säljresurserna i den grad att bolaget kommer att leverera en nettoomsättning om 6,6 MSEK i Q4-23, vilket behövs givet utfallet i Q3-23, kommer Analyst Group att se över prognoserna avseende nettoomsättningen i en kommande analysuppdatering. En fortsatt konjunkturavmattning i kombination med tecken på en allmänt försämrad efterfrågan inom distributionsledet är två ytterligare faktorer som estimeras hålla tillbaka tillväxten något i Q4-23.

Hack i den positiva bruttomarginalstrenden

Kostnader för råvaror och förnödenheter (exkl. förändringar i varulagret) uppgick till 1 MSEK (1,5) under Q3-23, vilket medförde en bruttomarginal om 51,3 % (41,7 %), motsvarande en förbättring om ca 10 procentenheter jämfört med Q3-22. Däremot innebär den redovisade bruttomarginalen under Q3-23 att den positiva bruttomarginalstrenden som uppvisats sedan Q3-22 har fått ett hack i kurvan, då bruttomarginalen under Q2-23 uppgick till 67,3 %. Bruttomarginalen har historiskt varit volatil från kvartal till kvartal och beror till stor del på produktmix och kvaliteten på råvaran som Recyctec erhåller, där sistnämnda har en stor påverkan på produktionen och möjligheterna att bedriva en effektiv produktion. Recyctec har sedan ett par kvartal tillbaka arbetat med att försöka påverka kvaliteten på inkommande råvara genom en differentierad mottagningsavgift, samtidigt som det ger bolaget möjligheten att informera leverantörer om vikten av kvaliteten på råvaran som de levererar. Även om bruttomarginalen under det tredje kvartalet var under våra estimat (~59 %), är det tydligt att Recyctec, genom en mer optimerad produktion efter genomförda investeringar, har lagt en solidare grund att generera en högre underliggande lönsamhet genom att kunna leverera större satser av renat glykol under färre antal omgångar. Utvecklingen i bruttomarginalen är en viktig drivare och datapunkt att bevaka kommande kvartal då det möjliggör för bolaget att vända till lönsamhet i takt med att försäljningen ökar.

Fastighetsförsäljningen tyngde resultatet – men fortsatta operativa effektiviseringar uppvisas

Totala rörelsekostnader (exkl. råvaror) uppgick under Q3-23 till ca 5,9 MSEK att jämföra med 3,9 MSEK under Q3-22, och 3,9 MSEK under Q2-23. Justerat för förlusten i samband med tidigare annonserad fastighetsförsäljning, vilken är av engångskaraktär, uppgick de totala rörelsekostnaderna till 3,5 MSEK, vilket motsvarar en minskning om ca 10 % Y-Y och Q-Q, vilket indikerar att bolagets kostnadsbesparingsåtgärder ger resultat. Rörelseresultatet, justerad för engångskostnader, uppgick till -2 MSEK (-2,5) MSEK, motsvarande en förbättring om ca 18 % mot Q3-22, men samtidigt en försämring om 10 % mot Q2-23, då rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK, vilket primärt hänförs till den lägre bruttomarginalen. Analyst Group ser positivt på de fortsatta framsteg som Recyctec uppvisar på OPEX-nivå, hänförligt till ökad disciplin på kostnadssidan i termer av externa kostnader och personalkostnader.

Finansiell ställning och likviditet

Vid utgången av Q3-23 uppgick kassan till ca 2 MSEK, vilket kan jämföras med 0,5 MSEK vid utgången av Q2-23, motsvarande en nettoförändring om ca 1,5 MSEK. Kassaökningen är en direkt effekt av bolagets försäljning av fastighet, till ett värde om 5 MSEK, att jämföra med det bokförda värdet om 7,5 MSEK. Avseende den löpande verksamheten, uppvisade Recyctec ett negativt kassaflöde om -3,7 MSEK, eller -1,3 MSEK vid justering för fastighetsförsäljningens negativa påverkan på resultatet. Vidare belastades kassan av amorteringar relaterade till låneskulder om 2,4 MSEK, vilket ska ses som positivt då det medför en förbättrad kapitalstruktur och lägre räntekostnader framgent. Vid utgången av Q3-23 uppgick de räntebärande skulderna till 5,6 MSEK, en minskning med 2,3 MSEK Q-Q och 7 MSEK Y-Y.

Bolagets operativa burn rate* per månad uppgår i genomsnitt till ca -0,3 MSEK vid studerande av de två senaste kvartalet (justerat för fastighetsförsäljningen) och fångar således upp Recyctecs senaste kostnadsbesparingsåtgärder. Givet en kassa om ca 2 MSEK vid utgången av Q3-23, och en konservativt antagen burn rate om ca -0,4 MSEK per månad skulle Recyctec, allt annat lika, behöva stärka bolagets likviditet senast under Q1-24, varför ytterligare extern kapitalanskaffning inte kan uteslutas under de kommande 12 månaderna. Däremot, genom ett fortsatt tydligt fokus på sälj och marknadsföring, tillsammans med tecken på förbättrade förhållanden inom distributionsleden samt ett bibehållet kostnads- och rörelsekapitalfokus, bör Recyctec kunna uppvisa en starkare tillväxt kommande kvartal med en förbättrad lönsamhet. Givet att bolagets nyligen ingångna avtal, t.ex. det utökade samarbetet med Ahsell för hela Norden och med Kylma, ännu är långt ifrån sin fulla potential, tillsammans med att ytterligare bearbetade dialoger med distributörer, anser Analyst Group att tillväxtcaset fortsatt är attraktivt. Megatrenderna avseende cirkulär ekonomi är här för att stanna och ger en naturlig medvind för Recyctecs verksamhet, däremot är utmaningarna framgent, likt tidigare, att balansera tillväxten med lönsamhet för att minska behovet av externt kapital.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.


*Kassaflöde från den löpande verksamheten