Kommentar på Recyctecs Q2-rapport


Recyctec publicerade idag den 27 augusti 2021 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Försäljningsutvecklingen
  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Vad som kan ligga i korten kommande kvartal

Försäljningsutveckling

Under Q2-21 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 2,2 MSEK (1,2), motsvarande en ökning om 78 % mot jämförbart kvartal 2020. I Q2-rapporten framgår även att bolagets viktigaste segment, EarthCare, under årets första halvår har presterat en tillväxt om 38 %, jämfört med H1-20. Tillgången på råvara har under perioden varit mycket god och ser även ut att stärkas i de befintliga samarbeten som Recyctec har upparbetat.

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets andra kvartal uppgick Recyctecs totala rörelsekostnader till ca -4,6 MSEK, att jämföra med -3,0 MSEK under Q2-20. Rent procentuellt är det en ökning (+50 %), samtidigt som det i termer av absoluta tal (1,5 MSEK) fortfarande är relativt lågt, varför vi inte drar några större växlar kring detta. Dessutom ska det tilläggas att en jämförelse rakt av mot Q2-20 blir något missvisande, eftersom bolaget under fjolårets andra kvartal var under ansträngd likviditet, varför kostnader hölls på ett minimum. T.ex. sköttes bolagets ledning genom ett konsultuppdrag, varför dessa kostnader kunde hanteras i samband med emissionen under Q3-20. Vidare, jämfört med Recyctecs rörelsekostnader under föregående period (Q1-21), då dessa uppgick till -4,5 MSEK, visar detta tydligt att bolaget fortsätter att utvecklas med en god kostnadskontroll samtidigt som försäljningen kan stiga.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av Q2-21 uppgick Recyctecs kassa till ca 8,1 MSEK, och under mars/april tillfördes bolaget, via inlösen av TO4 B, TO6 B och en riktad emission, en total nettolikvid om ca 3,6 MSEK efter emissionskostnader, vilka enligt PM:et den 16 april uppgick till 0,3 MSEK. Det har således stärkt kassan väsentligt. Under årets andra kvartal uppgick Recyctecs kassaflöde från den operativa verksamheten, före inklusive förändringar i rörelsekapital, till ca -0,5 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista juni uppgick till ca 8,1 MSEK, skulle Recyctec vara finansierade tills slutet av Q3-22, allt annat lika. Om exempelvis hänsyn tas till en ökad försäljning, vilket vi räknar med att Recyctec kan fortsätta leverera i år, stärker det kassaflödet och således likviditeten i bolaget.

Vad som kan ligga i korten kommande kvartal

Utifrån vad vi kan utläsa i rapporten ser vi att följande skulle kunna ligga i korten under kommande kvartal:

  • Slutföra omstruktureringen av produktportföljen och därigenom erhålla en unik klassificering av bolagets produkter
  • Ökade volymer av EarthCare efter genomförd klassificering, vilket kan ge marginaleffekter under Q4-21
  • Automatisering av vissa tidskonsumerande sekvenser i produktionen, vilket väntas öka produktionstakten
  • Återbetalningskravet om 2,4 MSEK är avskrivet samt ytterligare 1,1 MSEK utbetalt, vilket redovisas under Q3-21

Sammanfattningsvis ser vi att Recyctec, med en god finansiell position och kostnadseffektiv utveckling, kommer att kunna öka sin produktionskapacitet och ta tillvara på efterfrågan från marknaden under kommande kvartal.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.