Kommentar på Recyctecs Q2-rapport


Recyctec publicerade den 22 augusti år 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet.

Utveckling av nettoomsättning

Under Q2-23 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 2,9 MSEK (3,4), motsvarande en minskning om ca
16 % mot jämförbart kvartal (Q2-22) föregående år, och en minskning om ca 21 % jämfört med föregående kvartal Q1-23. Avmattningen av försäljningstillväxten var hänförlig till att säljarbetet under kvartalet blev något eftersatt i samband med VD-bytet enligt ledningens kommentar. Under Q2 har dock kompetenta säljresurser till en låg kostnad tillkommit vilket förväntas ge resultat på översta raden under hösten och vintern.

Substantiella förbättringar på kostnadssidan

Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 0,9 MSEK (1,9) under Q4-22, således var råvarukostnaderna substantiellt förbättrade jämfört med Q2-22. Bruttomarginalen uppgick till 67% (48 %), motsvarande en förbättring om ca 190 punkter jämfört med Q2-22, vilket kan tillskrivas en mer optimerad produktion efter gjorda investeringar, vilket har gett Recyctec möjligheten att formulera större satser av renat glykol under färre antal omgångar. Analyst Group ser positivt på detta då det utgör en viktig drivare för att vända bolaget från förlust till lönsamhet. Vidare utgör Q2-23 det fjärde kvartalet i rad då bruttomarginalen ökar där Analyst Group noterar en trend av marginalexpansion vilket i sin tur har förbättrat rörelseresultatet. Totala rörelsekostnader (exkl. råvaror) uppgick under Q2-23 till ca 3,9 MSEK att jämföra med 5 MSEK under Q2-22, och 4,7 MSEK under Q1-23, en minskning om ca 23 % respektive 18 % till följd av kostnadsbesparingar. Slutligen uppgick rörelseresultatet till -1,8 (-3,3) MSEK, motsvarande en förbättring om 45 % mot Q2-22, och en förbättring om 32 % mot Q1-23, där rörelseresultatet uppgick till
-2,7 MSEK, vilket Analyst Group ser som ett tydligt framsteg hänförligt till ökad disciplin på kostnadssidan i termer av externa kostnader och personalkostnader.

Finansiell ställning och likviditet

Recyctecs kassa vid utgången av Q2-23 uppgick till ca 0,5 MSEK, vilket kan jämföras med 1,4 MSEK vid utgången av Q1-23, motsvarande en nettoförändring om ca 0,9 MSEK. Utöver ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten belastades även kassan av amorteringar relaterade till låneskulder. Givet en burn rate per månad om ca -0,2 MSEK exklusive investeringar och amorteringar till följd av att bolaget bibehåller en stabil kostnadsbas, vilket även var i linje med burn rate per månad för Q2-23, och en kassa om ca 0,5 MSEK vid utgången av Q2-23 indikerar det på att Recyctecs likviditet behöver stärkas i närtid. Ytterligare extern kapitalanskaffning kan således inte uteslutas under de kommande 12 månaderna. Det ska dock tilläggas att om bolaget kan fortsätta öka försäljningen och bibehålla kostnadsfokus samt effektivisera hanteringen av rörelsekapital, bör det bidra till en högre lönsamhet, vilket i sig skulle bidra till en stärkt likviditet. En annan faktor som skulle kunna bidra till stärkt likviditet är att bolaget har tillsatt Thom Nilsson som tillförordnad VD. Thom har mångårig erfarenhet från liknande uppdrag och har framgångsrikt drivit verksamheter som präglats av förlust till vinst, något som kan ge Recyctec ytterligare vind i seglen.

Sammanfattningsvis ser vi att Recyctec med ökat fokus på att stärka säljresurser och distributörssamarbeten, samtidigt som bolaget minskat kostnadskostymen och effektiviserat organisationen, är i ett intressant läge att fortsätta tillväxtresan och kunna kapitalisera på de megatrender inom hållbarhet som gynnar bolag med cirkulära affärsmodeller. Utmaningarna framgent blir att balansera tillväxten med lönsamhet för att minska behovet av externt kapital.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.