Kommentar på Recyctecs Q2-22 rapport


Recyctec publicerade idag den 23 augusti bolagets delårsrapport för Q2-22. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten.

Omsättningstillväxt

Under Q2-22 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 3,4 MSEK (2,1), motsvarande en ökning om 59 % mot Q2-21, vilket är positivt, även om vi hade estimerat oss en något högre tillväxt. Enligt rapporten kan omsättningstillväxten tillskrivas intjäningen från framför allt EarthCare-segmentet som fortsätter växa stadigt, vilken växte med 57 % jämfört med jämförande kvartal föregående år.

Kostnadsbas

Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till -1,9 MSEK (-0,8) under Q2-22 vilket är en ökning om 139 % och bidrog till en minskning av bruttomarginalen till 48 %, jämfört med 72 % under Q2-21. De inledande höga energipriserna från föregående år samt ökade råvarukostnader har varit ogynnsamma faktorer, inte bara för Recyctec, utan för stora delar av sektorn. Framgent ser vi att bruttomarginalen kommer gå tillbaka till normaliserade nivåer över 50 %, förutsatt att energipriserna normaliseras, samt att bolagets investering i tankparken förväntas ge effekt från Q3-22. Recyctec har även genomfört förändringar i personalstyrkan genom att minska på en tjänst i produktionen, samt förlängt en tidigare aviserad pensionsavgång, detta estimeras skapa besparingar och ge full effekt i början av Q1-23.

Totala rörelsekostnader (exkl. råvaror) uppgick under Q2-22 till ca -5 MSEK att jämföra med -4,6 MSEK under Q2-21, en ökning om ca 10 %. Det har varit ovanligt höga personalkostnader, vilket antas vara av övergående karaktär då bolaget fasat ut en tidigare anställd som erhållit lön för kvartalet, samt att bolaget kommer att ha överlämning mellan produktionschefer vilket dubblerar kostnaderna för den specifika kostnadsposten, således väntas dessa kostnader minska gradvis under Q2 och Q3. Det ska även nämnas att Q2-21 inte var belastat med kostnader för styrelse, vilket gör en jämförelse emellan kvartalen missvisande, vilket har bidragit ytterligare till en relativ ökning mellan kvartalen. Justerat för detta blir den totala kostnadsökningen under Q2-22, relativt Q2-21, mindre dramatisk.

Nuvarande kassa och burn rate

Vid utgången av Q2-22 uppgick Recyctecs kassa till ca 1,3 MSEK och burn raten per månad (operativt kassaflöde inkl. investeringar), till ca -1,1 MSEK, vilket är en minskning om ca -0,3 MSEK jämfört med föregående kvartal. Givet en burn rate per månad om -1,3 MSEK, vilket är motsvarande burn rate för de senaste 12 månaderna, och bolagets kassa om 1,3 MSEK vid utgången av Q2-22 är Recyctec inte finansierade under kommande 12 månader, allt annat lika, vilket innebär att en potentiell anskaffning av externt kapital skulle behöva ske. Det bör dock tilläggas att om bolaget kan fortsätta öka sin försäljning och omvandla kundfordringarna på balansräkningen om 3,5 MSEK bör det bidra till en högre lönsamhet, vilket i sig skulle bidra till en stärkt likviditet. En annan faktor som skulle kunna bidra till stärkt likviditet är om priserna för energi/råvaror faller då det skulle stärka Recyctecs marginaler och således lönsamheten. Just nu är bolagets möjligheter att omedelbart skjuta vidare plötsliga kostnadsökningar till kund begränsade, då avtalade priser med till exempel leverantörer sträcker sig över en längre period. Vi ser att Recyctec fortsätter leverera god tillväxt, men att likviditeten i bolaget är något oroande.

 

Internationalisering tar fart

Recyctec har haft ett händelserikt kvartal gällande tecknandet av nya avtal, inte minst sådana av internationell karaktär. Till exempel så skrevs avtal i början av april med Ahlsell i Finland om att expandera det redan befintliga samarbetet till att även omfatta Finland. Under kvartalet har fokus legat på implementeringen av samarbetet, och de första beställningarna är levererade. Nästa steg blir att utbilda interna säljare hos Ahlsell, för att driva på ytterligare tillväxt i nya marknader. Framgent kommer Recyctec att lägga fokus på att växa med Ahlsell i Danmark, samt bearbeta potentiella distributörer i Tyskland. Att arbeta med en stark distributör som partner ser vi som en väl vald strategi då det, precis som Recyctec nämner i rapporten, möjliggör ett lyckat marknadsinträde genom att ge legitimitet till en okänd produkt samtidigt som det skapar fördelar inom värdekedjan vilket hade varit svåra att tillskansa sig som ensam aktör.

Sammanfattningsvis ser vi att Recyctec med ökat fokus på försäljning och ytterligare internationalisering anses vara i ett fördelaktigt läge för att fortsätta växa och kunna kapitalisera på den gröna vågen framgent. Utmaningarna framöver blir att hantera kostnadsbasen samt en potentiell anskaffning av kapital i en volatil marknad med stora makroekonomiska osäkerheter och ökade avkastningskrav på ett skickligt vis.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.