Kommentar på Recyctecs Q1-rapport


Recyctec publicerade igår den 27 april 2021 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Försäljningsutvecklingen
  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Vad som kan ligga i korten kommande kvartal

Försäljningsutvecklingen

Under Q1-21 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 2,9 MSEK (2,0), motsvarade en ökning om 45 % mot jämförbart kvartal 2020. I Q1-rapporten framgår även att under första kvartalet såldes 101 m3 koncentrerad glykol som Earthcare, vilket är 78 % mer jämfört med Q1-20, eller 40 % bättre än Q4-20. Ovanpå detta så har bolaget därtill sålt en del teknisk glykol, vilket ytterligare förbättrar resultatet. Skälet till detta är att Recyctec har haft ett överskott på producerad glykol, samtidigt som att bolaget har bedömt att priserna har varit ovanligt gynnsamma. Total såld mängd koncentrerad glykol under Q1-21 blev 170 m3, vilket är 44 % bättre jämfört med Q1-20.

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets första kvartal uppgick Recyctecs totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till ca -5,8 MSEK, att jämföra med ca -3,5 MSEK under Q1-20. Rent procentuellt är det en stor ökning (+65 %), samtidigt som det i termer av absoluta tal (2,3 MSEK) fortfarande är relativt lågt, varför vi inte drar några stora växlar kring detta. Dessutom ska det tilläggas att en jämförelse rakt av med Q1-20 blir något missvisande, eftersom Bolaget under fjolårets första kvartal t.ex. inte hade en VD och kostnaden därav, samt att till följd av låg likviditet var inköpen rejält begränsade och gjordes endast till minimumnivåer. Att driva ett bolag på det sätter över tid, om ett av målen är att skala upp, är inte hållbart. Den ökade kostnadsmassan under Q1-21 ser vi därför som naturlig, såväl som nödvändig, för att kunna ta Recyctec till högre nivåer. I Q1-rapporten skriver även bolaget att de ser klara förbättringspotentialer i resultatuppföljningen; ”[…] Med implementerad lagerfunktionalitet, kostnadsförs råvaror vid förbrukning och inte vid inköp – samt att med korrekt fördelning emellan råvaror och förnödenheter vs externa kostnader redovisar bolaget korrekta marginaler. Funktionalitet för detta kommer att implementeras under Q2. Detta kommer att ge bättre kontroll samt bättre marginaluppföljning, då en förutsättning för att bli lönsam är att bolaget har god förståelse för både volym och marginalutveckling.”

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av Q1-21 uppgick Recyctecs kassa till ca 6 MSEK, och under mars/april tillfördes bolaget, via inlösen av TO4 B, TO6 B och en riktad emission, en total nettolikvid om ca 3,6 MSEK efter emissionskostnader, vilka enligt PM:et den 16 april uppgick till 0,3 MSEK. Det har således stärkt kassan väsentligt. Under årets första kvartal uppgick Recyctecs kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapital, till ca -0,8 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och vårt estimat om att bolagets kassa per den sista april uppgår till omkring 8,8 MSEK utifrån nämnt kapitaltillskott, är Recyctec finansierade tills början av Q1-22, allt annat lika. Om exempelvis hänsyn även tas till en ökad försäljning, vilket vi räknar med att Recyctec kan leverera i år, stärker det såklart kassaflödet och således även likviditeten i bolaget.

Vad som kan ligga i korten kommande kvartal

Utifrån vad vi kan utläsa i rapporten ser vi att följande skulle kunna ligga i korten under kommande kvartal:

  • Fortsatt försäljningstillväxt.
  • Ökad lönsamhet i verksamheten.
  • Utökad produktionskapacitet för att kunna möjliggöra en högre volymutveckling.

Hur vi ser på Recyctec som investering

Recyctec är verksamma inom återvinning, där bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Bolaget grundades år 2005 och har sin reningsanläggning och huvudkontor i Jönköping. Med en stärkt kassa efter dels genomförd emission under Q3-20, vilken övertecknades med ca 700 %, dels via tidigare optionsinlösen och riktad emission under mars/april, förväntas bolaget kunna utöka sin produktionskapacitet och ta tillvara på efterfrågan från marknaden. Analyst Group prognostiserar att de totala intäkterna har stigit till ca 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.