Kommentar på Recyctecs Q1-rapport


Recyctec publicerade idag den 26 april bolagets delårsrapport för Q1-22. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Hur försäljningen utvecklats
  • Kostnadsbasen
  • Nuvarande kassa och burn rate
  • Grön klassificering ger bättre utgångsläge för internationell expansion

Hur försäljningen utvecklats

Under Q1-22 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 3,4 MSEK (2,9), motsvarande en ökning om 16 % mot Q1-21, vilket var något över våra förväntningar om ca 2,9 – 3,3 MSEK i försäljning. Enligt rapporten kan omsättningstillväxten tillskrivas intjäningen från framför allt EarthCare-segmentet som fortsätter växa stadigt och växte med 34 % jämfört med samma kvartal föregående år.

Kostnadsbasen

Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till -2,4 MSEK (-1,9) under Q1-22 vilket är en ökning om 22 % och bidrog till en minskning av bruttomarginalen till 40 %, jämfört med 49 % under Q1-21. Det är kanske inte så överraskande då inledande höga energipriser från föregående år samt ökade råvarukostnader har varit ogynnsamma faktorer, inte bara för Recyctec, utan för stora delar av sektorn. Framgent ser vi att bruttomarginalen kommer gå tillbaka till normaliserade nivåer kring 50 %, förutsatt att energipriserna också gör det.

Totala rörelsekostnader (exkl. råvaror) uppgick under Q1-22 till ca -5,6 MSEK att jämföra med -4,5 MSEK under Q1-21, en ökning om ca 24 %. Det har varit ovanligt höga personalkostnader, vilket ska vara av övergående karaktär då bolaget fasat ut en tidigare anställd som fått lön för kvartalet, samt att bolaget kommer att ha överlämning mellan produktionschefer vilket dubblerar kostnaderna för den specifika kostnadsposten. Således väntas dessa kostnader minska gradvis under Q2 och Q3. Det ska även nämnas att Q1-21 inte var belastat med kostnader för styrelse, vilket Q1-22 var, och således har bidragit till en relativ ökning mellan kvartalen. Justerat för detta blir den totala kostnadsökningen under Q1-22, relativt Q1-21, mindre dramatisk och mer normaliserad.

Investeringar har gjorts för att öka produktionstakten och minska produktionskostnaderna där bolaget estimerar att besparingen kan bli upp emot 50 öre / liter glykol för dessa formulerade produkter i sänkt produktionskostnad, givet rådande energipriser. Då endast befintliga tankar kommer att uppgraderas kommer investeringarna bli blygsamma enligt bolaget och att implementeringen kommer fullbordas under Q3-2022. Hur mycket investeringarna kommer uppgå till är svårt att estimera i dagsläget men vid en fullbordad implementering ser vi att bruttomarginalerna kan komma att stabiliseras på högre nivåer än tidigare, givet att energipriserna faller tillbaka till historiska nivåer.

De finansiella kostnaderna var särskilt höga detta kvartal och uppgick till ca -1 MSEK, där de historiskt har legat kring -0,2 MSEK. Detta kan hänföras till det konvertibla lån om 8 MSEK som upptogs i början av kvartalet med en uppläggningskostnad om 3,75 % och löpte utan ränta till och med den 31 mars.

Nuvarande kassa och burn rate

Vid utgången av Q1-22 uppgick Recyctecs kassa till ca 5,0 MSEK och burn raten, till ca -1,4 MSEK / månad (-2,3). Givet en liknande burn rate under kommande månader och bolagets kassa om 5,0 MSEK vid utgången av Q1-22 skulle Recyctec vara finansierade tills slutet på Q2-22, allt annat lika. Det bör dock tilläggas att om bolaget kan fortsätta öka sin försäljning bör det bidra till en högre lönsamhet, vilket i sig skulle bidra till en stärkt likviditet. En annan faktor som skulle kunna bidra till stärkt likviditet är om priserna för energi/råvaror faller då det skulle stärka Recyctecs marginaler och således lönsamheten. Just nu är bolagets möjligheter att omedelbart skjuta vidare plötsliga kostnadsökningar till kund begränsade, då avtalade priser med till exempel leverantörer sträcker sig över en längre period. Justerar man för engångsutgifter och räknar med Recyctecs historiska burn rate som legat runt ca -1,1 MSEK / månad* bör kassan räcka till början på Q3-22, allt annat lika.

Grön klassificering ger bättre utgångsläge för internationell expansion

I och med den gröna klassificering möjliggör det för Recyctec att växla upp fokuset på en internationalisering, där det inte är otänkbart att en ökad aktivitet av expansiv karaktär kan komma att ses framöver. Bara för några veckor sedan tecknades till exempel ett avtal med Ahlsell om försäljning och distribution av bolagets produkter i Finland. Vad som potentiellt kan ligga i korten framöver gällande internationell expansion är ytterligare samarbeten i Ahlsells övriga marknader som Recyctec inte penetrerat ännu (t ex Danmark), men även samarbeten med andra distributörer i övriga Europa (t ex Tyskland).

Sammanfattningsvis ser vi att Recyctec, med en tydlig strategi, geografisk expansion och operativt momentum anses vara i ett fördelaktigt läge för att kunna kapitalisera på den gröna vågen framgent. Utmaningarna framöver blir att stabilisera kostnadsbasen, samt potentiell anskaffning av kapital i en volatil marknad med stora makroekonomiska osäkerheter på grund av ukrainakrisen, stigande inflation och räntor.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Recyctec.

*medelvärdet för de senaste fyra kvartalen (LTM)